Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 8.6710/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αριθμ. 8.6710 

ΦΕΚ Β’ 2214/13.06.2018 

Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 1669 Β΄) και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄). 

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄). 

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄). 

7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (37 Α΄). 

8. Την αριθμ. Υ 29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄). 

9. Την αριθμ. Υ 197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 3722 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. Υ 226/2016 (ΦΕΚ 4233 Β΄) και Υ 12/2018 (ΦΕΚ 978 Β΄) αποφάσεις και ισχύει. 

10. Την αριθμ. 13471/4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (ΦΕΚ 814 Β΄). 

11. Την ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017).

12. Την αριθμ. 1238/2-5-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν τα έτη 2018 και 2019 και 

13. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 29167/2364 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το οποίο προκύπτει επιπλέον δαπάνη, εκτιμώμενου συνολικού ποσού 2.400.000 € σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του ΚΑΕ 2493 για το έτος 2018 ποσό 2.200.000 € και για το έτος 2019 ποσό 200.000 € (ΑΔΑ 78ΕΝ465Θ1Ω-ΙΨΖ και ΨΠΕΧ4691Ω2Θ2Ψ), αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 1669 Β΄), ως εξής: 

Άρθρο 1 

Στο άρθ. 2 προστίθεται περίπτωση 2.9 ως εξής: «2.9. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017)» επεκτείνεται κατά δύο (2) μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς προηγούμενη περίπτωση, τρίμηνης επέκτασής του και επιπλέον αυτής. 

Η δίμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ». 

Άρθρο 2 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 6.1714/ 5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 424 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1669 Β΄). 

Άρθρο 3 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018 

Οι Υπουργοί 

Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομίας και Ανάπτυξης  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!