Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022" τροπολογία για τον  εξορθολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μετά την αναπροσαρμογή στις Τιμές Ζώνης, οι οποίες θα ισχύσουν για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018. 

Ακολουθεί η αιτιολογική έκθεση και οι προτεινόμενες διατάξεις:

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο....

Τροποποίηση του ν. 4223/2013

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μετά την αναπροσαρμογή στις Τιμές Ζώνης , οι οποίες θα ισχύσουν για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018. Περαιτέρω , και για τον ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό, τροποποιούνται οι τιμές ζώνης οι οποίες αντιστοιχούν στις φορολογικές ζώνες υπολογισμού του κύριου φόρου και προβλέπεται το αφορολόγητο ποσό για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Επιπλέον, ορίζεται ότι η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε τουλάχιστον πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ετησίως, δεδομένου ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η καταληκτική δόση την τελευταία εργάσιμη του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Άρθρα ...

Με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο άρθρο της παρούσας υλοποιείται η ανάγκη δημιουργίας συγκεκριμένης δομής για τον προσδιορισμό των Αξιών ακινήτων στο πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής με τη την συνεχή παρακολούθηση των τιμών αξιών ακινήτων και τη διαμόρφωση προτάσεων για τον προσδιορισμό των Αντικειμενικών Τιμών.

Ως κύριος άξονας πολιτικής ο προσδιορισμός των Αξιών Ακινήτων πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και σε ένα σημαντικό αριθμό έγκυρων δεδομένων από πολλαπλές πηγές όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα μισθωτήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ. Παράλληλα τα γεωγραφικά όρια των ζωνών πρέπει να αναμορφώνονται διότι επηρεάζονται από την υλοποίηση υποδομών που προσφέρουν υπεραξία και η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις τελικές εκτιμήσεις.

Επιπλέον η χρήση των Αξιών Ακινήτων σε μια σειρά οικονομικών συναλλαγών όπως φορολογικών, δημοπρασίες κ.λ.π. αποτελεί βασικό παράγοντα για την λήψη αποφάσεων που άμεσα συνδέονται με την αποστολή της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και των προτάσεων που υποβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος θα υποστηρίζονται τόσο από ειδικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργούν στην ΓΓΠΣ όσο και από το έμπειρο προσωπικό της.

Η συγκεκριμένη δομή λόγω υποχρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί είναι απολύτως απαραίτητο να έχει άμεσα λειτουργική αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική στελέχωση.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο...

Τροποποίηση του ν. 4223/2013

1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α' 287), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης οι οποίες ορίζονται στην με αριθ. 1113/2018 (Β' 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

2. Ο πίνακας της περίπτ. α της παρ. 2 της ενότητας Α' του άρθρου 4 του ν.4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Τιμή Ζώνης (€/μ2)

Φ.Ζ.

Βασικός Φόρος (Β.Φ.) (€/μ2)

0-550

1

2,00

551- 750

2

2,80

751 - 1050

3

2,90

1051 - 1.500

4

3,70

1.501 - 2.000

5

4,50

2.001 - 2.500

6

6,00

2.501 - 3.000

7

7,60

3.001 - 3.500

8

9,20

3.501 - 4.000

9

9,50

4.001 - 4.500

10

11,10

4.501 - 5.000

11

11,30

5.001+

12

13,00

3. Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

 

Συντελεστής

0,01 - 250.000

 

0,0%

250.000,01 - 300.000

 

0,15%

300.000,01 - 400.000

 

0,30%

400.000,01 - 500.000

 

0,50%

500.000,01 - 600.000

 

0,60%

600.000,01 - 700.000

 

0,80%

700.000,01 - 800.000

 

0,90%

800.000,01 - 900.000

 

1,00%

900.000,01 - 1.000.000

 

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

 

1,10%

Υπερβάλλον

 

1,15%

4.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.»

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.»

Διαβάστε την τροπολογία στο σύνολο της εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!