Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», όπως ισχύει

Δείτε την απόφαση ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
B. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μυλωνά / Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο:210 6987502, 210 6987402
Fax:210 6987 506
E-Mail:d18a@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΩΗ146ΜΠ3Ζ-ΑΙΛ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. ΦΕΚ: 1900/Β

Αθήνα, 08.05.2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

Θέμα : Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 53A του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα άρθρα 56, 109 και 119Α του ν.2960/01.

3. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του εδαφίου 5 του άρθρου 40 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α') όπως ισχύουν.

4. Την παράγραφο 10 του άρθρου 53A του ν.2960/01 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων καφέ του άρθρου 53A, τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εν λόγω προϊόντων, καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 53A του ν.2960/01.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

7. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α' και ΦΕΚ 25/2015 Α' για διόρθωση σφάλματος).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α' ) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

9. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

10. Την ανάγκη τροποποίησης της αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να πραγματοποιηθεί η έξοδος των προϊόντων καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 από τη φορολογική αποθήκη όταν προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) ΑΥΟ

1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 (Β' 4241) ΑΥΟ, προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 53A του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ της παρούσας.

Οι ποσότητες των ως άνω προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο γραμμογραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος Χ της παρούσας και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο».

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11, όπως αναριθμείται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Ο τίτλος της παραγράφου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα ή έξοδος από φορολογική αποθήκη για σκοπούς εφοδιασμού».

β) Στην περίπτωση γ) προστίθεται νέα υποπερίπτωση γγ. ως ακολούθως:

«γγ. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού, η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εφοδιασμού, πιστοποίηση ολοκλήρωσης του εφοδιασμού».

γ) Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα περίπτωση ε) ως ακολούθως:

«ε. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού, εφόσον το Τελωνείο εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/ φόρτωσης είναι το ίδιο, δεν υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης. Το σχετικό βιβλίο ενημερώνεται με τη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού, με την οποία πιστώνεται και η αποθήκη».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!