Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1077/2018 Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ»
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Ε' 
«ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ»
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Αιμ. Κατρινάκη, Χρ. Γεώργα
Τηλέφωνο:210 -3645848 
Fax:210-3645413
E-Mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ7Ψ646ΜΠ3Ζ-Χ1Ρ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,18/04/2018 

ΠΟΛ. 1077

ΠΡΟΣ:Ως ΠΙΝΑΚΑΣ Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018.

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 47, παρ. 2, περ. β' του Κώδικα ΦΠΑ, ν. 2859/2000 (αντίστοιχη διάταξη άρθρο 344, παρ. 1, σημείο 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης (τεύχος 2017/C 381/04, έκδοση στις 11.11.2017) και ισχύει για το έτος 2018.

Όπως αναφέρεται και στο επεξηγηματικό σημείωμα του καταλόγου, ένα νόμισμα απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό μας δίκαιο). Επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.

Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού του άρθρου 47 του Κώδικα ΦΠΑ, έχουν εκδοθεί οι ΠΟΛ. 1193/2002 (ΦΕΚ 932 τ.Β) και Δ.1829/1124/2006 (ΦΕΚ 1851 τ.Β) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η σχετική εγκύκλιος Δ. 47/24/2007.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 5 τρίτο εδάφιο του Κώδικα ΦΠΑ, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 47, παρ. 2, περ. β' του ίδιου Κώδικα, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείμενων κάθε έτος να υποβάλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα στο Τμήμα Α' «ΦΠΑ» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Έμμεσης Φορολογίας κατάλογο των νομισμάτων που πούλησαν, συμπληρωμένο με τα αναγνωριστικά στοιχεία των νομισμάτων αυτών (μικτό βάρος, περιεκτικότητα σε χρυσό, έτος και χώρα κοπής, ημερομηνία και τιμή τελευταίας πώλησης συγκεκριμένου νομίσματος). Σημειώνεται ότι όσον αφορά στη τιμή πώλησης αυτή πρέπει να είναι προγενέστερη της 1ης Απριλίου εκάστου έτους.

Συνημμένα: δεκατέσσερα (14) φύλλα

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γεώργιος Πιτσιλής

Κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό)

Ισχύει για το έτος 2018 (2017/C 381/04)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

α) Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απέστειλαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 345 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1).

β) Τα νομίσματα που περιλαμβάνει ο παρών κατάλογος θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 344 και, επομένως, αντιμετωπίζονται ως επενδυτικός χρυσός σε αυτά τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2018.

γ) Η απαλλαγή εφαρμόζεται σε όλες τις κοπές ενός δεδομένου νομίσματος που εμφαίνεται στον παρόντα κατάλογο, εκτός από τις κοπές νομισμάτων καθαρότητας μικρότερης των 900 χιλιοστών.

δ) Εντούτοις, ένα νόμισμα μπορεί να απαλλάσσεται έστω και αν δεν αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή που θεσπίζονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ.

ε) Ο κατάλογος καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος. Στην ίδια κατηγορία νομισμάτων η ταξινόμηση γίνεται κατά αύξουσα αξία του νομίσματος.

στ) Στον κατάλογο η ονομασία του νομίσματος αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα που αναγράφεται σε αυτό. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η νομισματική μονάδα δεν αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες στο νόμισμα, εφόσον είναι δυνατόν, η ονομασία του αναφέρεται σε παρένθεση.

ΧΩΡΑ ΚΟΠΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 1/16 GUINEA
1/8 GUINEA
1/4 GUINEA
1/2 GUINEA
1 GUINEA
2 GUINEAS
5 GUINEAS
2 POUNDS
5 POUNDS
1/16 SOVEREIGN
1/8 SOVEREIGN
1/4 SOVEREIGN
1/2 SOVEREIGN
SOVEREIGN
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 20 EURO
50 EURO
1 SCUDO
2 SCUDI
5 SCUDI
10 SCUDI
ΑΙΘΙΟΠΙΑ 400 BIRR
600 BIRR
10 (DOLLARS)
20 (DOLLARS)
50 (DOLLARS)
100 (DOLLARS)
200 (DOLLARS)
ΑΪΤΗ 20 GOURDES
50 GOURDES
100 GOURDES
200 GOURDES
500 GOURDES
1 000 GOURDES
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΑΛΒΑΝΙΑ 20 LEKE
50 LEKE
100 LEKE
200 LEKE
500 LEKE
10 FRANGA
20 FRANGA
50 FRANGA
100 FRANGA
ΑΛΝΤΕΡΝΕΫ 5 POUNDS
25 POUNDS
1 000 POUNDS
ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
100 DOLLARS
ΑΝΔΟΡΑ 5 CENTIMES
1 DINER
5 DINERS
20 DINERS
50 DINERS
100 DINERS
250 DINERS
1 SOVEREIGN
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1 ARGENTINO
5 PESOS
25 PESOS
50 PESOS
ΑΡΜΕΝΙΑ 100 DRAM
10 000 DRAM
25 000 DRAM
50 000 DRAM
ΑΡΟΥΜΠΑ 10 FLORIN
25 FLORIN
50 FLORIN
100 FLORIN
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
15 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
150 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
1 000 DOLLARS
2 500 DOLLARS
3 000 DOLLARS
10 000 DOLLARS
1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)
1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
ΑΥΣΤΡΙΑ 10 CORONA (= 10 KRONEN)
20 CORONA (= 20 KRONEN)
100 CORONA (= 100 KRONEN)
(1 DUKAT)
(4 DUKATEN)
4 EURO (1/25 oz «Philharmoniker»)
10 EURO
25 EURO
50 EURO
100 EURO
2 000 EURO
100 000 EURO
4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)
8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)
25 SCHILLING
100 SCHILLING
200 SCHILLING
200 SHILLING/10 EURO
500 SCHILLING
1 000 SCHILLING
2 000 SCHILLING
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ (20 AFGHANI)
10 000 AFGHANI
(1/2 AMANI)
(1 AMANI)
(2 AMANI)
(4 GRAMS)
(8 GRAMS)
1 TILLA
2 TILLAS
ΒΑΤΙΚΑΝΟ 50 EURO
10 LIRE
20 LIRE
100 LIRE
ΒΕΛΓΙΟ 10 ECU
20 ECU
25 ECU
50 ECU
100 ECU
12 1/2 EURO
25 EURO
50 EURO
100 EURO
10 FRANCS
20 FRANCS
5 000 FRANCS
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (10 BOLIVARES)
(20 BOLIVARES)
(100 BOLIVARES)
1 000 BOLIVARES
3 000 BOLIVARES
5 000 BOLIVARES
10 000 BOLIVARES
5 VENEZOLANOS
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 10 DOLLARS
25 DOLLARS
30 DOLLARS
50 DOLLARS
60 DOLLARS
100 DOLLARS
180 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΒΟΛΙΒΙΑ 4 000 PESOS BOLIVIANOS
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (1 LEV)
(5 LEVA)
(10 LEVA)
(20 LEVA)
(100 LEVA)
(125 LEVA)
(1 000 LEVA)
(10 000 LEVA)
(20 000 LEVA)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 300 CRUZEIROS
(4 000 REIS)
(5 000 REIS)
(6 400 REIS)
(10 000 REIS)
(20 000 REIS)
20 REAIS
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 20 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
ΓΑΛΛΙΑ 1/4 EURO
10 EURO
20 EURO
50 EURO
100 EURO
200 EURO
250 EURO
500 EURO
1 000 EURO
5 000 EURO
5 FRANCS
10 FRANCS
20 FRANCS
40 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
500 FRANCS
655,97 FRANCS
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 DM
100 EURO
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 1/25 CROWN
1/10 CROWN
1/5 CROWN
1/2 CROWN
1 CROWN
2 CROWNS
50 PENCE
1 POUND
5 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
1/25 ROYAL
1/10 ROYAL
1/5 ROYAL
1/2 ROYAL
1 ROYAL
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 20 DINARA
100 DINARA
200 DINARA
500 DINARA
1 000 DINARA
1 500 DINARA
2 000 DINARA
2 500 DINARA
5 000 DINARA
1 DUCAT
4 DUCATS
ΓΚΑΜΠΙΑ 200 DALASIS
500 DALASIS
1 000 DALASIS
ΓΚΑΜΠΟΝ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
1 000 FRANCS
3 000 FRANCS
5 000 FRANCS
10 000 FRANCS
20 000 FRANCS
ΓΚΕΡΝΖΥ 1 POUND
5 POUNDS
10 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 5 QUETZALES
10 QUETZALES
20 QUETZALES
ΓΟΥΪΝΕΑ 1 000 FRANCS
2 000 FRANCS
5 000 FRANCS
10 000 FRANCS
ΔΑΝΙΑ 10 KRONER
20 KRONER
1 000 KRONER
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30 PESOS
100 PESOS
200 PESOS
250 PESOS
ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ 50 TALA
100 TALA
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ 25 COLONES
50 COLONES
100 COLONES
200 COLONES
250 COLONES
ΕΛΒΕΤΙΑ 10 FRANCS
20 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΕΣΘΟΝΙΑ 15,65 KROONI
100 KROONI
ΖΑΪΡ 100 ZAIRES
ΖΑΜΠΙΑ 250 KWACHA
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ (500 DIRHAMS)
(750 DIRHAMS)
(1 000 DIRHAMS)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1/3 GUINEA)
(1/2 GUINEA)
50 PENCE
2 POUNDS
5 POUNDS
10 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
500 POUNDS
1 000 POUNDS
QUARTER SOVEREIGN
(1/2 SOVEREIGN) (= 1/2 POUND)
(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)
(2 SOVEREIGNS)
(5 SOVEREIGNS)
ΗΠΑ 2 1/2 DOLLARS
5 DOLLARS
10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)
20 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO)
50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)
ΙΝΔΙΑ 1 MOHUR
15 RUPEES
1 SOVEREIGN
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2 000 RUPIAH
5 000 RUPIAH
10 000 RUPIAH
20 000 RUPIAH
25 000 RUPIAH
100 000 RUPIAH
200 000 RUPIAH
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 2 DINARS
5 DINARS
10 DINARS
25 DINARS
50 DINARS
60 DINARS
ΙΡΑΚ (5 DINARS)
(50 DINARS)
(100 DINARS)
ΙΡΑΝ (1/2 AZADI)
(1 AZADI)
(1/4 PAHLAVI)
(1/2 PAHLAVI)
(1 PAHLAVI)
(2 1/2 PAHLAVI)
(5 PAHLAVI)
(10 PAHLAVI)
50 POUND
500 RIALS
750 RIALS
1 000 RIALS
2 000 RIALS
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΪΝΕΑ 250 PESETAS
500 PESETAS
750 PESETAS
1 000 PESETAS
5 000 PESETAS
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 1 CONDOR
10 SUCRES
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 500 KRONUR
10 000 KRONUR
ΙΣΠΑΝΙΑ 2 (ESCUDOS)
10 (ESCUDOS)
20 EURO
100 EURO
200 EURO
400 EURO
10 PESETAS
20 PESETAS
25 PESETAS
5 000 PESETAS
10 000 PESETAS
20 000 PESETAS
40 000 PESETAS
80 000 PESETAS
80 (REALES)
100 (REALES)
ΙΣΡΑΗΛ 20 LIROT
50 LIROT
100 LIROT
200 LIROT
500 LIROT
1 000 LIROT
5 000 LIROT
5 NEW SHEQALIM
10 NEW SHEQALIM
20 NEW SHEQALIM
5 SHEQALIM
10 SHEQALIM
500 SHEQEL
ΙΤΑΛΙΑ 10 EURO
20 EURO
50 EURO
5 LIRE
10 LIRE
20 LIRE
40 LIRE
80 LIRE
100 LIRE
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ 100 TENGE
ΚΑΝΑΔΑΣ 1 DOLLAR
2 DOLLARS
5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
175 DOLLARS
200 DOLLARS
350 DOLLARS
1 SOVEREIGN
ΚΑΤΑΝΓΚΑ 5 FRANCS
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (1 DUKAAT)
(2 DUKAAT)
10 EURO
20 EURO
50 EURO
1 GULDEN
5 GULDEN
10 GULDEN
ΚΕΝΥΑ 100 SHILLINGS
250 SHILLINGS
500 SHILLINGS
ΚΙΝΑ 5/20 YUAN (1/20 oz)
10/50 YUAN (1/10 oz)
25/100 YUAN (1/4 oz)
50/200 YUAN (1/2 oz)
100/500 YUAN (1 oz)
5 (YUAN)
10 (YUAN)
20 (YUAN)
25 (YUAN)
50 (YUAN)
100 (YUAN)
200 (YUAN)
250 (YUAN)
300 (YUAN)
400 (YUAN)
450 (YUAN)
500 (YUAN)
1 000 (YUAN)
2 000 (YUAN)
10 000 (YUAN)
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ 150 DOLLARS
ΚΟΓΚΟ 10 FRANCS
20 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 1 PESO
2 PESOS
2 1/2 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
100 PESOS
200 PESOS
300 PESOS
500 PESOS
1 000 PESOS
1 500 PESOS
2 000 PESOS
15 000 PESOS
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 5 COLONES
10 COLONES
20 COLONES
50 COLONES
100 COLONES
200 COLONES
1 500 COLONES
5 000 COLONES
25 000 COLONES
100 000 COLONES
ΚΟΥΒΑ 4 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
50 PESOS
100 PESOS
ΚΡΟΑΤΙΑ 10 KUNA
20 KUNA
500 KUNA
1 000 KUNA
ΚΥΠΡΟΣ 50 POUNDS
ΛΕΣΟΘΟ 1 LOTI
2 MALOTI
4 MALOTI
10 MALOTI
20 MALOTI
50 MALOTI
100 MALOTI
250 MALOTI
500 MALOTI
ΛΕΤΟΝΙΑ 5 EURO («Zelta saktas. Ripsakta»)
20 EURO («Zelta saktas. Pakavsakta»)
75 EURO («Zelta saktas. Burbuļsakta») (2)
1 LATS («Ak, svētā Lestene!»)
1 LATS («Jūgendstils Rīgā»)
1 LATS («Zelta ābele»)
5 LATI («Pieclatnieks»)
10 LATU («Gafelšoneris Julia Maria»)
10 LATU («Zelta vēsture»)
20 LATU («Latvijas monēta»)
100 LATU
ΛΙΒΕΡΙΑ 12 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
30 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
2 500 DOLLARS
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 5 EURO
50 EURO
10 LITŲ
50 LITŲ
100 LITŲ
500 LITŲ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 10 FRANKEN
20 FRANKEN
25 FRANKEN
50 FRANKEN
100 FRANKEN
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5 EURO
10 EURO
20 EURO
175 EURO CENT
20 FRANCS
ΜΑΚΑΟ 250 PATACAS
500 PATACAS
1 000 PATACAS
10 000 PATACAS
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 100 RINGGIT
200 RINGGIT
250 RINGGIT
500 RINGGIT
ΜΑΛΑΟΥΙ 250 KWACHA
ΜΑΛΙ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΜΑΛΤΑ 15 EURO
50 EURO
5 (LIRI)
10 (LIRI)
20 (LIRI)
25 (LIRI)
50 (LIRI)
100 (LIRI)
LM 25
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 100 RUPEES
200 RUPEES
250 RUPEES
500 RUPEES
1 000 RUPEES
ΜΕΞΙΚΟ 1/20 ONZA
1/10 ONZA
1/4 ONZA
1/2 ONZA
1 ONZA
2 PESOS
2 1/2 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
50 PESOS
250 PESOS
500 PESOS
1 000 PESOS
2 000 PESOS
ΜΟΓΓΟΛΙΑ 750 (TUGRIK)
1 000 (TUGRIK)
5 000 (TUGRIK)
ΜΟΝΑΚΟ 10 EURO
20 EURO
100 EURO
20 FRANCS
100 FRANCS
200 FRANCS
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 10 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΜΠΑΧΑΜΕΣ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
150 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
2 500 DOLLARS
ΜΠΕΛΙΖΕ 25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
ΜΠΙΑΦΡΑ 1 POUND
2 POUNDS
5 POUNDS
10 POUNDS
25 POUNDS
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 5 PULA
150 PULA
10 THEBE
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΜΠΟΥΤΑΝ 1 SERTUM
2 SERTUMS
5 SERTUMS
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
150 DOLLARS
1,56 grammes/1/20 ounce
3,11 grammes/1/10 ounce
7,77 grammes/1/4 ounce
15,56 grammes/1/2 ounce
ΝΕΠΑΛ 1 ASARPHI
1 000 RUPEES
ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ 25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
100 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ 20 DOLLARS
50 DOLLARS
200 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 10 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚΣ & ΚΑΪΚΟΣ 100 CROWNS
ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ 1/20 ANGEL
1/10 ANGEL
1/4 ANGEL
1/2 ANGEL
1 ANGEL
5 ANGEL
10 ANGEL
15 ANGEL
20 ANGEL
1/25 CROWN
1/10 CROWN
1/5 CROWN
1/2 CROWN
1 CROWN
50 PENCE
1 POUND
2 POUNDS
5 POUNDS
50 POUNDS
(1/2 SOVEREIGN)
(1 SOVEREIGN)
(2 SOVEREIGNS)
(5 SOVEREIGNS)
ΝΙΓΗΡΑΣ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 50 CORDOBAS
ΝΙΟΥΕ 2 1/2 DOLLARS (250 CENTS)
5 DOLLARS
10 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
10 000 DOLLARS
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 20 KRONER
1 500 KRONER
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 1/10 KRUGERRAND
1/4 KRUGERRAND
1/2 KRUGERRAND
1 KRUGERRAND
1/10 oz NATURA
1/4 oz NATURA
1/2 oz NATURA
1 oz NATURA
1/2 POND
1 POND
1/10 PROTEA
1 PROTEA
1 RAND
2 RAND
5 RAND
25 RAND
1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)
1 SOVEREIGN (= 1 POUND)
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 2 500 WON
20 000 WON
25 000 WON
30 000 WON
50 000 WON
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 5 GULDEN
10 GULDEN
50 GULDEN
100 GULDEN
300 GULDEN
ΟΜΑΝ 25 BAISA
50 BAISA
100 BAISA
1/4 OMANI RIAL
1/2 OMANI RIAL
OMANI RIAL
5 OMANI RIALS
10 OMANI RIALS
15 OMANI RIALS
20 OMANI RIALS
25 OMANI RIALS
75 OMANI RIALS
ΟΝΔΟΥΡΑ 200 LEMPIRAS
500 LEMPIRAS
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1 DUKAT
4 FORINT = 10 FRANCS
8 FORINT = 20 FRANCS
50 FORINT
100 FORINT
200 FORINT
500 FORINT
1 000 FORINT
5 000 FORINT
10 000 FORINT
20 000 FORINT
50 000 FORINT
100 000 FORINT
500 000 FORINT
10 KORONA
20 KORONA
100 KORONA
ΟΥΓΚΑΝΤΑ 50 SHILLINGS
100 SHILLINGS
500 SHILLINGS
1 000 SHILLINGS
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 5 000 NUEVO PESOS
20 000 NUEVO PESOS
5 PESOS
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 3 000 RUPEES
ΠΑΝΑΜΑΣ 100 BALBOAS
500 BALBOAS
ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 100 KINA
ΠΕΡΟΥ 1/5 LIBRA
1/2 LIBRA
1 LIBRA
5 SOLES
10 SOLES
20 SOLES
50 SOLES
100 SOLES
ΠΟΛΩΝΙΑ 30 ZŁOTYCH
50 ZŁOTYCH
100 ZŁOTYCH
(εξαίρεση: 100 ZŁOTYCH «Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011»)
200 ZŁOTYCH
(εξαίρεση: 200 ZŁOTYCH «100-lecie Politechniki Warszawskiej»)
500 ZŁOTYCH
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1 ESCUDO
100 ESCUDOS
200 ESCUDOS
500 ESCUDOS
5 EURO
8 EURO
10 000 REIS
ΡΟΔΕΣΙΑ 1 POUND
5 POUNDS
10 SHILLINGS
ΡΟΥΑΝΤΑ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20 LEI
ΡΩΣΙΑ 7,5 (ROUBLES)
10 (ROUBLES)
15 (ROUBLES)
25 (ROUBLES)
50 (ROUBLES)
100 (ROUBLES)
200 (ROUBLES)
1 000 (ROUBLES)
10 000 (ROUBLES)
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)
ΣΕΝΕΓΑΛΗ 10 FRANCS
25 FRANCS
50 FRANCS
100 FRANCS
250 FRANCS
500 FRANCS
1 000 FRANCS
2 500 FRANCS
ΣΕΡΒΙΑ 10 DINARA
20 DINARA
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 1 000 RUPEES
1 500 RUPEES
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ 20 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
2 500 DOLLARS
1/4 GOLDE
1/2 GOLDE
1 GOLDE
5 GOLDE
10 GOLDE
1 LEONE
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ 1 DOLLAR
2 DOLLARS
5 DOLLARS
10 DOLLARS
20 DOLLARS
25 DOLLARS
50 DOLLARS
100 DOLLARS
150 DOLLARS
250 DOLLARS
500 DOLLARS
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 100 EURO
5 000 KORUN (5 000 Sk)
10 000 KORUN (10 000 Sk)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 100 EURO
5 000 TOLARS
20 000 TOLARS
25 000 TOLARS
ΣΟΜΑΛΙΑ 20 SHILLINGS
50 SHILLINGS
100 SHILLINGS
200 SHILLINGS
500 SHILLINGS
1 500 SHILLINGS
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 2 EMALANGENI
5 EMALANGENI
10 EMALANGENI
20 EMALANGENI
25 EMALANGENI
50 EMALANGENI
100 EMALANGENI
250 EMALANGENI
1 LILANGENI
ΣΟΥΔΑΝ 25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
ΣΟΥΗΔΙΑ 5 KRONOR
10 KRONOR
20 KRONOR
1 000 KRONOR
2 000 KRONOR
4 000 KRONOR
ΣΟΥΡΙΝΑΜ 20 DOLLARS
50 DOLLARS
100 GULDEN
ΣΥΡΙΑ (1/2 POUND)
(1 POUND)
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 1 500 SHILINGI
2 000 SHILINGI
ΤΑΫΛΑΝΔΗ (150 BAHT)
(300 BAHT)
(400 BAHT)
(600 BAHT)
(800 BAHT)
(1 500 BAHT)
(2 500 BAHT)
(3 000 BAHT)
(4 000 BAHT)
(5 000 BAHT)
(6 000 BAHT)
ΤΖΑΜΑΪΚΑ 100 DOLLARS
250 DOLLARS
ΤΖΕΡΣΕΫ 1 POUND
2 POUNDS
5 POUNDS
10 POUNDS
20 POUNDS
25 POUNDS
50 POUNDS
100 POUNDS
1 SOVEREIGN
ΤΟΝΓΚΑ 1/2 HAU
1 HAU
5 HAU
1/4 KOULA
1/2 KOULA
1 KOULA
ΤΟΥΒΑΛΟΥ 50 DOLLARS
ΤΟΥΡΚΙΑ (25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)
(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)
(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)
(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)
(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)
1/2 LIRA
1 LIRA
500 LIRA
1 000 LIRA
10 000 LIRA
50 000 LIRA
100 000 LIRA
200 000 LIRA
1 000 000 LIRA
60 000 000 LIRA
ΤΡΙΣΤΑΝ ΝΤΑ ΚΟΥΝΙΑ 1/16 GUINEA
1/8 GUINEA
1/4 GUINEA
1/2 GUINEA
1 GUINEA
2 GUINEAS
5 GUINEAS
2 POUNDS
5 POUNDS
1/16 SOVEREIGN
1/8 SOVEREIGN
QUARTER SOVEREIGN
HALF SOVEREIGN
SOVEREIGN
ΤΣΑΝΤ 3 000 FRANCS
5 000 FRANCS
10 000 FRANCS
20 000 FRANCS
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 000 KORUN (1 000 Kč)
2 000 KORUN (2 000 Kč)
2 500 KORUN (2 500 Kč)
5 000 KORUN (5 000 Kč)
10 000 KORUN (10 000 Kč)
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 1 DUKÁT
2 DUKÁT
5 DUKÁT
10 DUKÁT
ΤΥΝΗΣΙΑ 2 DINARS
5 DINARS
10 DINARS
20 DINARS
40 DINARS
75 DINARS
10 FRANCS
20 FRANCS
100 FRANCS
5 PIASTRES
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 1 000 PISO
1 500 PISO
5 000 PISO
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 20 EURO
100 EURO
1 MARKKA
20 MARKKAA
1 000 MARKKAA
2 000 MARKKAA
ΦΙΤΖΙ 5 DOLLARS
10 DOLLARS
200 DOLLARS
250 DOLLARS
ΧΙΛΗ 2 PESOS
5 PESOS
10 PESOS
20 PESOS
50 PESOS
100 PESOS
200 PESOS
500 PESOS
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!