ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 224/2018 Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου σε κρυπτονόμισμα

ΣΛΟΤ 224/2018: Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου σε κρυπτονόμισμα

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ / 27.03.2018

Αθήνα, 27.03.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 224 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 224/2018

ΘΕΜΑ : Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε εταιρεία, μέρος του κεφαλαίου θα καταβληθεί σε BTC. Πως πρέπει να απεικονιστεί στον ισολογισμό; Έχω υποχρέωση εμφάνισης της ισοτιμίας στο παθητικό; Θα πρέπει να μπει στο κυκλοφορούν ενεργητικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ΚΝ 2190/1920: «Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης».

Συνεπώς τίθεται το ερώτημα αν το BTC (bitcoin – κρυπτονόμισμα) αποτελεί στοιχείου ενεργητικού που μπορεί να αποτιμηθεί χρηματικά.

Κατά την άποψη μας, το κρυπτονόμισμα δεν αποτελεί νόμισμα, αλλά αποτελεί είτε απόθεμα είτε άυλο στοιχείο του ενεργητικού.

Για το λογιστικό χειρισμό του κρυπτονομίσματος, σας παραπέμπουμε στη γνωμοδότηση του ΣΛΟΤ, με αριθμό 104/27.02.2018.

Συνεπώς, η εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα αποτελεί, επί της ουσίας, εισφορά σε είδος.

Με δεδομένο ότι το άρθρο 12 παράγραφος 1 του ΚΝ 2190/1920 αναφέρει ότι «Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος» συμπεραίνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει μερική εισφορά μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα.

Σε περίπτωση που γίνει συνολική εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου με κρυπτονόμισμα, άρα σε είδος, απαιτείται η εκτίμηση της εισφοράς από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ Χαράλαμπος Ξένος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!