Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 6558/2018 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής .

Αριθμ: 6558 

ΦΕΚ Β’ 851/09.03.2018 

Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής . 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4520/2018 (ΦΕΚ 30 Α΄) και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 

4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., Μεταφορών και Δικτύων». 

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Την υπ' αριθμ. 30307/11-09-2017 (ΦΕΚ 3249 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής». 

7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 22η Φεβρουαρίου 2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του νόμου 1068/1980 (Α΄ 24), έως την 22η Φεβρουαρίου, ως ακολούθως: 

α) Ο ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του παραρτήματος) στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής, τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ (Υπόδειγμα 2 του παραρτήματος).

Επισημαίνεται ότι: 

1) οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης (π.χ. απαλλοτριώσεις), 

2) για τις υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαιτείται η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2, των στοιχείων του εγγράφου με το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης, 

3) για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2, των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης, 

4) δεν μπορούν να συμπεριληφθούν δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και οι ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ ή/και της διαδικασίας που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», 

5) δεν μπορούν να συμπεριληφθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, ως προς το νόμω βάσιμο αυτών, υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. 

β) Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά (σε μορφή excel και word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

d.mpitouni@ypes.gr έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

γ) Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των Δήμων μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής τους από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

δ) Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση. 

ε) Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι συμπληρώνουν κάθε φορά τον Πίνακα «Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..» (Υπόδειγμα 3Α και 3Β του παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής -Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ: 

α) ταχυδρομικώς σε δύο αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και 

β) ηλεκτρονικά σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.mpitouni@ypes.gr. Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης. 

στ) Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής αφού ελέγξει τους πίνακες, εκδίδει χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο Δήμο. Οι Δήμοι υποχρεούνται στην άμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων και παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται η σχετική λογιστική τακτοποίηση. 

ζ) Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών ενώ για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, θα πρέπει οι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν εν ισχύ την ημέρα της πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

2. Οι εκκρεμείς, στο Υπουργείο Εσωτερικών, αιτήσεις δήμων που αφορούν στην επιχορήγηση προς εξόφληση υποχρεώσεών τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

3. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 31 Δεκεμβρίου 2018. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθενται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

4. Η αριθμ. 30307/11-09-2017 (ΦΕΚ 3249 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταργείται.  

Παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!