Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Σ78/10/348217/2018 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα

Σ78/10/348217/2018: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ- 
ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 
Τ.Κ. 10671 Αθήνα 
Τηλ.: 210/3729785, 210/3666320 
FAX: 210/3633666 
e-mail:d.sintaxeon@efka.gov.gr 

Αθήνα, 9 .3. 2018 

Αριθ. Πρωτ. Σ78/10/348217

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΣ: 
Όλες τις Περιφερειακές 
Οργανικές Μονάδες 
του ΕΦΚΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα 
2. ΕΤΕΑΕΠ 
Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα 
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών 
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα 
4. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ 
Πατησίων 12, 
​Τ.Κ. 10677 Αθήνα 
5. Γραφείο Διοικητή 
Αγίου Κωνσταντίνου 8, 
Τ.Κ. 10241 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα.» 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 33/2017 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 33/2017, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.10568/222/16.2.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αποκτούν έσοδα από πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 και δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής. 

Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.10568/222/16.2.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:75Υ1465Θ1Ω-Μ91) 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!