Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2313/2018 ΠΟΛ. 1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2313 ΕΞ / 20.02.2018

Αθήνα, 20.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2313 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2313/2018

ΘΕΜΑ : ΠΟΛ 1003/2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας.

Η ερώτηση μας έχει να κάνει με το εάν οι επιδοτήσεις που λαμβάνει κάποια οντότητα λόγω της ενασχόλησης της με τον πρωτογενή τομέα προσμετρώνται στον κύκλο εργασιών.

Επίσης εάν ναι ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση ως προς την αλλαγή κατηγορίας βιβλίων δεδομένου ότι αυτές λαμβάνονται πολύ αργότερα από την λήξη της φορολογικής χρήσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ορισμό του κύκλου εργασιών («Παράρτημα» του Ν 4308/2014) και με την Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ως άνω νόμου, της ΕΛΤΕ, ως κύκλος εργασιών ορίζεται: «Η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών».

Επίσης, στο ως άνω «Παράρτημα» και στην Λογιστική Οδηγία, αναφέρεται ότι ως επιχορήγηση ορίζεται η «ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας».

Παρά το γεγονός ότι στον Νόμο 4308/2014 δεν υπάρχει ορισμός της επιδότησης, θεωρούμε πως η επιδότηση είναι όρος παρεμφερής με την επιχορήγηση, καθώς επιχορήγηση και επιδότηση αποτελούν το χρηματικό ποσό που παρέχεται από το κράτος ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως ενίσχυση προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Κατά συνέπεια, η επιδότηση όπως και η επιχορήγηση δεν αποτελούν μέρος του κύκλου εργασιών καθώς είναι μια εισροή προς την εταιρεία που δεν προκύπτει από τις δραστηριότητές της, αλλά προέρχεται από τρίτον συνήθως για την κάλυψη δαπανών, ή για την ενίσχυση στην πραγματοποίηση δαπανών ή επενδύσεων.

Τα άρθρα 3 και 4 του Νόμου 4308/2014 ορίζουν τα κριτήρια για την ένταξη σε κατηγορία και για την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!