Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1143/30-6-1999 Εκτέλεση προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων, με το δικαίωμα αυτοσύμβασης, που έχουν συνταχθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990

ΑΥΟ 1066050/1621/ΔΜ/ΠΟΛ.1143/30.6.1999 Εκτέλεση προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων, με το δικαίωμα αυτοσύμβασης, που έχουν συνταχθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990 ΦΕΚ Β` 1456/14.7.1999

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 54/Α`), σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ σε όλα τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α`), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α`), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει, με αποφάσεις του, κατά των οφειλετών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, περιορισμούς και απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ` αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β`) απόφασής μας, με τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ σε όλα τα συμβόλαια που καταρτίζονται και αφορούν μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου επί ακινήτου δικαιώματος από οποιαδήποτε αιτία.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ` αριθ. 1013368/6976/0016/ΠΟΛ.1028/4.2.1999 (ΦΕΚ 193/Β`) απόφασής μας, με τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω αγοραπωλησίας, τόσο από τον πωλητή, όσο και από τον αγοραστή.

5. Το γεγονός ότι έχουν συνταχθεί, σε προγενέστερα έτη, πριν την ισχύ των παραπάνω αποφάσεών μας, προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης και, κατά την κατάρτιση των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης αυτών, είναι αδύνατη η ανεύρεση του εκ προσυμφώνου πωλητή για να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητάς του ή να υποβάλει δήλωση απόδοσης ΑΦΜ, εφόσον δεν διαθέτει.

6. Την υπ` αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Απαλλάσσουμε τους εκ προσυμφώνου πωλητές ακινήτων, κατά την κατάρτιση των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης, σε εκτέλεση προσυμφώνων με δικαίωμα αυτοσύμβασης που έχουν συνταχθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990, από:

α) Την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας.

β) Την αναγραφή του ΑΦΜ τους στα οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης, με την προϋπόθεση ότι τα συμβόλαια αυτά θα συνταχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ