Φορολογία εισοδήματος

Δ12Β 1045200 ΕΞ2015 Φορολογική μεταχείριση των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ …. 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Πλάνη 
Τηλέφωνο: 210 – 33.75.312 
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015 

Αριθ. Πρωτ. Δ12Β 1045200 ΕΞ2015

ΠΡΟΣ: … 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες. 

ΣΧΕΤ: Το από 17.03.2015 έγγραφό σας. 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.4172/2013, ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. Στους τόκους αυτούς ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του νόμου αυτού, με συντελεστή 15%. 

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 01.01.2014 και μετά. 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται, ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι ειδικά, το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παρ.1. 

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καταλαμβάνει αποκλειστικά τους τόκους που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους ούτε αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Αντίθετα, ελλείψει ειδικής απαλλακτικής διάταξης, το εισόδημα από τόκους ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα υπόκειται κανονικά σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφιζομένου του φόρου 15% που παρακρατήθηκε. Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα αυτό έχουν δοθεί και με την αριθ. ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση, μεταξύ άλλων, του εισοδήματος από τόκους, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!