Μητρώο

Υ.Α. 1100330/1954/ΔΜ Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)

Αριθμ. 1100330/1954/ΔΜ 

ΦΕΚ B 2149 - 16.10.2008 

Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Φ.Ε.Κ. 248/Α΄), όπως ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1070576/2627/ΔΜ/14.7.2005 (Φ.Ε.Κ. 1062/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών». 

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς». 

5. Την υπ’ αριθμ. 1079625/519/0006 A /16.8.2007 (Φ.Ε.Κ. 365/Υ.Ο.Δ.Δ.) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη, συγκέντρωση, επεξεργασία και αναδιάρθρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) και αντιστοίχηση αυτών με την παλιά ονοματολογία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1073732/108/0006 A /8.7.2008 Α.Υ.Ο.Ο.. 

6. Το 0015/30.4.2008 πόρισμα της Ομάδας εργασίας με το οποίο παραδόθηκε η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (NACE, αναθ. 2). 

7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1948/ Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 

8. Την διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2008. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26.1.1999 (Φ.Ε.Κ. 65/Β΄). 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  Α. ΜΠΕΖΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!