Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Εγκ. 6030/2018 Οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλατ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας:10181, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Αντωναράκος 
Ν. Καλογεροπούλου  
Τηλέφωνο: 210 3848221,
210 3893206 

ΑΔΑ: 635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18 - 01 - 2018

Αριθ. Πρωτ. : 6030

ΠΡΟΣ :
- Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
-Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου
& Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
- Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
- Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος(ΚΕΕΕ)

ΚΟΙΝ. :
- Γραφείο Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης
- Γραφείο Υπουργού 
Οικονομικών
- Γραφείο Αν. Υπουργού 
Οικονομικών, κας Παπανάτσιου Α
Ε.Δ.:
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή
- Γραφείο Γενικού 
Δ/ντή Αγοράς
- Γραφείο Γενικού Δ/ντή 
Προστασίας Καταναλωτή
και Εποπτείας της Αγοράς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες εφαρμογής της υπ' αριθμ. 133473 (Β' 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α' 240)" (Β' 1445)».

Σχετ. : Οι υπ' αριθ. 133473/11-12-2017 (Β' 4309) και 45231/20-04-2017 (Β' 1445) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Με τα άρθρα 1 και 2 της υπ' αριθμ. 133473 (Β' 4309) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017, συμπληρώνεται ο πίνακας δικαιούχων πληρωμής της υπ' αριθμ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίοι υποχρεούνται εντός της οριζόμενης προθεσμίας να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών (pos).

Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (1), ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (2) σύστημα πληρωμής.

Η προθεσμία συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι προστίθενται με την υπ' αριθμ. 133473(Β' 4309) κοινή υπουργική απόφαση και έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση αυτής, ήτοι στις 11 Μαρτίου 2018.

Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018, έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 2018. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 83942/27-07-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδηγίες εφαρμογής της υπ' αριθ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)"». (ΑΔΑ: 61Ζ9465ΧΙ8-1ΝΥ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

(1) Τετραμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας-εκδότρια τράπεζα-αποδέκτρια τράπεζα- έμπορος): σύστημα καρτών πληρωμής στο οποίο οι πράξεις πληρωμών με κάρτα πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμών ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμών δικαιούχου πληρωμής μέσω της διαμεσολάβησης του συστήματος, ενός εκδότη (από την πλευρά του πληρωτή) και ενός αποδέκτη (από την πλευρά του δικαιούχου πληρωμής).

2) Τριμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας-σύστημα αποδοχής και έκδοσης- έμπορος): ένα σύστημα καρτών πληρωμής στο οποίο το ίδιο το σύστημα παρέχει υπηρεσίες απόκτησης και έκδοσης και οι πράξεις πληρωμής με κάρτα πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμής ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμής ενός δικαιούχου πληρωμής στο πλαίσιο του συστήματος. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμής αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση μέσων πληρωμής με κάρτα ή την αποδοχή πράξεων πληρωμών με κάρτα, ή και τα δύο, ή εκδίδει μέσα πληρωμής με κάρτα με εταίρο του ίδιου εμπορικού σήματος ή μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!