Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1108/10-5-1999 Διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών, Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2166-1993

YΠOIK 1046841/484/579/0014/ΠOΛ. 1108/10.5.1999 Διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών, Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2166/1993 (ΦEK A` 137)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την διαδικασία υποβολής των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2166/1993 (ΦEK A'-137) και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

A. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 1055240/439/0015/9-5-1995/ΠOΛ. 1131/95 εγκύκλιο, για λόγους τόσο διαδικαστικών όσο και πρακτικών δυσχερειών που προκύπτουν για την νέα εταιρεία κατά το στάδιο του μετασχηματισμού, επιτρέπεται όπως έχει γίνει δεκτό από την Διοικητική πρακτική, για εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των (30) ημερών, οι συναλλαγές που θα διενεργηθούν στο εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρείας και τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται στο όνομα των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν, πρέπει να καταχωρούνται στα βιβλία του Νομικού προσώπου που προήλθε από τον μετασχηματισμό.

B. Οσον όμως αφορά τους Τρίμηνους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών (έντυπα 047 και 052 ΦΠA) θα υποβληθούν στο όνομα των εταιρειών που συναλλάχθηκαν και εξέδωσαν ή έλαβαν τα φορολογικά στοιχεία από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι του χρόνου που ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός και άρχισε να εκδίδει ή να λαμβάνει στοιχεία με το δικό της A.Φ.M. η νέα εταιρεία. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν ασκεί επίδραση το γεγονός ότι κατά τις διατάξεις του N. 2166/1993 οι ως άνω συναλλαγές θεωρούνται ως συναλλαγές της νέας εταιρείας στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται συγκεντρωτικά μετά τη σύστασή της, γιατί ο A.Φ.M. του κάθε επιτηδευματία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας με τον οποίο επιτυγχάνεται η μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων των Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών τόσο με τα δεδομένα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.A. όσο και με τα δεδομένα του συστήματος VIES.

Γ. κατόπιν των ανωτέρω, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργούν οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις με τον δικό τους A.Φ.M. π.χ. από 1.10.1999 έως 20.11.1999 θα υποβάλλουν τους Τρίμηνους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες αναγράφοντας στο πεδίο (006- Hμερολογιακή Περίοδος) των εν λόγω πινάκων, OΛOKΛHPH την Τρίμηνη Hμερολογιακή Περίοδο δηλ. 1.10.1999 έως 31.12.1999 και στο πεδίο (021-AΦM) τον δικό τους A.Φ.M.

Ομοίως, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που διενεργεί η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση με το νέο A.Φ.M. π.χ. από 21.11.1999 και μέχρι το τέλος του τριμήνου, θα υποβάλλει τους Τρίμηνους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες αναγράφοντας στο πεδίο (006-Hμερολογιακή Περίοδος) των εν λόγω πινάκων, OΛOKΛHPH την Τρίμηνη Hμερολογιακή περίοδο δηλ. 1.10.1999 έως 31.12.1999 και στο πεδίο (021 A.Φ.M.) τον νέο A.Φ.M.

Δ. Ειδικότερα, για περιπτώσεις μετατροπής, συγχώνευσης ή απορρόφησης επιχειρήσεων οι οποίες είχαν υποχρέωση, μεταξύ άλλων υποβολής Τρίμηνων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων Αγαθών, εφόσον δεν έχουν ακολουθήσει την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία και προκειμένου να μην τους επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις, παρέχεται η ευχέρεια μέχρι 30.6.1999 να προβούν στην υποβολή Αρχικών Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων με τους A.Φ.M. των μετατρεπομένων, συγχωνευομένων ή απορροφόμενων επιχειρήσεων προκειμένου να δηλώσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Αποκτήσεις - Παραδόσεις) που έχουν διενεργηθεί στο όνομα και με τους A.Φ.M. αυτών των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια να υποβάλουν Διορθωτικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες με τον AΦM της προερχόμενης από τον μετασχηματισμό εταιρείας ως εξής:

α) Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου ΔEN έχουν διενεργηθεί Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Παραδόσεις με τον A.Φ.M. της προερχόμενης από τον μετασχηματισμό Εταιρείας, θα αναγραφούν οι A.Φ.M. των Αγοραστών - Προμηθευτών αντίστοιχα που δηλώθηκαν στον Αρχικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αλλά χωρίς αξία προκειμένου να ανακληθεί η αρχική δήλωσή τους.

β) Στην περίπτωση όμως που κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου μέρος των ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων έχουν διενεργηθεί με τον A.Φ.M. της προερχόμενης από τον μετασχηματισμό εταιρείας, θα αναγραφούν οι A.Φ.M. των Αγοραστών - Προμηθευτών αντίστοιχα, με την αξία που αφορά MONO σ' αυτές τις συναλλαγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!