Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1145/25-5-1995 Υποβολή δηλώσεων του άρθρου 29§1 και του άρθρου 31§1 του Ν. 1642-86, όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχη- ματίζονται κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166-93

Αριθ. 1063006/2696/776/0014/Β`500/1995 (ΠΟΛ.1145/25-5-95) Υποβολή δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχη- ματίζονται κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/93.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύει:

α) της παραγρ. 4 του άρθρου 5.

β) την περιπτ. α και δ της παραγρ. 1 του άρθρου 28.

γ) των παραγρ. 1, 2, περιπτ. β` και 4, περιπτ. α` και β` του άρθρου 29.

δ) των παραγρ. 1, 3 και 9 του άρθρου 31.

ε) των παραγρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 47.

στ) της παραγρ. 1 του άρθρου 48.

ζ) τηςς παραγρ. 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5, του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137Α/24.8.93).

3. Τις οδηγίες και διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανέκυψαν κατά τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 που παρέχονται με την αριθμ. 1055240/439/001 5/9.5.95 Ε.Δ.Υ.Ο.

4. Τις δυσχέρειες που παρατηρήθηκαν στην υποβολή των δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της περιπτ. β` της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις με το Ν. 2166/93, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Διοίκηση δεν παρέσχε εγκαίρως τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

5. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2166/93, υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού τους τις δηλώσεις που ορίζο- νται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1 642/86, όπως ισχύει, και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, αναγράφοντας κατά περίπτωση, ως χρόνο έναρξης, μεταβολής ή παύσης εργασιών την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού μετασχη- ματισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου .

2. Στις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης

Αρθρο 2

1. Επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν ή βρίσκονται στη διαδικασία μετασχηματισμού, κατά την έκδοση της παρούσας, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του Ν. 2166/93, και δεν υπέβαλαν εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., μέσα τις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτ. β` της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού, δύνανται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δηλωση αυτή μέχρι της 9.6.1995, χωρίς την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται:

α) Από την παράγραφο 1 του άρθρου 47, κατά το μέρος που η διαφορά προέρχεται από πράξεις διακανονισμού του άρθρου 26 του Ν. 1642/86, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους πίνακες Ζ, Η και Θ της εκκαθαριστικής δή- λωσης και

β) Από την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις Εταιρείες που προήλθαν από το μετασχηματισμό για την εκκαθαριστική δήλωση της πρώτης τους διαχειριστικής περιόδου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαϊου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!