Φορολογική αρθρογραφία

Άρθρο του Γ. Δούσκα Ιατρικές εταιρείες. Κατηγορία τήρησης βιβλίων. Ερωτήσεις και …. απόψεις

Του Γιάννη Δούσκα, 

υπαλλήλου του 2ου ειδικού συνεργείου ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Την 11.11.2017 δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 1674 ΕΞ 06.09.2017 απάντηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) επί τεθέντος ερωτήματος με θέμα ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρίας Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Επί του ερωτήματος αυτού, αλλά κυρίως επί της απάντησης του ΣΛΟΤ θέλουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα για την ακριβή απεικόνιση των ισχυουσών διατάξεων:

Το ερώτημα που τέθηκε έχει ως εξής:

’Πρόκειται να συσταθεί Ιατρική Ομόρρυθμη Εταιρία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

Από τα στοιχεία μελέτης σύστασης προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Ετήσιος κύκλος εργασιών < 700.000,00 ευρώ
  • Σύνολο ενεργητικού < 350.000,00 ευρώ
  • Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού < 10 άτομα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001(ΦΕΚ Α 70) η Ιατρική Εταιρία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) τηρεί ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) και ανεξαρτήτως του ύψους των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων της.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καταργήθηκαν και τροποποιήθηκαν πολλές παλαιότερες διατάξεις σχετικά με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Με τις νέες διατάξεις, οι οντότητες κατατάσσονται βάσει του μεγέθους τους.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται εάν η υπό σύσταση Ιατρική ομόρρυθμη εταιρία θα τηρήσει διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα ή αν ο ν. 4308/2014 κατισχύει και συνεπώς δύναται να τηρεί απλογραφικά βιβλία’’.

Επί του ερωτήματος αυτού δόθηκε η ακόλουθη απάντηση 1674 ΕΞ 06.09.2017 του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.):

 ‘’Η ομόρρυθμη εταιρία υπάγεται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και ταξινομείται σε κατηγορία μεγέθους βάσει του άρθρου 2 του ίδιου νόμου. Οι ρυθμίσεις αυτές εξειδικεύονται στην ΠΟΛ 1003/31.12.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ στις ρυθμίσεις του ν. 4308/2014 παραπέμπουν και οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (ν. 4172/2013).

Ο ν. 4308/2014 δεν καταργεί ρητά τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 84/2001. Πάντως, με δεδομένο ότι ο ν. 4308/2014 είναι μεταγενέστερος και συνιστά ειδικό δίκαιο, που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία 34/2013, η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατισχύει των προβλέψεων του π.δ. 84/2001’’.

Δεδομένου ότι εμφανώς προκύπτει ότι έχει γίνει λανθασμένη εκτίμηση και από τον ερωτώντα, αλλά κυρίως από την απάντηση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) και για την γνώση των αναγνωστών παρατηρούμε τα εξής:

Παρατήρηση 1η:

Ο ερωτών αναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 όπου όντως οριζόταν ότι η Εταιρία παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Και αναφέρουμε οριζόταν, γιατί ολόκληρη η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4316/2014, με έναρξη ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 128 του ίδιου νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 24.12.2014.

Παρατήρηση 2η: 

Η απαντούσα αρχή (δηλαδή το ΣΛΟΤ) αναφέρει ότι ο ν. 4308/2014 δεν καταργεί ρητά τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 84/2001, αλλά αγνοεί το γεγονός ότι η κατάργηση αυτή επήλθε ένα μήνα αργότερα με το ν. 4316/2014, με συνέπεια να προβαίνει σε συμπερασματικές σκέψεις περί ειδικού δικαίου και κατισχύοντος νόμου που στηρίζονται σε Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία.

Με βάση τα ανωτέρω το ερώτημα στερείται ουσίας, δεδομένου ότι από 24.12.2014 έπαψε να ισχύει η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 αφού καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 4316/2014 και τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014) ισχύουν γενικά από 1.1.2015.

Ως εκ τούτου και οι Ιατρικές Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) τηρούν βιβλία εντασσόμενες σε κατηγορίες όπως όλοι οι επιτηδευματίες με βάση τα ΕΛΠ. Συγκεκριμένα η νεοϊδρυόμενη Ο.Ε. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της σχετικής ερώτησης τηρεί βιβλία με το απλογραφικό σύστημα (εσόδων – εξόδων ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!