Κεφάλαιο

ΔΕΦΚ A 1119612 ΕΞ 2017 ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που έχουν υποστεί κατολισθήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Μπακαλόπουλος 
Τηλέφωνο:210 33 75 878 
Fax:210 33 75 834 
E-Mail:defk.a@mofadm.gr
UrI:www.aade.gr

Αθήνα, 8/8/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1119612 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Λεωχάρους 2,
105 62 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε ακίνητα που έχουν υποστεί κατολισθήσεις.

Σε απάντηση του ΑΤΚΕ 0008776 / ΕΞ2017/1687 Υπηρεσιακού Σημειώματος σας, σχετικά με την υπ’ αριθ. 7751 / 1-8-2017 ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ιωάννης Αντωνιάδης και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς μας θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Η φορολογική ισότητα, η οποία θεσπίζεται με την εν λόγω διάταξη, πραγματώνεται με γνώμονα τις αρχές της καθολικότητας, της αναλογικότητας και της φοροδοτικής ικανότητας. Περιλαμβάνει επομένως όλα τα πρόσωπα φυσικά και νομικά, ημεδαπά και αλλοδαπά, δημιουργεί όμως από πλευράς του νομοθέτη την υποχρέωση να χειρίζεται κατά τρόπο ομοιόμορφο τις όμοιες περιπτώσεις.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’) ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις οποίες δεν περιλαμβάνεται απαλλαγή για λόγους ανωτέρας βίας λόγω θεομηνιών, σεισμών, κατολισθήσεων κ.λπ..

Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύουν, καθορίστηκε αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του κύριου και συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., αντίστοιχα, ο οποίος (υπολογισμός φόρου) εκπληρώνει την πιο πάνω συνταγματική επιταγή, αφού λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1237/2014 εγκύκλιο, με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζεται και ο τρόπος αναγραφής των περιουσιακών δικαιωμάτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ορίζεται ότι κτίσμα στο οποίο υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν μη λειτουργικό, χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ευθέως σε κτίσμα σεισμόπληκτο, πυρόπληκτο, πλημμυροπαθές ή πληγέν από ανεμοστρόβιλο κλπ., αναγράφεται ως ημιτελές, εφόσον υπάρχει το οικείο παραστατικό που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου.

Αυτός ο τρόπος αναγραφής επιφέρει μείωση της φορολογητέας αξίας του κτίσματος κατά τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
α/α ΑΝΝΑ ΑΔΑΜ ΚΟΛΛΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!