Υπουργείο Εργασίας

ΣΔΟΕ Αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας

Αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας αποκτά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε χθες το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, με ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, η ρύθμιση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, όπου, για πρώτη φορά, μεικτά κλιμάκια τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Οικονομική Αστυνομία και ΣΔΟΕ -συνεργάστηκαν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων και πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθούν η προτεινόμενη διάταξη και η αιτιολογική έκθεσή της που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής" του Υπουργείου Οικονομικών.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο ...

Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013

1.Το άρθρο 14 του ν.4144/2013 (Α' 88) αντικαθίσταται ως εξής:

«Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Υ.Π.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν.4249/2014 (Α' 73) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) καθίστανται - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - εκ παραλλήλου αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).Η Ε.ΥΠ.Ε.Α., το Σ.ΕΠ.Ε., η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε περιπτώσεις ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην περίπτ. στ' της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (ΑΊ79), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α' 270) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3232/2004 (Α' 48).»

2.Το άρθρο 15 του ν.4144/2013 αντικαθίσταται ως εξής :

«Διαδικασία Ειδικού ελέγχου

1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Σ.ΕΠ.Ε., επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και στους ελεγκτές της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14.

2. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου του άρθρου 14, υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβάλουν τη σχετική έκθεση, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατά περίπτωση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όμοιες αποφάσεις καθορίφνκΜ ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ., την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Αιτιολογική έκθεση

Με την εν λόγω τροπολογία, στα άρθρα 14 και 15 του ν.4144/2013, προστίθεται η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στους αρμόδιους φορείς ελέγχου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του ελεγκτικού μηχανισμού στον τομέα της αδήλωτης εργασίας όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με τη συνδρομή της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. στο έργο των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΣΕΠΕ, κατά τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας.

Η θέσπιση ως άνω παράλληλης αρμοδιότητας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Υπηρεσία διαθέτει στελέχη με μεγάλη ελεγκτική εμπειρία σε συναφείς τομείς.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από τον συνδυασμό των διατάξεων του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α’253) και του άρθρου 39 του ν.4155/2013 (Α' 120), αρμοδιότητα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. είναι οι έλεγχοι για την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και οι έλεγχοι για την προστασία της περιουσίας του Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Επιπρόσθετα, με το άρθρο 17 του ν. 4177/2013 (Α' 173), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 ν. 4410/2016 (Α' 141), διευρύνθηκε το πεδίο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε και στο τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά από εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατά τη διενέργεια ελέγχων εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και λόγω της ειδικότερης φύσης ορισμένων εξ' αυτών (π.χ. παραεμπόριο), αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση φαινόμενα παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα φαινόμενα αδήλωτης εργασίας. Για τη άμεση αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών και με απώτερο στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των πολιτών προς τις σχετικές διατάξεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!