Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Δ 1135570 ΕΞ 2017 Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων - Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν.2960/01.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. 
& Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Θανάσας Γ.
Τηλέφωνο:2106987406
Fax:2106987408
E-Mail:finexcis@2001.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΩΙΖ46ΜΠ3Ζ-ΚΥΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1135570 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4410/2016 (141 Α) - Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων - Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν.2960/01.

ΣΧΕΤ.: α) Η ΠΟΛ. 1143/21-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΝΓΜΗ-ΑΑ1) της Δ/νσης Εφαρμογής 'Εμμεσης Φορολογίας.

β) Το αρ. πρωτ. ΔΕΕΦ Β 1059789 ΕΞ 2017/17-4-2017 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογής 'Εμμεσης Φορολογίας.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4410/2016 (141 Α'), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 και της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν.3986/2011, όπως διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με την α' ανωτέρω σχετική και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις ως άνω διατάξεις επανακαθορίστηκε η έννοια της «πρώτης ταξινόμησης» για τις ανάγκες του υπολογισμού των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων, στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης, οχήματα. Ειδικότερα, για τα εν λόγω επιβατικά οχήματα τα οποία μεταφέρονται στην Ελλάδα, μεταχειρισμένα από άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ και χώρες του ΕΟΧ, λαμβάνεται υπόψη πλέον για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2017 και επομένων, η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η πρώτη ταξινόμηση τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.).

α. Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν.2960/01.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του ν.2960/01 (265 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ζ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/01, όπως τροποποιήθηκε με τις κοινοποιημένες διατάξεις, για τα εκποιούμενα από το Δημόσιο: Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ. - πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.), Τελωνεία κ.α., επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα, σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου.

β. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων

Κατόπιν της β' ανωτέρω σχετικής, με την οποία επισημαίνεται ότι η έλλειψη πληροφόρησης ως προς την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης για κάποια οχήματα, έχει ως αποτέλεσμα τον μη ορθό υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2948/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφιστάται η προσοχή

α) για την ορθή συμπλήρωση από τους συναλλασσόμενους, κατά την υποβολή του παραστατικού για τη βεβαίωση και την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης στο πληροφοριακό σύστημα τελωνείων ICISnet, της ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, τα οποία μεταφέρονται στην Ελλάδα από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και χώρες του ΕΟΧ και

β) για την επαλήθευση αυτής, εφόσον, βάσει ανάλυσης κινδύνου, πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος.

Συνημμένα: ΠΟΛ 1143/21-09-2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!