Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΑΠ. 42509/2017 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Δράμας.

Αριθμ. 42509 

ΦΕΚ Β’ 3212/13.09.2017 

Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της Δ.Ο.Υ. Δράμας.  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 αυτού. 

β) Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού. 

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης». 

3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθ. Δ2 1032957 ΕΞ 2012/22.2.12 (ΦΕΚ Γ΄ 221) Α.Υ.Ο. - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Τοποθέτησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 περί Υπαλληλικού Κώδικα. 

6. Την ανάγκη της εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής σε υφιστάμενα όργανα, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε

Εκχωρείται η εξουσιοδότηση υπογραφής: 

i) Στον Υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ. Δράμας, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

ii) Στον Προϊστάμενο Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Δράμας, για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. iii) Στον Προϊστάμενο Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δράμας, για όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις 43 και 44 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

Τα εξουσιοδοτημένα όργανα στην παρούσα, για τις περιπτώσεις 71, 85 και 86 θα υπογράφουν «Με εντολή Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.». 

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 43, 44, 48, 68, 70, 78 και 79 θα υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δράμα, 8 Σεπτεμβρίου 2017  Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ