Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1141/2017 Απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ. 
ΤΜΗΜΑ Β' 
ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ.
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2- 4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Ν. Ζωγραφάκης, 
Ο. Κολοβού
Τηλέφωνο:210-3602480, 210-3642922
Fax:210-3645413

ΑΔΑ: ΨΒΗΟΗ-ΣΩΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017 

ΠΟΛ. 1141

ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α'110)

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4484/2017 (Α'110), με το οποίο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 27Α του ν. 4172/ 2013 (Α' 167), ως εξής:

«Η προμήθεια του άρθρου αυτού συνιστά δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου κατά την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 15 του π.δ. της 28.7.1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" (Α' 239)».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 27Α του ν. 4172/2013 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ