Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1126/2017 Συμπλήρωση της απόφασης για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1163/3-7-2013 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΠΟΛ.1126 

ΦΕΚ B 2957 - 29.08.2017 

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/ 03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.  

Δείτε την ΠΟΛ.1163/3-7-2013, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά και τις τροποποιήσεις της παρούσας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

2. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 140 κ. επ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α’) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». 

6. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις». 

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α’), «Διορισμός Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

10. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. πάταξης της γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών και αναβάθμισης των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (EFT/POS, ATM, APS). 

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Μετά το άρθρο 1 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθεται νέο άρθρο 1α ως εξής: 

Άρθρο 1α 

Ορισμός e-παραβόλων 

Ο Δημόσιος Φορέας ενημερώνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη την ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Παραβόλου με τα προς ένταξη παράβολα. 

Ο Φορέας αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. με τυποποιημένο πίνακα τα κατ’ ελάχιστον παρακάτω στοιχεία: 

α) Ακριβή ονομασία Φορέα Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί κ.α.). 

β) Κατηγορία Παραβόλου (περιγραφή). 

γ) Τύπο Παραβόλου (περιγραφή). 

δ) Ποσό παραβόλου (σταθερό ή μεταβλητό). 

ε) Κατανομή του ποσού του παραβόλου στους επιμέρους Κ.Α. Εσόδου. Επιπρόσθετα, ευθύνη του Φορέα είναι η ορθή περιγραφή και η έγκαιρη επικαιροποίηση των παραπάνω στοιχείων.». 

2. Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) αντικαθίστανται τα εδάφια: 

Α. «Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό δεν συμπληρωθεί τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το Μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος γέννησης.», ως εξής: 

«Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. συμπληρώνουν υποχρεωτικά και τα πεδία «Μητρώνυμο» και «Ημερομηνία γέννησης» ενώ τα νομικά πρόσωπα το πεδίο «Διεύθυνση Έδρας» και στο πεδίο «Πρόσθετα Στοιχεία» τη Χώρα Προέλευσης.». 

Β. «• Πρόσθετα Στοιχεία (μη υποχρεωτικό πεδίο):

Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τύπο του παραβόλου μπορεί να ζητηθεί να συμπληρωθεί κάποια ειδική πληροφορία (π.χ. ο AMΚΑ για το παράβολο γάμου)», ως εξής:

«Πρόσθετα Στοιχεία: 

Η υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου αυτού ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ανάλογα με τον τύπο του παράβολου.» 

3. Στο τέλος του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Εναλλακτικά είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος για χορήγηση eπαραβόλου και η πληρωμή του μέσω των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (όπως, τερματικά -EFT/POS, Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών -ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών -APS). Στην περίπτωση αυτή τα προς συμπλήρωση πεδία είναι τα παρακάτω: 

  • Κωδικός Τύπου Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο):

Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τον κωδικό ο οποίος αντιστοιχεί στον τύπο παραβόλου που επιθυμεί.

  • ΑΦΜ (υποχρεωτικό πεδίο): 

Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τον Α.Φ.Μ. του και στην συνέχεια στην περίπτωση φυσικού προσώπου εμφανίζονται στην οθόνη με την ακόλουθη σειρά το αρχικό γράμμα του επωνύμου, το αρχικό γράμμα του ονόματος και το αρχικό γράμμα του πατρώνυμου ενώ στην περίπτωση μη φυσικού προσώπου οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες της επωνυμίας όπως αυτά έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση και για τα οποία απαιτείται έλεγχος και επιβεβαίωση. 

  • Ποσό παραβόλου: 

Το πεδίο «Ποσό» είναι προ συμπληρωμένο και μόνο στις περιπτώσεις παραβόλων μεταβλητού ποσού συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Η απόδειξη από τα εναλλακτικά κανάλια των Τραπεζών περιέχει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό παραβόλου, τον κωδικό τύπου παραβόλου, τον ΑΦΜ, το ποσό παραβόλου και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής.». 

4. Στο τέλος του άρθρου 4 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς να ορίσουν τύπους e-παραβόλων των οποίων η δέσμευση θα πραγματοποιείται αυτόματα με την καταβολή τους.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!