Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ατομική διοικητική λύση 3/2017 Κατά τη μεταβίβαση μετοχών από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως και από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, αντίστοιχα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.:10184 Αθήνα
Πληροφ.:Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο:210 - 3375312
Fax:210 - 3375001
E-Mail:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Αθήνα,  ............. 

Αριθ. Πρωτ.: 3/2017

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Κατά τη μεταβίβαση μετοχών από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως και από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, αντίστοιχα.

ΣΧΕΤ: Η από ………. αίτηση του …………….. και η από …………… αίτηση της ………………….

Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις του …………………. και της …………….,αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998, όπως αυτές ισχύουν, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σ’ αυτό. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των μετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Η   ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) (νυν Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.) κατά το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στο Χρηματιστήριο χρεώνει σε ημερήσια βάση με τον πιο πάνω φόρο τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής, για λογαριασμό των πωλητών για όλες τις συναλλαγές πώλησης μετοχών που διακανονίστηκαν από τις πιο πάνω εταιρείες και
ιδρύματα. 

Τον αναλογούντα φόρο για τις πωλήσεις μετοχών που διακανονίστηκαν μέσα σε κάθε μήνα, υποχρεούται η ΕΧΑΕ να αποδίδει εφάπαξ στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. με δήλωση που υποβάλλεται μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που διακανονίστηκαν οι πιο πάνω συναλλαγές.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 εφαρμόζονται ανάλογα και στις πωλήσεις από φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην  Ελλάδα ή ημεδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς.

3. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων εξακολουθούν να εφαρμόζονται,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 10 του ν.4110/2013 σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 6α του άρθρου 64 του ν.4170/2013, για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της περ.δ΄ του άρθρου 46 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή
τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις του τμήματος 9 του άρθρου VI του ν.δ.3759/1957 (ΦΕΚ Α’ 191), με το οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Συμφωνία για την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Οργανισμός, το ενεργητικό, η περιουσία και τα εισοδήματα αυτού ως και οι εργασίες και συναλλαγές αυτού, για τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε από τη Σύμβαση αυτή, απαλλάσσονται πάσης φορολογίας και παντός δασμού.

6. Με τις διατάξεις της περ.α’ του εδαφίου 9 του άρθρου VII του α.ν.766/1945 (ΦΕΚ Α’ 315), με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Συμφωνία για την ίδρυση της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η Τράπεζα, το ενεργητικό της, η περιουσία, το εισόδημα και οι εργασίες και συναλλαγές αυτής οι επιτρεπόμενες υπό την παρούσα Συμφωνία, απαλλάσσονται παντός φόρου και παντός τελωνειακού δασμού.

Η Τράπεζα ομοίως απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την είσπραξη και πληρωμή παντός φόρου ή τέλους.

7. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησης του …………… προκύπτει ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα (με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.), ο εν λόγω Οργανισμός συμμετείχε στην αύξηση του κεφαλαίου ορισμένων από αυτές. Στη συνέχεια, κατά την πώληση ενός μικρού μέρους των εν λόγω μετοχών που είχε αποκτήσει, του επιβλήθηκε φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2‰), με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998.

8. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο επί των συναλλαγών του, βάσει των διατάξεων του τμήματος 9 του άρθρου VI του ν.δ.3759/1957, συνάγεται ότι κατά τη μεταβίβαση από τον εν λόγω Οργανισμό μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998.

Επομένως, θα πρέπει ο αρμόδιος θεματοφύλακας του εν λόγω Οργανισμού (χρηματιστηριακή εταιρεία, τράπεζα, κλπ.) να υποβάλει σχετική αίτηση στη Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος για την επιστροφή του παραπάνω επιβληθέντος φόρου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, με βάση τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ.1129/2011 εγκύκλιό μας.

Ακόμη, συνάγεται ότι κατά τη μεταβίβαση από τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, επίσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 και της παρ.2 του άρθρου 27 του ν.2703/1999, αντίστοιχα, δεδομένου ότι η εν λόγω Τράπεζα απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο επί των συναλλαγών της, βάσει των διατάξεων της περ.α’ του εδαφίου 9 του άρθρου VII του α.ν.766/1945 και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων διευκρινίσθηκαν πιο πάνω για τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!