Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1310/30-12-1998 Ορθή επανάληψη

OPΘH EΠANAΛHΨH THΣ: A.Y.O. 1144814/26361/ΠOΛ. 1310/30.12.1998. Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού

3. Τεκμαρτή Τιμή Ζώνης (T.Z.) --------------------------

H τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής T.O.APX ανά Δήμο ή κοινότητα και την σύνταξη του σχετικού πίνακα T.O.APX.

H τεκμαρτή T.Z. προκύπτει από τις εγκεκριμένες και εκάστοτε ισχύουσες τιμές ζώνης (T.Z.) περιοχών εντός σχεδίου που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ως εξής:

α) Εάν το εντός σχεδίου τμήμα του Δήμου ή της κοινότητας έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (AAA), η τεκμαρτή T.Z. ισούται με το γινόμενο της ελάχιστης T.Z. του Δήμου ή της κοινότητας επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Συντελεστή Oικοπέδου Σ.O. (μέγιστη - ελάχιστη) του ίδιου Δήμου ή κοινότητας.

β) Εάν το εντός σχεδίου τμήμα του Δήμου ή της κοινότητας δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (AAA) η τεκμαρτήT.Z. ισούται με το γινόμενο της ελάχιστης απαντώμενης T.Z. στα όρια του Νομού επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του Συντελεστή Oικοπέδου (ΣO) (μέγιστη - ελάχιστη) που απαντάται σε κάθε έναν από τους Δήμους ή τις κοινότητες του Νομού που έχουν ενταχθεί στο Αντικειμενικό σύστημα.

Ειδικά όμως για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, κέρκυρας, κεφαληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Kυκλάδων, Hρακλείου, Λασηθίου, Ρεθύμνου και Χανίων που διαφοροποιούνται ιδιαίτερα ως προς την εκμετάλλευση της γης, σε Δήμους ή κοινότητες που το εντός σχεδίου τμήμα τους δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (AAA), ο κανόνας ορισμού της τεκμαρτής T.Z. είναι ο εξής: η τεκμαρτή T.Z. ισούται με τον μέσο όρο των ελαχίστων T.Z. όλων των Δήμων και κοινοτήτων του Νομού ή του Νομαρχιακού διαμερίσματος που το εντός σχεδίου τμήμα τους έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (AAA) επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του ΣO(μέγιστη - ελάχιστη) που απαντώνται στον ίδιο Νομό ή Νομαρχιακό διαμέρισμα.

γ) Για τους Δήμους ή κοινότητες που βρίσκονται σε Νομούς όπου μόνο ενός Δήμου ή κοινότητας το εντός σχεδίου τμήμα έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (AAA), η τεκμαρτή T.Z. ισούται με την τεκμαρτή T.Z. του Δήμου ή της κοινότητας αυτής μειωμένη κατά 30%.

δ)Ειδικά για τα νησιά, όταν έχουν Δήμους ή κοινότητες που το εντός σχεδίου τμήμα τους έχει ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (AAA), η τεκμαρτή T.Z. για όλους του υπόλοιπους Δήμους ή κοινότητες του νησιού ισούται με το γινόμενο του μέσου όρου των ελαχίστων T.Z. όλων των Δήμων και κοινοτήτων ή ξεχωριστών οικισμών του νησιού, επί το μέσο όρο των ακραίων τιμών του ΣO(μέγιστη - ελάχιστη) που επίσης απαντώνται στο νησί.

Οταν πρόκειται για νησιά που έχουν ένα μόνο Δήμο ή κοινότητα ή ξεχωριστό οικισμό που το εντός σχεδίου τμήμα τους είναι εντός συστήματος AAA και συνεπώς μόνο μια ελάχιστη T.Z., η τεκμαρτή T.Z. για όλους τους υπόλοιπους Δήμους ή κοινότητες του νησιού ισούται με την ελάχιστη T.Z. μειωμένη κατά 30%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!