Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1086/2017 Τροποποίηση των τιμών οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας για τον προσδιορισμό του ΦΑΠ φυσικών προσώπων

Αριθ. ΠΟΛ. 1086 

ΦΕΚ B 2154 - 23.06.2017 

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.  

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/ 2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32. 

2. Την ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την αριθ. 1582/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται εν μέρει η ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδων στις περιοχές των Δήμων Σπάτων, Παλλήνης και Μαραθώνα Αττικής, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα. 

4. Την αριθ. 3335/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται εν μέρει η ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για έτη 2012 και 2013, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδων στις περιοχές του Δήμου Κερατέας Αττικής, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα. 

5. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να βρεθεί στους Δήμους Σπάτων, Παλλήνης, Μαραθώνα και Κερατέας Αττικής ο μέσος όρος των τιμών των εντός αντικειμενικού συστήματος οικοπέδων των όμορων περιοχών με αυτές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος, καθότι στους εν λόγω Δήμους οι τιμές ζώνης στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρει ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και υπάρχει κυμαινόμενος συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), ενώ παράλληλα ελλείπουν αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία σχετικά με την αγοραία αξία των εκτός αντικειμενικού συστήματος ακινήτων. 

6. Τις τιμές οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος περιοχών των Δήμων Σπάτων, Μαραθώνα, Παλλήνης και Κερατέας που ισχύουν από το 2014 για τις ανάγκες επιβολής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και υπολογίζονται σύμφωνα με το ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), οι οποίες ανέρχονται για το Δήμο Σπάτων στα 141,00 ευρώ/τ.μ., για το Δήμο Παλλήνης στα 143,40 ευρώ, για το Δήμο Μαραθώνα στα 77,70 ευρώ και για το Δήμο Κερατέας στα 113,60 ευρώ. 

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου». 

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1131/ 5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄), με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013 οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται ως εξής: 

α) για τα έτη 2011, 2012 και 2013 η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για τους Δήμους Σπάτων, Παλλήνης και Μαραθώνα και διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 141,00,143,40 και 77,70 ευρώ και 

β) για τα έτη 2012 και 2013 η τιμή οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για το Δήμο Κερατέας διαμορφώνεται σε 113,60 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!