Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Δ 1085193 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 68 του ν.4472/2017 - Κατάργηση επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ισοπροπυλική Αλκοόλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Θανάσας - Ν.Βιδάλης
Τηλέφωνο:210 6987402 
Fax:210 6987408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 7ΗΩΖΗ-Φ52

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1085193 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ Ως πίνακας διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 68 του ν.4472/2017 - Κατάργηση επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ισοπροπυλική Αλκοόλη

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κεφαλαίου ΣΤ' «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις», όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19 Μαΐου 2017 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ Α' 74 και σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του ως άνω άρθρου, καταργείται, μεταξύ άλλων, η παράγραφος 4 του άρθρου 81 του ν.2960/01 (Α'265), με την οποία επιβαλλόταν ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ισοπροπυλική αλκοόλη της δασμολογικής κλάσης 29.05 της Σ.Ο., το ύψος του οποίου καθορίζονταν σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου ορίζεται ρητά ότι καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις Φ.811/337/2008 (Β'1380) «Όροι και διατυπώσεις απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της ισοπροπυλικής αλκοόλης που κατόπιν μετουσίωσης προορίζεται για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση», Φ.812/338/2008 (Β'1380) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» και Φ.230/111/2008 (Β'334) «Καθορισμός ποσοστών, όρων και διατυπώσεων για την αναγνώριση φυσικής απομείωσης (φύρας) ισοπροπυλικής αλκοόλης κατά την αποθήκευσή της ή στις χρήσεις αυτής.». Καταργείται επίσης, κάθε άλλη υπουργική απόφαση ή διάταξη υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στην ισοπροπυλική αλκοόλη και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 81 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του ν.2960/2001, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του ν.2127/1993 (Α'48).

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπ' αρ. Φ.585/349/99 ΑΥΟ (Β'1276) «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιΚυλικής ή ισοπροπυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επισημαίνεται ότι καταρνείται μόνο κατά το μέροc που αφορά στην ισοπροπυλική αλκοόλη.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 68 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από 19/5/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 164 αυτού.

Συνημμένα

Άρθρο 68 του ν.4472/17 (ΦΕΚ Α' 74)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!