Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/2017 Καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, του άρθρου 52 του ν. 3982/2011.

Αριθ. Φ/Α.15/3/οικ.55483/673

ΦΕΚ Β’ 1722/18.05.2017

Καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, του άρθρου 52 του ν. 3982/2011.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα, το άρθρο 52, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 52 του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄/7-12-2016).

2. Το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98)».

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης......, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθ. Υ 29/8-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την αριθ. Υ 197/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».

8. Τις αριθ. 2/40968/ΔΠΓΚ/16-05-2016 και 2/37552/ ΔΠΓΚ/27-04-2016 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες εγγράφηκαν στον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού οι κωδικοί:

α) εσόδου 3541 «Έσοδα υπέρ Ε.ΑΝ.Ε.Π. από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων (άρθ. 52, παρ. 6 ν. 3982/2011)» και

β) εξόδου 3293 «Απόδοση στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (άρθρο. 52, παρ. 6 ν. 3982/2011)» αντίστοιχα.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προσδιορισμός της εισφοράς σε χρήμα

Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καταβάλλεται από τον υπόχρεο, μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σε έξι ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 2

Διαδικασία είσπραξης της εισφοράς σε χρήμα

Η είσπραξη της εισφοράς σε χρήμα γίνεται μέσω του κωδικού αριθμού εσόδου 3541 «Έσοδα υπέρ Ε.ΑΝ.Ε.Π. από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων (αρ. 52, παρ. 6, ν. 3982/2011)» της ομάδας 3540 «Έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων (συνέχεια)».

Άρθρο 3

Διαδικασία απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα

Τα ποσά που εισπράττονται κάθε μήνα θα εγγράφονται σε ύψος σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 στον ΚΑΕ 3293 «Απόδοση στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (άρθρο 52, παρ. 6, ν. 3982/2011)» του ειδικού φορέα 35-110 «Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή σε ύψος είναι τα εξής:

  • Αίτημα από την Αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο θα αναφέρονται οι πιστώσεις οι οποίες απαιτούνται, το χρονικό διάστημα το οποίο αφορούν, οι δαπάνες οι οποίες επρόκειτο να καλυφθούν και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη και σαφή τεκμηρίωση του αιτήματος.
  • Το Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ), ήτοι 3541 «Έσοδα υπέρ Ε.ΑΝ.Ε.Π. από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων (αρ. 52, παρ. 6, ν. 3982/2011)».

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να γίνει η απόδοση της εισφοράς σε χρήμα στην δικαιούχο Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.ΑΝ.Ε.Π.) είναι τα εξής:

1. Αίτηση της δικαιούχου Ε.ΑΝ.ΕΠ.

2. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης της Ε.ΑΝ.Ε.Π., σε δύο αντίτυπα, που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.

ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη

iii) τα στοιχεία της δικαιούχου Ε.ΑΝ.Ε.Π. (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τραπεζικό λογαριασμό υπό μορφή ΙΒΑΝ)

iν) το ποσό που έχει εισπραχθεί από κάθε Δ.Ο.Υ. και αφορά έκαστο ιδιοκτήτη που έχει την υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα.

3. Αναλυτική κατάσταση που συντάσσεται εις τριπλούν (3) από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τριπλότυπη κατάσταση βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία κάθε υπόχρεου-ιδιοκτήτη για την καταβολή της εισφοράς σε χρήμα (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό οικοδομικού τετραγώνου) ανά επιχειρηματικό πάρκο, το ύψος του ποσού που αναλογεί στην εισφορά σε χρήμα εκάστου ιδιοκτήτη το οποίο έχει βεβαιωθεί από τη Δ.Ο.Υ.........και οι αριθμοί πρωτοκόλλου και χρηματικού καταλόγου που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. η ανωτέρω τριπλότυπη κατάσταση βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα.

Η κατάσταση αυτή αποστέλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. με τα ανωτέρω στοιχεία και συμπληρωμένη επιστρέφεται εις διπλούν (2), στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στη συνέχεια, στην κατάσταση αυτή και σε ξεχωριστή γραμμή της ίδιας στήλης αναγράφεται από την Δ.Ο.Υ. αριθμητικά το ύψος του ποσού που έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη για το χρονικό διάστημα από..... έως......

Το ποσό της στήλης αθροίζεται και αναγράφεται το συνολικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως στο τέλος αυτής και στη συνέχεια θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κεφαλαίου και τον Διευθυντή της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

4. Κατάσταση θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κεφαλαίου και τον Διευθυντή της οικείας Δημόσιας Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο εκάστου ιδιοκτήτη, ο αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθμός οικοδομικού οικοπέδου για κάθε ακίνητο αυτού, ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης και το ποσό που έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη.

5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών με τα μηνιαία στοιχεία των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ανά Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, υπό τον κωδικό αριθμό εσόδου 3541 (βεβαιωθέντα - διαγραφέντα - εισπραχθέντα - επιστραφέντα).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνει την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατόπιν αιτήματος αναλυτικά ανά υπόχρεο και χρέος για τις εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η απόδοση γίνεται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως ισχύει, του π.δ. 80/2016 και των άρθρων 75 έως 96 του ν. 4446/2016, και κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη για την ανάληψη δέσμευσης πίστωσης και την αποστολή δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας για έλεγχο εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!