Υπουργείο Εργασίας

Φ80000/οικ.17002/739/2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ 13)
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου 
Τηλέφωνο : 210 3368112
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΛΕΝΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
Πληροφορίες: Ι. Παπαδόπουλος 
210 33 68 110 
Ε. Ράπτη 210 33 68 109 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
Πληροφορίες: Π. Καρτσακλή 
210 33 68 162 
Ε. Σπύρου 210 33 68 159 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα

ΑΔΑ:6Φ72465Θ1Ω-ΦΕΦ

Αθήνα 7/04/2017

Αρ. Πρωτ: Φ80000/οικ.17002/739

1. ΕΦΚΑ
Γραφείο κ. Διοικητή Αγ.
Κων/νου 8 Αθήνα 102 41
2. ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο κ. Διοικητή Φιλελλήνων 13 - 15 Αθήνα,
105 57

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016».

Σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο με αριθμ. Φ80000/ οικ.5547/248/7.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ) για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με το είδος της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, διευκρινίζουμε ότι στην έννοια της σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η έγγραφη όσο και η προφορική σύμβαση.

Ως εκ τούτου, η σύμβαση η οποία θα αναφέρει τη διάρκεια, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, την οποία ο αντισυμβαλλόμενος - εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.efka.gov.gr του ΕΦΚΑ, δύναται να έχει συμφωνηθεί και προφορικώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!