Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Δ 1035853 ΕΞ 2017 Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Σάμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ' 
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κώδικας:101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο:210 6987507 
Fax:210 6987506  
E-Mail:ipr@otenet.gr 
Url:www.aade.gr  

ΑΔΑ: 7ΓΚΥΗ-ΑΘ3 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθ. ΦΕΚ: 875/16-3-2017 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1035853 ΕΞ 2017 

Θέμα: Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Σάμου 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.827/78 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/1978). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ.86/1979 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/1979). 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του ν.2533/97 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/1997). 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 94/Α/2016). 

5. Τη διάταξη του άρθρου 2, II, παρ.5, περίπτωση (κα) της αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β/2011). 

6. Τη διάταξη του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β/2012). 

7. Το αριθμ.2/20-1-2016 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Σάμου. 

8. Το αριθμ.2064/7-12-2016 έγγραφο του Τελωνείου Σάμου το οποίο περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του π.δ.86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουμε τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Λιμένα Σάμου, στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 6-12-2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του π.δ.86/1979. 

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 150 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρακολούθηση. 

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». 

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του π.δ.86/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του ν.2533/1997, από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». 

5. Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υφυπουργού Οικονομικών 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!