Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Β 1041543 ΕΞ2017 Δ.ΟΡΓ.Β 1041543 ΕΞ2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και επιλογή των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1041543 ΕΞ2017
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 10184
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
Fax : 210-3230829
E-Mail :
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αξιολόγηση και επιλογή των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, των παραγράφων 2, 3 και 7 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

γ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08-04-2014 (Β΄ 865, Β’ 1079 και Β΄ 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και με την Δ.ΟΡΓ. Α 1150450ΕΞ2016/18-10-2016 (Β΄ 3411) όμοια, ως προς την σύσταση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29-11-2016 (Β΄ 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους,  καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

δ) Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1035406ΕΞ2017/9-3-2017 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με θέμα «Αίτημα για σύσταση Επιτροπής Επιλογής Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών».

3. Το αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1019516ΕΞ2017/7-2-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών».

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Επιτροπή για την αξιολόγηση και την επιλογή Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών, οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά με την εκπαίδευση και την εν γένει υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

2. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

4. Την Αικατερίνη Πέρρου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Ο.Α.Ε.Δ., αποσπασμένη σε θέση ειδικού συνεργάτη, κατηγορίας ΠΕ, του Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης.

5. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ - Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αρετή Λεβαντή, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

6. Την Γεωργία Τσέτσου υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Σιανίδου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Χρήστος Δημητρακόπουλος, υπάλληλος με βαθμό Β΄, του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ε΄Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μαθιουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι:

α) Η αξιολόγηση των Τελωνειακών Μόνιμων Εκπαιδευτών, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπαίδευση και, γενικότερα, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

β) Η επιλογή των Μόνιμων Εκπαιδευτών και των αναπληρωτών τους, η οποία θα γίνει με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, που θα προκύψουν από το βιογραφικό τους σημείωμα και από την αξιολόγησή τους, κατά την προσωπική συνέντευξη, την οποία θα κληθούν να δώσουν όσοι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1019516ΕΞ2017/7-2-2017 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., στο κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες αυτής, στην Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου της.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ