Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Εκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες

ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΣΑΪΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου"Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις"

Θέμα: Έκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι ως καθαρό εισόδημα για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3808/2009 (Α' 227) και της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (Α' 65) σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες, νοείται αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, που ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.2238/1994. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι, λόγω της μη εφαρμογής, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των ανωτέρω εταιρειών, της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, στην οποία και μόνο παρέπεμπαν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3808/2009 και του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010, υφίστανται ερμηνευτικές αμφισβητήσεις ως προς την υπαγωγή των ανωτέρω εταιρειών στην έκτακτη εισφορά των ως άνω νομοθετημάτων, καθώς και ως προς τον προσδιορισμό της. Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει ανεξαρτήτως του αν οι εν λόγω εταιρείες είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για τα συγκεκριμένα οικονομικά έτη και ανεξαρτήτως του καθαρού εισοδήματος ή κερδών που είχαν δηλώσει.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο...

Έκτακτη εισφορά στις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες

1. Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3808/2009 (Α' 227) και της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 (Α' 65), ως καθαρό εισόδημα για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες νοείται αυτό που προκύπτει κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 (Α' 151).

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διοίκησης, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ