Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΣ A 1109683 ΕΞ 2013 Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κώδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλ: 210-3375792 
FAX: 210-3375368 
E-mail:des.a@mofadm.gr 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ.Δ/νση: Χανδρή 1 & Θες/κης 
Ταχ. Κώδικας: 18646 Μοσχάτο 
Τηλ:210-4802938 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) 
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή & Θεσ/νίκης 
Ταχ. Κώδικας: 18346 Μοσχάτο 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΗ-Φ21 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1741/Β/15-7-2013 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 

Αρ. Πρωτ : ΔΕΣ A 1109683 ΕΞ 2013 

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: «Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 66, του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ51), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ51), καθώς και του άρθρου 48 του ν.2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α'248), όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.2601/1998 (Φ.Ε.Κ. Α'81). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. Α'58), όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ75). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 67° του Κ.Φ.Ε. 

7. Την ΠΟΛ. 1037/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 302) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

8. Την ΠΟΛ. 1066/2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 647) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. 

9. Την ΠΟΛ. 1072/2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 577) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 

10. Την ΠΟΛ. 1178/2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 2071) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 

11. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 του άρθρου 34 του ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81). 

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 και των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 37 του ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 250) και τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267). 

14. Την αριθμ.Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων - κανόνων επιλογής υποθέσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς έλεγχο, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 80 του ν.3842/2010 (Α’ 58)» όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.Δ6Α 1055574 ΕΞ 2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το με αρ. πρωτ. /28.6.2013 πόρισμα της παραπάνω ομάδας εργασίας. 

15. Την αριθμ. Δ6α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β’ 130) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

16. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

1. Η επιλογή των προς έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων και των οικονομικών ετών αυτών, θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που καθορίστηκαν με το υπ. αριθμ. πρωτ. 17/28.6.2013 πόρισμα, της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ.Δ6Α 1027061 ΕΞ 2013/14.2.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των κριτηρίων - κανόνων επιλογής υποθέσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών προς έλεγχο, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.Δ6Α 1055574 ΕΞ 2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 όπως ισχύουν, στις επιλεγμένες υποθέσεις θα προσδιορίζεται και η προς έλεγχο χρήση ή χρήσεις, με βάση τα επιμέρους στοιχεία της υφιστάμενης μοριοδότησης (ύψος μορίων ανά χρήση). 

3. Ο Προϊστάμενος της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 

4. Τα κριτήρια που προβλέπονται από την παράγραφο 1 της παρούσας δύναται να τροποποιούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ελέγχων και των νέων διαθέσιμων στοιχείων της Υπηρεσίας. 

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!