Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Υ.Α. 407/2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Αριθμ. 407 

ΦΕΚ B 321 - 07.02.2017 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 24, παρ. 3γ του ν. 4270/2014 (A΄ 143), «Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 2 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 58, παρ. 1γ του ν. 4438/2016 (Α΄ 220). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».). 

γ) Τις διατάξεις του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλων διατάξεων», σε συνδυασμό με το π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (Α΄ 214). 

2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168). 

3. Την υπ’ αριθμ. 2/95592/0026/8.12.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (ΑΔΑ:ΩΛ8ΛΗ-ΠΛΡ). 

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

5. Την από 7.12.2016 εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών Υποθέσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 24, παρ. 5ε, ν. 4270/2014). 

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε περιφερειακό επίπεδο, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

Αναθέτουμε στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους {(ΔΥΕΕ) άρθρο 69Δ, παρ. 1 του ν. 4270/2014) την άσκηση αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Άρθρο 2 

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων 

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται κατά το άρθρο 1 της παρούσας είναι οι ακόλουθες: 

1. Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία. 

2. Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης. 

3. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016). 

4. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες. 5. Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. 

6. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ. Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014

7. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου. 

8. Αποστολή αναφορών στην αρμόδια ΓΔΟΥ για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 

9. Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 

10. Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής. 

11. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια κατά λόγο αρμοδιότητας, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα. 

12. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. 

13. Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

14. Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών. 

15. Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών. 

16. Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

17. Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς. 

18. Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. 

19. Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων. 

Άρθρο 3 

Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Οι αρμοδιότητες, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, ασκούνται για τις δαπάνες του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Πειραιά και των Δικαστικών Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λειτουργούν στους Νομούς της Χώρας. 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από την 1η.1.2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ