Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο:210 -33.75.312
Fax:210 - 33.75.001
E-Mail:d12.b@vo.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

ΣΧΕΤ.: Η από ... αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το πρώτο ερώτημα που θέσατε με τη σχετική αίτησή σας, σχετικά με την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της οικοδομικής εταιρείας «....» της προμήθειας που καταβάλει σε κυπριακή εταιρεία για υπηρεσίες μεσιτείας κατά την εύρεση πελατών, επιλύεται με την ΠΟΛ.1197/2016 εγκύκλιό μας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 αναφορικά με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος των οικοδομικών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, ως προς το δεύτερο ερώτημά σας σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στην αμοιβή προμήθειας που καταβάλλετε στην κυπριακή εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες μεσιτείας δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/2014 εγκύκλιό μας και ως εκ τούτου δεν νοείται η διενέργεια παρακράτησης επί αυτών.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!