Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 141447/2016 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

Αριθμ. 141447
 

ΦΕΚ Β’ 4319/30.12.2016

Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α’ 266), το άρθρο 3, παρ. 5 του ν.δ. 2957/1954 (Α’ 486) και τα άρθρα 1 και 5 του ν.δ. 4355/1964 (Α’ 146).

2. Το άρθρο 79, παρ. 3, περ. η’ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, παρ. 31 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).

3. Τα άρθρα 3 και 28, παρ. 2 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138).

4. Το άρθρο 3, παράγραφος Γ. «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και συγκεκριμένα το σημείο 2.4 «Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημόσιες Συμβάσεις» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

5. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α’ 267) και το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Το άρθρο 90 του κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως ισχύει.

8. Το υπ΄ αρ. 123/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄208).

9. Το υπ΄αρ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄116).

10. Την υπ΄ αρ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (Β΄3722).

11. Την με αρ. Υ29/09.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

12. Την Κ.Υ.Α. 44009/ΔΕ5154/15.10.2013 «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», (Β’ 2595).

13. Την Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει (Β΄ 2857).

14. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ. 25812/19.6.1952, 21356/12.3.1953 (Β’ 75), 32965/23.5.1953 (Β’ 128), 39410/30.6.1953 (Β’ 167), 0202/ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (Β’ 485), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (Β’ 3/4.1.1961), 61029/ ΛΟ 393/23.12.1964 (Β’ 118/11.2.1965) και 72589/ΛΟ 67/27.12.1965 (Β’ 6/11.1.1966) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την απόφαση αρ. 8511/493/17.1.1972 (Β’ 78) «περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την απόφαση Χ.Δ.9035/30.7.1973 «περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. Εργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» και την απόφαση 4118/ΔΕ-649/29.01.2007.

15. Την Κ.Υ.Α. 135934/28.12.2015 «Αντικατάσταση της ΑΠ 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β1706/2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και επανακαθορισμός της λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» (Β’ 2882).

16. Τις διατάξεις των Συλλογικών αποφάσεων έτους 2016.

17. Τη με αρ. ΛΟ588/15.6.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων».

18. Τη με αρ. 8001/22.01.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα
με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

19. Tην με αρ. 37501/04.03.2009 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ.Α.Λ.) περιόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (Β’ 485).

20. Τον υπ’ αρ. 51123/ΔΕ8838/24.11.11 Οδηγό Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

21. Τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2016 και 2017.

22. Την με αρ. 107801/14.10.2016 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Λογαριασμού για τη συγχρηματοδότηση έργων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις/ Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και καθορισμός λειτουργίας του», (Β’ 3390).

23. Την με αρ. 2/16570/0026/13.05.2016 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», (Β’1381).

24. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστεί κάθε σχετικό θέμα.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α.1. Προθεσμία διενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους 2016.

1.1 Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2016 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2016.

1.2. Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016, πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016.
Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για την πραγματοποίηση πληρωμών (παραλαβή token, αποστολή web αρχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώρα αποστολής τελευταίου αρχείου πληρωμών στην ΤτΕ κ.α.) έως τις 30.12.2016 αναφέρονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.). Η εξασφάλιση επαρκούς υπόλοιπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς έργων είναι αναγκαία πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών.

2.1. Οι δικαιούχοι προκαταβολής (διαχειριστές έργων/ υπεύθυνοι λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων κ.λ.π.) καταθέτουν, μέχρι 30-12-2016, κάθε υπόλοιπο προκαταβολής που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016, στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR5901000233100200000020003, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.2. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

  • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 32965/23.5.53 απόφαση, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
  • Η Τράπεζα της Ελλάδας από τις αναλήψεις που πραγματοποιεί από τον αντίστοιχο λογαριασμό των δαπανών Εξωτερικού.

Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου, το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

3.2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες εκδίδουν με βάση τα δικαιολογητικά που τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους 2016, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2017.

3.3. Για έργα του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες πραγματοποιείται με μόνο δικαιολογητικό τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 01-01-2016 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016, βάσει της με αρ. ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (Β’ 2857). 3.4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάζονται στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακληθούν, μέχρι τέλος Μαρτίου 2017.

Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού έτους 2016.

4.1. Την 30η Δεκεμβρίου 2016 ανακαλούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων της κατηγορίας 0.20 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξαιρούνται:

  • Τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας 231 που έχουν ως υπόλογο - διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «λοιπών λογαριασμών».
  • Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.1 για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Λογαριασμό 23/200850 “Κεντρικός Λογαριασμός” και τα οποία σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 135934/28.12.2015 (Β’ 2882) «δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη».
  • Τα υπόλοιπα του λογαριασμού 20.5 για τα οποία σύμφωνα με την ΚΥΑ 107801/14.10.2016 (Β’ 3390) «δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη». Στις περιπτώσεις πληρωμών δικαιούχων έργων ΕΣΠΑ οι οποίες εκτελούνται κατά το έτος 2017, ενώ οι αντίστοιχες εντολές χρηματοδότησης των λογαριασμών των έργων (εντολές κατανομής), για τις ίδιες δαπάνες, έχουν εκδοθεί το έτος 2016, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενταλματοποιούν τις σχετικές δαπάνες ως δαπάνες του έτους κατά το οποίο αυτές τελικά πληρώθηκαν, ήτοι του έτους 2017.

4.2. Στις περιπτώσεις έργων Δημοσίων Επενδύσεων με υπολόγους - διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των αντίστοιχων Φορέων Χρηματοδότησης των έργων αυτών φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε κωδικό έργου, απόφασης αντικατάστασης του καταργούμενου / συγχωνευόμενου φορέα υπολόγουδιαχειριστή με το νέο, όπως προκύπτει μετά την κατάργηση ή συγχώνευσή του.

Άρθρο 2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Α.1. ΄Έγκριση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2017.

1.1. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το έτος 2017, προσδιορίζεται: α) με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα εκδίδεται στις αρχές του 2017, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α` 143), συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2018 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2017, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους 2017 ως ακολούθως:

  • Εργο και μελέτη εθνικού σκέλους του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις (ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ,) 0 και 5, του έτους 2016 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:

Α = Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2016) μείον πίστωση του 2016 (στοιχείο της ΣΑΕ) Β = 20% της πίστωσης του 2016

Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2016 μείον κατανομή του 2016) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2016 μείον πληρωμή του 2016) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

  • Εργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις (ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ), ΣΑ/1, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/6, ΣΑ/8, ΣΑ/9 και ΝΑ/8 του έτους 2016 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:

Α = Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2016) μείον πίστωση του 2016 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β = 30% της πίστωσης του 2016

Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2016 μείον κατανομή του 2016)+ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2016 μείον πληρωμή του 2016) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω των Λογαριασμών “23/200850” και “23/201150” το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τους (κατανομή του 2016 μείον πληρωμή του 2016) μεταφέρεται αυτόματα από την ΤτΕ στο νέο έτος (2017) ως υπόλοιπο στο λογαριασμό τους. Προϋπόθεση για τη χορήγηση προκαταβολών αποτελεί η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, προτείνεται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2017, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2017.

Οι ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεων ως προκαταβολή ισχύουν μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης συλλογικής απόφασης.

Η χρηματοδότηση νέων έργων διενεργείται μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2017. 1.2. Πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο καλύπτονται με πίστωση στην αντίστοιχη ΣΑ του έτους 2017.

Οι Φορείς, κατά την τροποποίηση των πιστώσεων των έργων, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο στο έτος 2017.

1.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτελεί με ευθύνη των οικείων Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν ανωτέρω.

1.4. Τα έργα που ήταν ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέχρι τις 30.12.2016 χρηματοδοτούνταν από τις ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8 και ΣΑ/9 θα συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τις ίδιες συλλογικές αποφάσεις (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ) τουλάχιστον μέχρι την οριστική υποβολή της έκθεσης κλεισίματος ΕΣΠΑ 2007-2013 στην ΕΕ.

Α2. Υπόλοιπα λογαριασμών προηγούμενου έτους 2016 που δεν ανακαλούνται.

2.1. Τα υπόλοιπα κατά τις 30.12.2016 των λογαριασμών της κατηγορίας 231 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Δημόσιο Οργανισμό (ΔΟ) ή Δημόσια Επιχείρηση (ΔΕ) δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι ολοκλήρωσης των έργων, ανεξάρτητα από το οικονομικό έτος. Τα ανωτέρω ΝΠΔΔ ή οι Δ.Ο. ή οι Δ.Ε., επανεγγράφουν στον προϋπολογισμό τους, του επομένου έτους, τα υπόλοιπα αυτά εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53.

2.2. Τα υπόλοιπα κατά τις 30.12.2016 των λογαριασμών της κατηγορίας 020.1 και 020.5 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Λογαριασμούς «23/200850» και «23/201150» δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους ίδιους λογαριασμούς συνεχίζονται το επόμενο έτος και βαρύνουν τις πιστώσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ έτους 2017. Οι φορείς στις προτεινόμενες πιστώσεις των εν λόγω έργων για το έτος 2017 συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών.

Α3. Επιστροφές Αδιάθετων Υπολοίπων Λογαριασμών έργων.

3.1. Αδιάθετα υπόλοιπα Λογαριασμών κατηγορίας 231 Ν.Π.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών έργων που έχουν αποπερατωθεί επιστρέφουν υποχρεωτικά με ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα - ΑΕ Δημοσίου στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά αυτά δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων.

Η μεταφορά των ποσών αυτών στο Λογαριασμό Αδιαθέτων Υπολοίπων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

3.2. Αδιάθετα υπόλοιπα Λογαριασμών κατηγορίας 020. Τα αδιάθετα υπόλοιπα συμπεριλαμβανομένων των δημιουργηθέντων τόκων, των λογαριασμών έργων της κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής με υπόλογο διαχειριστή την Οικονομική Υπηρεσία ή Φυσικό Πρόσωπο, όπου προβλέπεται, που έχουν αποπερατωθεί, επιστρέφονται με ευθύνη του Φορέα στο Λογαριασμό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN
GR5901000233100200000020003 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 3

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Α.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων.

1.1. Για την ανάκληση των υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 30 Δεκεμβρίου 2016 να μεταφέρει, αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής του λογαριασμού 020, τόσο των έργων όσο και των λογαριασμών των Συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής».

Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, μηδενίζεται από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω δεν μεταφέρονται στον ανωτέρω λογαριασμό και επιστρέφουν στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπ. Οικονομικών μετά την κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.):

α. τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας».
Η ενέργεια αυτή κοινοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος: ί) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ίί) στη Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών και ίίί) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 401, ΣΑΕΠ 426, ΣΑΕΠ 466, οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από την ίδια πηγή χρηματοδότησης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία 020 εξουσιοδότησης πληρωμής.
Η ενέργεια αυτή από την Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιείται: ί) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ίί) στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών και ίίί) στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας.

γ. Τα έργα της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ 077 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για έργα Αεροδρομίων, οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από Συνεισφορά του τέλους εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία 0.20 εξουσιοδότησης πληρωμής. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ίδιο έργο έχει πιστώσεις από συνεισφορά αλλά και από κρατική πίστωση με υπόλογο Οικονομική Υπηρεσία δεν πρέπει να έχουν το ίδιο πρόσωπο Υπεύθυνο Λογαριασμού.

δ. Το έργο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων με κωδικό 1996ΣΕ04400000 και τίτλο «Μελέτη - Επισκευή - Στερέωση Κτιρίου “Κυβερνείο Καποδίστρια” για τη στέγαση του Ιστορικού Αρχείου της Αίγινας (π.κ.9644003)», του οποίου η πίστωση προέρχεται από συνεισφορά της ΔΕΗ.

1.2. Στις κάτωθι περιπτώσεις έργων που χρηματοδοτούνται από συνεισφορά δεν έχει εφαρμογή η Κ.Υ.Α. 4118/ΔΕ649/29.01.2007:

  • τα έργα των ΣΑΕΠ 401,426 και 466 με υπόλογο διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο,
  • το έργο με κωδικό 2015ΕΠ03000002 και τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Κ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ01880000)» (λογαριασμός 231).

1.3. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών: α) έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσιο Οργανισμό, β) έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί λογαριασμοί» και γ) έργων της κατηγορίας λογαριασμών 20.1 και 20.5 δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους «εις νέον».

1.4. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετονομασιών καθώς και αλλαγών στις αρμοδιότητες δημοσίων φορέων λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, αλλάζουν αντίστοιχα στο επόμενο οικονομικό έτος και οι λογαριασμοί των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 1.5. Για την κατηγορία των λογαριασμών έργων των Νομικών Προσώπων (231), των λογαριασμών έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιπών λογαριασμών», των Λογαριασμών 20.1 και 20.5 καθώς και για τους νέους λογαριασμούς που ανοίγονται στο επόμενο οικονομικό έτος σύμφωνα με την ανωτέρω 1.4 παράγραφο, μεταφέρονται αυτόματα και τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασμών.

Άρθρο 4

Α.1 Κατάργηση των Λογαριασμών των έργων και Δημιουργία Λογαριασμού Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ)

Η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 13, της 134453/23-12-2016 κοινής Υπουργικής απόφασης
(Β΄2857), σύμφωνα με την οποία: «Από 01.07.2016 καταργούνται σταδιακά οι λογαριασμοί των έργων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο συλλογικής απόφασης (ΣΑ). Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού βάσει των σχετικών αιτημάτων της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή/ και του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης. Η παρακολούθηση των πληρωμών που αφορούν σε κάθε έργο της ΣΑ πραγματοποιείται μέσω της σχετικής κωδικοποίησης του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ, που είναι διασυνδεδεμένο με την ΤτΕ», αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2017. Η μετάβαση στο νέο σύστημα πληρωμών αρχίζει την ίδια χρονική για το Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ με προτεραιότητα τις Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) και έργα που χρηματοδοτούνται από τον Λογαριασμό 23/200850.

Η κατάργηση των λογαριασμών έργων συνίσταται στην αποσυσχέτιση όλων των υπαρχουσών συνδέσεων λογαριασμών έργων με Υπολόγους και Υπευθύνους Λογαριασμού. Οι υφιστάμενοι Υπόλογοι και Υπεύθυνοι Λογαριασμού θα συσχετιστούν εκ νέου με λογαριασμούς ΣΑ με τα ίδια στοιχεία (Όνομα και ΑΦΜ) που έχουν δηλωθεί στην ΤτΕ.

Σε περίπτωση ορισμού νέου ή/και αλλαγή υφιστάμενου Υπολόγου και Υπευθύνου Λογαριασμού αποστέλλεται στην ΤτΕ συμπληρωμένη δήλωση, πρότυπο της οποίας είναι αναρτημένο στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση, την επιτυχή αποσύνδεση των υπευθύνων λογαριασμού από τους λογαριασμούς των έργων και τη σύνδεση των υπολόγων με τους νέους λογαριασμούς των ΣΑ είναι υποχρεωτική η καταχώρηση, σε ειδικό πεδίο που ήδη έχει δημιουργηθεί στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ, του ΑΦΜ του Υπολόγου που έχει οριστεί για συγκεκριμένο έργο. Τα στοιχεία ΑΦΜ των υπολόγων αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ. Η ΤτΕ αποστέλλει αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) στους Φορείς Χρηματοδότησης, και ηλεκτρονική αναφορά κινήσεων στους Υπολόγους, η οποία περιέχει όλες τις κινήσεις που αφορούν στις πληρωμές τους, ταξινομημένες κατά Υπεύθυνο Λογαριασμού. Η εν λόγω αναφορά κινήσεων στους υπολόγους δύναται να χρησιμοποιηθεί και για ελεγκτικούς σκοπούς.

Τα στοιχεία πληρωμών με βάση τους Υπολόγους θα συνεχίσουν να αποστέλλονται από την ΤτΕ προς το ΓΛΚ. Λεπτομερείς οδηγίες για τις απαιτούμενες διαδικασίες θα αποσταλούν εγκαίρως στους Φορείς Χρηματοδότησης από την αρμόδια Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στις αρχές του επόμενου έτους.

Α2. Η ρύθμιση του άρθρου 1 της υπ. αρ. 44009/ ΔΕ5154/08.10.2013 (Β’ 2595) απόφασης « ......Πληρωμές με άλλους τρόπους μετά την ημερομηνία αυτή (επιταγές, έγγραφα κ.λ.π) διενεργούνται μόνο για την χορήγηση προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται με όμοια απόφασή μας» δεν έχει εφαρμογή μετά τη δημιουργία αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ