Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Β 1162835 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ&Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα 
Πληροφορίες:Βασιλική Παπακωνσταντίνου 
Τηλέφωνο:210-6987486 
Fax:210-6987506 
e-mail:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΦ8ΞΗ-ΓΨΓ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 10 Νοέμβριος 2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1162835 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν) 

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΒ 1138601 ΕΞ2016/23-09-2016 Δ.Υ.Ο. [Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών] 

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ενδιάμεση Συμφωνία ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν). Η αναφερόμενη 

Συμφωνία καθώς και η Απόφαση 2009/152/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.11.2008 για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L57/28.02.2009 και διορθωτικό L10/15.01.2013). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L254/28.8.2014), η προαναφερόμενη Συμφωνία μεταξύ Ε.Κ. και Δημοκρατία του Καμερούν τίθεται προσωρινά σε εφαρμογή από την 4^ Αυγούστου 2014. 

Τα Παραρτήματα και τα Πρωτόκολλα της κοινοποιούμενης Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Β. Επί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ε.Κ. και της Κεντρικής Αφρικής, επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω: 

i. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (άρθρο 17) 

Η κατάταξη των προϊόντων που καλύπτονται από την κοινοποιούμενη Συμφωνία είναι αυτή που ορίζεται στην αντίστοιχη τελωνειακή ονοματολογία του κάθε μέρους σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ). 

ii. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ (άρθρο 20) 

Τα προϊόντα καταγωγής του μέρους Κεντρική Αφρική εισάγονται στο μέρος ΕΚ άνευ τελωνειακών δασμών, εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοποιούμενης Συμφωνίας και υπό τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις. 

iii. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 21) 

Για κάθε προϊόν ο τελωνειακός δασμός βάσης είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της κοινοποιούμενης Συμφωνίας. 

Οι τελωνειακοί δασμοί στις εισαγωγές προϊόντων που ορίζονται ως καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στις κατηγορίες «1», «2» και «3», καταργούνται οριστικά όπως προβλέπεται στον πίνακα του άρθρου 21 (4) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας. 

Οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ στην κατηγορία «5» συνίσταται σε προϊόντα, ο δασμός των οποίων δεν μειώνεται ούτε καταργείται. 

iv. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινοποιούμενης Συμφωνίας για τις εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την Δημοκρατία του Καμερούν είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ ορισμός της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως σας έχει κοινοποιηθεί με την ανωτέρω 1) σχετική Δ.Υ.Ο. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς το Καμερούν, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, από τις 4 Αυγούστου 2016 η Δημοκρατία του Καμερούν ξεκίνησε να εφαρμόζει την ανωτέρω Συμφωνία με βάση το πρωτόκολλο καταγωγής που δημοσίευσε στις 3 Αυγούστου 2016 και το οποίο μπορεί να αναζητηθεί (μόνο στη γαλλική γλώσσα) στην ιστοσελίδα https://www.prc.cm/fr επιλέγοντας actes, έπειτα decrets και στη συνέχεια decret No 2016/367 du 03 aout 2016 fixant les regies d’origine et les methodes de cooperation administrative applicables aux marchandises de l’Union Europeenne dans le cadre de l’ Accord d’etape vers l’Accord de Partenariat Economique. 

Επισημαίνουμε τέλος ότι το πρωτόκολλο καταγωγής της κοινοποιούμενης Συμφωνίας βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και θα σας ενημερώσουμε όταν θα έχουμε την σχετική πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Γ. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!