Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1036/5-2-1998 Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων

A.Y.O.1016031/103/0015Β`/ΠΟΛ. 1036/5.2.1998

Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α`) "Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 περίπτωση γ` υποπερίπτωση γδ` του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992/ΦΕΚ 84 Α`).

3. Τις διατάξεις της απόφασης Ε.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β`) "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις των αποφάσεων 1125645/954/11.12.1989 (ΦΕΚ 903 Β`) και 1091111/1137/ΠΟΛ. 1261/ 18.12.1990 (ΦΕΚ 836 Β`).

4. Τη με αριθ. 1076167/811/0006Α/2.7.1996 (ΦΕΚ 565 Β`) απόφαση σύστασης στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπής για την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων.

5. Το από 18.4.1997 πόρισμα της πιο πάνω επιτροπής όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε ύστερα από κοινές συνεδριάσεις με την Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988.

6. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ).

7. Την ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών των ΦΤΜ και συστημάτων, ύπαρξης νέων σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αντιμετώπισης σύγχρονων αναγκών, καθώς και την ανάγκη δυνατότητας χρήσης ΦΤΜ σε μορφές συναλλαγών που δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα.

8. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες ορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι φορολογικές ταμειακές μηχανές και τα ταμειακά συστήματα, που χρησιμοποιούνται από τους επιτηδευματίες οι οποίοι πωλούν αγαθά λιανικώς, ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, ισχύουν ως ακολούθως:

1. Ορισμοί -------

Φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) -------------------------------

Ως φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η μνήμη εργασίας, η φορολογική μνήμη, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με τον εκτυπωτή, το πληκτρολόγιο και τις οθόνες. Το πληκτρολόγιο είναι η μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων. ξλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Μνήμη εργασίας -------------- Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα και δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ταμειακής μηχανής. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM).

Φορολογική μνήμη ---------------- Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της ΦΤΜ χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή PROM).

Μνήμη προγραμμάτων ------------------ Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών). Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης (ROM).

Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, τότε θεωρείται η φορολογική ταμειακή μηχανή ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). ---------------------------------------------------------

Ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται η ταμειακή μηχανή που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

β) Η ΦΤΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες ταμειακές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για φορολογική μεταφορά δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λπ.).

γ) Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και μέσω άλλων μονάδων, εκτός του πληκτρολογίου.

Μνήμη προγραμμάτων ------------------ Η μνήμη προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής το λογισμικό που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας).

Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) ----------------------------------------

Ως δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ ορίζεται η μονάδα που αποτελείται από τον επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα, από τη φορολογική μνήμη, από τη μνήμη προγραμμάτων, από τη μνήμη εργασίας, από το ρολόι, από το φορολογικό εκτυπωτή, και από τις μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο και τις οθόνες. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Διαχειριστική μονάδα -------------------- Στη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ ανήκουν όλες οι άλλες μονάδες των οποίων η λειτουργία υποστηρίζεται από το λογισμικό εφαρμογών.

Το λογισμικό εφαρμογών, είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα. Εφόσον η ΦΤΜ/ΑΔ είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης είναι δυνατόν είτε να λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή από γραμμές δικτύου, είτε να μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή ---------------------------------

Ως φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή ορίζεται η φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) ή η φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ ΑΔ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης. Για τη φορητή ΦΤΜ ισχύουν όλες οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο της ΦΤΜ ή της ΦΤΜ/ ΑΔ, αντίστοιχα.

Επιτροπή -------- Οπου αναφέρεται στο κείμενο αυτό η Επιτροπή, εννοείται η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο της ταμειακής μηχανής και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας, ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας.

2. Φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) ------------------------------- Ηλεκτροπαροχικά --------------- Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ------------------------------

Η φορολογική ταμειακή μηχανή (ΦΤΜ) είναι κατάλληλη να λειτουργεί σε μονοφασικό δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος με τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Τάση 220V + 10% και - 15%.

- Συχνότητα 50 HZ π 5%.

Η μόνωση των κυκλωμάτων 220V είναι μεγαλύτερη των 20 MΩ ως προς τη γη, με εφαρμογή συνεχούς τάσεως 500 V.

Οι τροφοδοτικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής.

Τα τροφοδοτικά κυκλώματα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα φίλτρα καταπνίξεως παρασίτων προς αποφυγή παρεμβολών από ραδιοσυχνότητες. Οι τροφοδοτικές διατάξεις εναρμονίζονται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε όλα τα σημεία τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης, λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από την λειτουργία των ΦΤΜ (Mains interference, Radiated interference). Οι συγκεκριμένες στάθμες δίνονται από τον κατακευαστικό οίκο και επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή.

Η φορολογική ταμειακή μηχανή, από πλευράς ασφαλείας, είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 388, IEC 348.

2.1.2. Κατανάλωση ισχύος ----------------- Στα εγχειρίδια της ΦΤΜ αναγράφονται απαραιτήτως τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Οταν η ΦΤΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση on).

- Οταν η ΦΤΜ κάνει αριθμητικές πράξεις.

- Οταν η ΦΤΜ εκτυπώνει.

2.1.3. Προστασία από υπερτάσεις ------------------------ Η ΦΤΜ προστατεύεται ικανοποιητικά από υψηλές τάσεις και ρεύματα που προέρχονται είτε από μεταβατικά φαινόμενα είτε από φορτία κεραυνών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

- Τιμή κορυφής υπερτάσεως στους αγωγούς τροφοδοσίας, μέχρι 600V.

- Διάρκεια μετώπου υπερτάσεως = 1,2μs π 30%.

- Διάρκεια ημίσεος εύρους υπερτάσεως = 50μs π 20%.

- Σύνθετη αντίσταση εισόδου < 20 Ω. - Κατά τη διάρκεια των δοκιμών επαλήθευσης των πιο πάνω απαιτήσεων δεν επιτρέπεται κανένα σφάλμα στην ΦΤΜ. Ακόμη δεν επιτρέπεται λανθασμένη ένδειξη ή εκτύπωση.

2.1.4. Ηλεκτροστατική προστασία ------------------------ Αμεση ηλεκτροστατική εκκένωση -----------------------------

Ως άμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και της ΦΤΜ.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Τάση εκκένωσης: 4000 V.

- Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150 pF.

- Αντίσταση εκφόρτισης: 330 Ω.

- Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων άμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο μεταξύ δύο άμεσων εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμαστικές άμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων πάνω στα σημεία με τα οποία μπορεί να έρχεται σε επαφή ο χειριστής της ΦΤΜ. Ο χρόνος μεταξύ δύο εκκενώσεων καθορίζεται ελεύθερα από το όργανο που ενεργεί τις πειραματικές δοκιμές.

Εμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ------------------------------ Ως έμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σημείων που δεν ανήκουν στη ΦΤΜ.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Τάση εκκένωσης: 4000 V.

- Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150 pF.

- Αντίσταση εκφόρτισης: 330 Ω.

- Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων έμμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο μεταξύ δύο έμμεσων εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμαστικές έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ΦΤΜ ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις της ΦΤΜ, η οποία τοποθετείται κάτω από την ΦΤΜ και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 10 cm.

Τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση ---------------------------------

Ως τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται διαμέσου στρώματος αέρος μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σημείων της ΦΤΜ ή του περιβάλλοντος αυτής.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Τάση εκκένωσης: 4.000 V.

- Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150 pF.

- Αντίσταση εκφόρτισης: 330 Ω.

- Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, χωρίς όριο στο χρόνο μεταξύ διαδοχικών εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 τοξοειδείς ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων σε διάφορα σημεία της ΦΤΜ και ισάριθμες στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις της, η οποία τοποθετείται κάτω από την ΦΤΜ και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 10 cm.

Ηλεκτροστατική εκκένωση "Ανθρώπου" --------------------------------- Ως ηλεκτροστατική εκκένωση "Ανθρώπου" ορίζεται η εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλεί το ανθρώπινο σώμα όταν έρθει σε επαφή με την ταμειακή μηχανή.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 ηλεκτροστατικές εκκενώσεις "Ανθρώπου" στην ταμειακή μηχανή, σε χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών εκκενώσεων που καθορίζεται ελεύθερα από το όργανο που εκτελεί τις πειραματικές δοκιμές.

Απαιτήσεις κατά τις δοκιμές ηλεκτροστατικών εκκενώσεων ------------------------------------------------------ Βασική επιδίωξη κατά την διάρκεια των πειραματικών δοκιμών με ηλεκτροστατικές εκκενώσεις είναι η διαπίστωση ότι μετά την επιβολή όλων των προδιαγραφόμενων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων δεν αλλοιώνονται τα ενταμιευμένα στις μνήμες δεδομένα και η ταμειακή μηχανή λειτουργεί μετά από κάθε δοκιμή κανονικά.

Κατά τη διάρκεια των τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων και των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων "Ανθρώπου" δεν επιτρέπεται καμμία λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη ούτε λανθασμένη εκτύπωση.

Κατά τη διάρκεια -και μόνο τότε- των άμεσων και έμμεσων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων επιτρέπεται ενδεχόμενη λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη ή λανθασμένη εκτύπωση.

2.1.5. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας ------------------------------------------------------------ Η ΦΤΜ ελέγχεται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα παρουσία ραδιοκυμάτων στη ζώνη συχνοτήτων 27 MHz έως 1800 MHz, όταν σε απόσταση 30 cm ευρίσκεται ομοιοκατευθυντικώς ακτινοβολούσα πηγή ισχύος μέχρι 2 W.

2.2. Συνθήκες περιβάλλοντος ---------------------- Η ΦΤΜ λειτουργεί απρόσκοπτα κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 00 C έως + 450 C.

- Σχετική υγρασία: 20% έως 80%.

Για την έγκριση του τύπου της ΦΤΜ πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές σε τρεις διαφορετικές περιβαλλοντικές καταστάσεις κατά τις οποίες η εξεταζόμενη ΦΤΜ δεν πρέπει να παρουσιάσει καμμία ανωμαλία στη λειτουργία, ενταμίευση δεδομένων, φωτεινή ένδειξη, εκτύπωση κ.λπ., σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα.

Η εκκίνηση της διαδοχής των δοκιμών γίνεται με την τοποθέτηση της ΦΤΜ στο θάλαμο δοκιμών κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες εκκίνησης:

- Θερμοκρασία +10o C π 2o C

- Σχετική υγρασία 50% π 5% και

- Τροφοδότηση με την ονομαστική τάση λειτουργίας, δηλαδή 220V.

Στη συνέχεια δημιουργείται στο θάλαμο δοκιμών η επιθυμητή περιβαλλοντική κατάσταση όπως προσδιορίζεται σε κάθε δοκιμή, και για όσο χρόνο προβλέπεται σε κάθε δοκιμή. Ο χρόνος διάρκειας μετράει από το σημείο εκείνο που πληρούνται οι συνθήκες.

Συνθήκες πρώτης περιβαλλοντικής δοκιμής --------------------------------------- - Θερμοκρασία δοκιμής: 0o C π 1o C.

- Σχετική υγρασία: 50% π 5%.

- Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες.

- Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 15% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

Συνθήκες δεύτερης περιβαλλοντικής δοκιμής ----------------------------------------- - Θερμοκρασία δοκιμής: +45o C π 2o C.

- Σχετική υγρασία: 20% π 5%.

- Διάρκεια δοκιμής 2 ώρες.

- Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 15% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

Συνθήκες τρίτης περιβαλλοντικής δοκιμής ---------------------------------------

- Θερμοκρασία δοκιμής +45o C π 2o C.

- Σχετική υγρασία 80% π 5%.

- Διάρκεια δοκιμής 2 ώρες.

- Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 15% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής ελέγχονται όλες οι λειτουργικές παράμετροι, όπως η σωστή ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη, στη μνήμη προγραμμάτων και στη μνήμη εργασίας. Επίσης ελέγχονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της ταμειακής μηχανής, όπως σωστή φωτεινή ένδειξη, σωστή εκτύπωση, σωστή λειτουργία του μικροεπεξεργαστή κ.λπ.

Μετά το τέλος της τρίτης δοκιμής η ΦΤΜ τίθεται σε λειτουργία με την ονομαστική τάση 220 V και συχνότητα τροφοδοσίας ίση με 50 Hz +5% και εκτυπώνονται πέντε αποδείξεις με απαιτήσεις ενός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read). Στη συνέχεια η συχνότητα τροφοδοσίας γίνεται 50 Hz -5% και εκτυπώνονται άλλες πέντε αποδείξεις όπως προηγουμένως.

Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιαστεί ανωμαλία στην ενταμίευση δεδομένων, την ένδειξη στην οθόνη, την εκτύπωση και γενικότερα στη λειτουργία της ΦΤΜ, των υποσυστημάτων ή των δομικών στοιχείων της.

Η αξιοπιστία MTBF (μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών) της ΦΤΜ δεν επιτρέπεται να μειωθεί από τις συνθήκες περιβάλλοντος που προδιαγράφονται στις προαναφερόμενες δοκιμές.

2.3 Ενταμίευση δεδομένων --------------------

2.3.1 Μνήμη προγραμμάτων ------------------

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών).

Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης τύπου ROM.

Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούργιων μνημών αρίστης ποιότητας. Η χωρητικότητα της μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου τύπου ταμειακής μηχανής.

Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων σε πηγαία μορφή, είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή εκτελέσιμη (object) κατατίθεται σ` αυτό.

Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων τύπου ROM, τότε θεωρείται η ΦΤΜ ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) και πληρεί όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παρ. 3.

2.3.2 Μνήμη εργασίας -------------- Τα προγράμματα και δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της ταμειακής μηχανής ενταμιεύονται στη μνήμη εργασίας.

Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το μέγεθος των απαιτουμένων προγραμμάτων και τον όγκο δεδομένων του συγκεκριμένου τύπου ΦΤΜ.

Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 220V με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα ημέρες. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος της ΦΤΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας υποστήριξης της μνήμης εργασίας.

2.3.3 Φορολογική μνήμη ---------------- Τα δεδομένα που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη παραμένουν αναλλοίωτα για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της ΦΤΜ χωρίς χρονικό περιορισμό. Για το σκοπό αυτό η φορολογική μνήμη προδιαγράφεται να είναι τύπου EPROM ή PROM.

Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

α) Σταθερά στοιχεία ---------------- 1. Αριθμός Μητρώου της ΦΤΜ

Παραμένει αμετάβλητος κατά τη διάρκεια ζωής της ΦΤΜ

2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ

3. Διεύθυνση χρήστη

4. Επάγγελμα χρήστη

5. ΑΦΜ χρήστη

Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων (2, 3, 4, ή 5) καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΚΤΙΚΟΥ μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read).

6. Τιμές συντελεστών ΦΠΑ

Οι τιμές των συντελεστών του ΦΠΑ διατηρούνται αμετάβλητες. Τροποποίηση στις τιμές αυτές γίνεται με την καταγραφή στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ... ΣΕ ... μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ανάγνωση της ημερήσιας κίνησης και έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read).

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση ----------------------------------------------- Η εγγραφή των δεδομένων που έχουν σχέση με το ΦΠΑ στη φορολογική μνήμη γίνεται ως ακολούθως:

- Χρησιμοποιούνται πέντε διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ που αντιστοιχούν σε τιμές 4%, 8%, 18%, 36% και 0%.

- Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των δεδομένων στη φορολογική μνήμη.

- Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτερων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

Τηρούνται τέσσερις αθροιστές (ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ και ΣΔ) στους οποίους ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, και 36%.

Τηρούνται δύο αθροιστές (ΣΑΒΓΔ και ΣΕ) στους οποίους ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ολικά ακαθάριστα (αποφορολογημένα) έσοδα:

- των συντελεστών 4%, 8%, 18%, 36% στον αθροιστή ΣΑΒΓΔ, και

- του συντελεστή 0% στον αθροιστή ΣΕ.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην τιμή κάθε αγαθού συμπεριλαμβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή.

Τηρείται ένας μετρητής (Ν) με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση, ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, όπως προκύπτουν από την κίνηση της ημέρας (αθροιστές ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ και ΣΔ).

2. Ποσά ακαθαρίστων εσόδων (αποφορολογημένων) διακεκριμένα σκ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σκ αυτά που δεν υπάγονται, όπως προκύπτουν από την κίνηση της ημέρας (αθροιστές ΣΑΒΓΔ και ΣΕ).

3. Το πλήθος αποδείξεων λιανικής πωλήσεως ημέρας

4. Ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.

5. Ποσά ακαθαρίστων εσόδων (αποφορολογημένων) διακεκριμένα σκ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σκ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

6. Πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης (Z-read) από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.

7. Πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.

8. Πλήθος βλαβών CMOS από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.

9. Πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.

10. Πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ.

11. Ο χαρακτήρας (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ημέρας ----------------------------------------------------------------------- ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο Σύνολο Πλήθος συντ/στή συντ/στή συντ/στή συντ/στή εσόδων εσόδων αποδείξεων 4%, 8% 18% 36% 4%,8%,18%,36% 0% ------------------------------------------------------------------------

Από την έναρξη λειτουργίας ------------------------------------------------------------------------ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο Σύνολο συντ/στή συντ/στή συντ/στή συντ/στή εσόδων εσόδων 4%, 8% 18% 36% 4%,8%,18%,36% 0% ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος Πλήθος αποδείξεων Z-read αλλαγών βλαβών αλλαγών ΦΠΑ CMOS λεκτικών -----------------------------------------------------------------------

Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης.

Τα ποσά που ενταμιεύονται και αναφέρονται σε αξίες συναλλαγής και ΦΠΑ, μπορεί να ενταμιεύονται εφόσον απαιτηθεί, με τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα ασφάλειας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από τον κατασκευαστή της ΦΤΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας και η παρεχομένη ασφάλεια απκ αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.

Για τη ΦΤΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον επτά χρόνια ή για 2520 εγγραφές ημερήσιας κίνησης (Z-read). ξταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται αυτόματα η ΦΤΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας.

Τα κυκλώματα της φορολογικής μνήμης, τοποθετούνται σε ειδικό κυτίο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΦΤΜ και σφραγίζεται με ειδικό υλικό σε τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση της φορολογικής μνήμης και η παραβίαση του αναλλοίωτου των ενταμιευμένων δεδομένων σε αυτή, δηλαδή το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό όλες τις συνθήκες.

Σε περίπτωση αποσύνδεσης της φορολογικής μνήμης η ΦΤΜ τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας και σηματοδοτείται αντίστοιχα.

Τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή, για χρήση από τις φορολογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη ανάγνωσης που προκύπτει από τεκμηριωμένη τεχική έκθεση του κατασκευαστή-εισαγωγέα.

2.3.4 Πρόσθετα λειτουργικά χαρακτηριστικά -----------------------------------

Η ΦΤΜ παραδίδεται στον κάτοχο - αγοραστή με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη.

Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος (π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργασίας επαναφέρονται από την φορολογική μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της ΦΤΜ, εφόσον

- δεν έχει γίνει σύνδεση των τμημάτων με συντελεστές ΦΠΑ

- δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι της μηχανής.

2.4 Ωρα έκδοσης απόδειξης --------------------- Σε κάθε απόδειξη αναγράφεται η ώρα έκδοσής της με τη μορφή ώρα : λεπτά, που εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, χωρίς να μεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μηχανής.

Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος της μηχανής.

Η λειτουργία του ρολογιού είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 220V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό της μηχανής.

2.5 Οθόνες ------ Η ΦΤΜ φέρει δύο οθόνες. Η μία είναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειριστή. Η ΦTM εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτόσημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής - και στις δύο οθόνες.

Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από την ακτινοβολία.

Η επιφάνειά των οθονών είναι αντιανακλαστική και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθμών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι τουλάχιστον 7 mm ύψος x 3,3 mm πλάτος.

Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για να εμφανίζονται ποσά τουλάχιστον οκταψήφια χωρισμένα σε τριψήφια τμήματα. Συνεπώς, έχουν τη δυνατότητα παράστασης του αριθμού 99.999.999 κατά την έκδοση μιας απόδειξης.

2.6 Πληκτρολόγιο ------------ Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα και οι διαστάσεις των πλήκτρων καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες εργονομικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ ο πλέον άνετος και αποδοτικός χειρισμός.

- Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο υποσύστημα της ΦΤΜ.

- Απαιτείται μικρή πίεση για το πάτημα των πλήκτρων.

- Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των παρασιτικών παλμών.

- Διαθέτουν πλήκτρα διαφόρων χρωμάτων ή/και διαστάσεων ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που εκτελούν.

- Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές.

Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενη συνδυαστική λειτουργία πλήκτρων δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφάλειας των φορολογικών δεδομένων.

2.7 Εκτύπωση -------- 2.7.1 Εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων ----------------------------

Ως εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων ορίζεται το σύστημα διπλής εκτύπωσης που χρησιμοποιείται για την έκδοση των νομίμων αποδείξεων:

- αποδείξεων εσόδου

- δελτίων ημερήσιας κίνησης (Z-Read)

καθώς και για την εκτύπωση άλλων πληροφοριακών δελτίων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Οι πληροφορίες για εκτύπωση είναι σχετικά πολλές και υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής της μορφής και του όγκου των εκτυπωτέων πληροφοριών.

Σύστημα διπλής εκτύπωσης ------------------------ Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύστημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και αντιγράφου. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.

Νόμιμες αποδείξεις ------------------ Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι αποδείξεις εσόδου και τα δελτία ημερήσιας κίνησης (Z-read).

Εγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ) ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) η οποία δίνεται στον πελάτη και της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΦΤΜ. Στις έγκυρες αποδείξεις εσόδου εκτυπώνεται και η χαρακτηριστική ένδειξη: ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ-ΔΕΙΞΗ.

Η ίδια χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ εκτυπώνεται και στα δελτία ημερήσιας κίνησης (Z-read) που αποδεικνύουν την εγγραφή των συνόλων της ημερήσιας κίνησης στη φορολογική μνήμη και απαιτούνται για την ενημέρωση των φορολογικών βιβλίων.

Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από την ΦΤΜ, για τη λήψη ανάλογων πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ώστε να μην είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.

2.7.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων ------------------------------------------------------

Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρουστικός ή θερμικός και τυπώνει ελληνικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή ενημερώνονται οι χρήστες με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγωγέα και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να φυλλάσονται τα ρολά του αρχείου, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη για 40.000.000 χαρακτήρες.

Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος > 2,5 mm και πλάτος > 2 mm. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σημείο.

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών ανά γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16 στήλες.

Το τελικό δείγμα γραφής των ελληνικών χαρακτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής.

Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή της ΦΤΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των κινητήρων τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οποιαδήποτε αποσύνδεση του φορολογικού εκτυπωτή ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη μετά την επανασύνδεση. Επιπλέον σταματούν όλες οι λειτουργίες της ΦΤΜ και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμβαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων.

2.7.3 Εκτύπωση απόδειξης εσόδου ------------------------- Η μόνη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΦΤΜ.

Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ.

- Διεύθυνση χρήστη.

- Επάγγελμα και ΑΦΜ χρήστη.

- Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης.

- Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

- Η χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

- Αριθμός Μητρώου Ταμειακής Μηχανής.

- Αριθμός Ταμειακής Μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.

- Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

- Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους, όπου απαιτείται η αξία ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ, δηλ. 4%, 8%, 18%, 36% ή 0%.

- Το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής και ΦΠΑ να είναι δυνατόν να απεικονσθούν, εφόσον απαιτηθεί με τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

Η ΦΤΜ έχει τη δυνατότητα της αυτόματης εκτύπωσης των αγαθών με το συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της εκτύπωσης των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο συντελεστή ΦΠΑ.

2.7.3.1. Εκτύπωση αποδείξεων στις ΦΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου ----------------------------------------------------- Για την παρακολούθηση των "ανοικτών" τραπεζιών αναγράφονται τα ακόλουθα στις αποδείξεις οι οποίες εκδίδονται κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας και παραδίδονται στον πελάτη κατά το σερβίρισμα:

- Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΦΤΜ.

- Διεύθυνση χρήστη.

- Επάγγελμα και ΑΦΜ χρήστη - αρμόδια ΔΟΥ.

- Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης.

- Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

- Αριθμός Μητρώου Ταμειακής Μηχανής.

- Αριθμός Ταμειακής Μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.

- Η χαρακτηριστική ένδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝOΜΙΜΗ.

- Ο αριθμός του τραπεζιού.

- Ο αύξων αριθμός του σερβιρίσματος ή της παραγγελίας.

- Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται.

η ονομασία του είδους,

η ποσότητα του είδους,

η αξία του είδους

ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ, δηλ. 4%, 8%, 18%, 36% ή 0%.

Στις αποδείξεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται σε καμμία περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από μεταφορά). Για το λόγο αυτό, οι ΦΤΜ που είναι εφοδιασμένες με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία "ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ". Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ και στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, αξία και συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού. Για το κλείσιμο του λογαριασμού εκδίδεται τελική απόδειξη με την ενδειξη ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην τελική αυτή απόδειξη. Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών αναγράφεται διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο.

2.7.4. Εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) -----------------------------------------------

Η εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) γίνεται μετά το τέλος των ημερησίων συναλλαγών και συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ημερήσιας κίνησης. Τα δελτία ημερήσιας κίνησης απαιτούνται για την καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης (Z-read) είναι τα ακόλουθα:

- Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή η επωνυμία του χρήστη της ΦΤΜ

- Η διεύθυνση του χρήστη

- Το επάγγελμα και ο ΑΦΜ του χρήστη

- Η χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

- Ο Αριθμός Μητρώου Ταμειακής Μηχανής

- Ο Αριθμός Ταμειακής Μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές

- Οι τιμές των αθροιστών ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ και ΣΔ στους οποίους ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, 36%, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης

- Η τιμή του αθροιστή ΣΑΒΓΔ στον οποίο ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ολικά ακαθάριστα (αποφορολογημένα) έσοδα που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, και 36% όπως αυτή διαμορφώθηκε από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης

- Η τιμή του αθροιστή ΣΕ στον οποίο ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα έσοδα που αντιστοιχούν στο συντελεστή 0%, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας

- Ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης

- Η ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης

- Τα ολικά ακαθάριστα (αποφορολογημένα) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (σύνολο καθαρού τζίρου) διακεκριμένα σ` αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ` αυτά που δεν υπάγονται

- Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη έκδοση του Z-read μέχρι τώρα (προοδευτικά αθροίσματα)

- Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη έκδοση του Z-read μέχρι τώρα, με

- Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ

- Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις,

- Τις βλάβες CMOS,

- Τις τροποποιήσεις λεκτικών,

- Τις αποσυνδέσεις εκτυπωτή.

2.7.5 Εκτύπωση περιεχομένου φορολογικής μνήμης ----------------------------------------

Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατκ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατκ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης (Z- read) με δυνατότητα εκτύπωσης και των συνολικών ποσών ΦΠΑ και ακαθαρίστων εσόδων (αποφορολογημένων) κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καμμία εγγραφή στη φορολογική μνήμη και το εκδιδόμενο δελτίο αναφέρει ευανάγνωστα τη χαρακτηριστική ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

2.7.6 Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (Χ κ.λπ.). -----------------------------------------------

Οταν η ΦΤΜ τίθεται σε θέση έκδοσης λοιπών πληροφοριακών δελτίων, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο εκδιδόμενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα.

2.8 Λειτουργικά χαρακτηριστικά -------------------------- 2.8.1 Ενδειξη Τιμών ------------- Η ΦΤΜ έχει, με την χρήση του κωδικού του είδους, τη δυνατότητα αυτόματης ένδειξης τιμών, αυτόματης εκτύπωσης της ονομασίας και ποσοτικής παρακολούθησης των αποθεμάτων για 200 τουλάχιστον διαφορετικά είδη.

2.8.2 Αλλαγές και επιστροφές ειδών ---------------------------- Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο. Η ΦΤΜ διαθέτει ειδικό πλήκτρο "αλλαγών", το οποίο και χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, η ΦΤΜ ενταμιεύει τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα των αλλαγών, σε τροπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

Η επιστροφή / ακύρωση ειδών είναι επιτρεπτή σε ΦΤΜ που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα εστιάσεως, ενεργοποιείται δε, με ειδικό πλήκτρο "επιστροφών" το οποίο διαθέτει η ΦΤΜ. Τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα των επιστροφών / ακυρώσεων ενταμιεύονται στην ΦΤΜ και διαβάζονται με την έκδοση του Ζ-read.

2.8.3 Ανάληψη έναντι -------------- Η ΦΤΜ φέρει ειδικό πλήκτρο για την περίπτωση ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το ταμείο έναντι.

2.8.4 Είσπραξη έναντι --------------- Η ΦΤΜ φέρει ειδικό πλήκτρο για την περίπτωση είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων).

2.8.5 Τμήματα (Αθροιστές) ------------------- Η ΦΤΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα.

2.8.6 Εκπτωση / Αύξηση ---------------- Η ΦΤΜ έχει τη δυνατότητα δραχμικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης.

Η έκπτωση γίνεται για κάθε αγαθό χωριστά ή για το σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του αγαθού στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση, και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του μερικού συνόλου.

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αυξήσεως. Επιπλέον, η ΦΤΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κίνησης (Z-read) το ημερήσιο συνολικό ποσό των εκπτώσεων και αυξήσεων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

2.8.7 Διόρθωση -------- Η ΦΤΜ παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης σε είδη της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης.

2.8.8 Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες ---------------------------------- Η ΦΤΜ πέρα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή μέσω ειδικών πλήκτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλασιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού περισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορισμός ρέστων στον πελάτη κ.λπ.).

Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων περιγράφεται λεπτομερώς κατά τον έλεγχο του δείγματος από την Επιτροπή.

2.9 Εγχειρίδιο χρήσης ----------------- Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης της μηχανής, καθώς και η σύνθεσή της, αν η ΦΤΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής).

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.

Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λπ. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο, από τη ΦΤΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα στοιχεία.

2.10 Αξιοπιστία ---------- Η αξιοπιστία της ΦΤΜ έχει σαν μέτρο τη μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).

Η αξιοπιστία της ΦΤΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων της και για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία της ΦΤΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κατά την αξιολόγησή της.

Για τη φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3%0 (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθεισών ΦΤΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου.

Η απαιτούμενη αξιοπιστία της ΦΤΜ ορίζεται σε 3000 ώρες ως ακολούθως:

- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.

- Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή.

2.11 Περίβλημα --------- 2.11.1 Σφράγιση περιβλήματος --------------------- Το περίβλημα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα υλικά. Η βάση και το καπάκι ενώνονται με ειδική βίδα που είναι προσαρμοσμένη σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο της ταμειακής μηχανής.

H βάση του συρταριού δεν αποτελεί βάση της ταμειακής μηχανής.

Ο τρόπος στήριξης του καπακιού στη βάση της ταμειακής μηχανής από τον κατασκευαστή είναι τέτοιος ώστε να εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό αυτής, χωρίς την καταστροφή του σφραγισμένου σήματος.

Είναι δυνατή η αφαίρεση και των δύο ρολών χαρτιού του συστήματος διπλής εκτύπωσης, χωρίς την αφαίρεση του καπακιού της μηχανής.

2.11.2 Στοιχεία περιβλήματος --------------------- Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνωστη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη της ΦΤΜ και προς το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία:

- Κατασκευαστής ή εισαγωγέας.

- Είδος μηχανής κατά τις διακρίσεις της 1.

- Εμπορική ονομασία τύπου ταμειακής μηχανής (όπως αναφέρεται στην άδεια έγκρισης).

- Αριθμός Μητρώου της ΦΤΜ.

- Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την Επιτροπή.

- Περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ όπως ορίζονται στην 4.4.2.1

2.12 Συντήρηση - Επισκευή -------------------- Για την εύκολη και σύντομη συντήρηση διαθέτει η ΦΤΜ πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη στην οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών.

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συντήρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.

2.12.1 Ποιότητα συντήρησης ------------------- Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης της μηχανής.

Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητων συντηρητών, ώστε η άρση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας.

2.12.2 Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών -------------------------------- Η ΦΤΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής της και είναι οργανωμένο σε τρείς ενότητες.

Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης - επισκευών είναι συνεχής.

Α. Πρώτη ενότητα ------------- Περιλαμβάνει μια σελίδα, την πρώτη στο βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία της ΦΤΜ.

Α.α. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

- Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή της ΦΤΜ.

- Τύπος (οικογένεια - μοντέλο) της ΦΤΜ.

- Κατανάλωση ισχύος της ΦΤΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην 2.1.2.

- Χαρακτηριστικά μπαταρίας και θερμοκρασιακό διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση Φορητής ΦΤΜ.

- Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης της ΦΤΜ.

- Αριθμός Μητρώου της ΦΤΜ.

- Σύνθεση της ΦΤΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.

- Οδηγίες για τη φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση θερμικού εκτυπωτή.

Β. Δεύτερη ενότητα --------------- Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - χρήστη της ΦΤΜ.

Β.α. Ειδικότερα, στη πρώτη σελίδα καταγράφονται:

- Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή της ΦΤΜ.

- Ημερομηνία εγκατάστασης της ΦΤΜ στο χώρο λειτουργίας της.

- Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΦΤΜ.

Β.β. Επιπλέον σελίδες για αλλαγές διευθύνσεων του χρήστη της ΦΤΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης.

Β.γ. Επιπλέον σελίδες για εκχωρήσεις της ΦΤΜ σε άλλους χρήστες, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων της ταμειακής μηχανής πριν και μετά την εκχώρηση.

Γ. Τρίτη ενότητα ------------- Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης της ΦΤΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια:

Γ.α. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

- Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από το χειριστή της ΦΤΜ)

- Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του χειριστή της ΦΤΜ

- Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς της ΦΤΜ στο χώρο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού

- Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού

- Ημερομηνία και ώρα επιστροφής της ΦΤΜ στο χώρο λειτουργίας της, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέστηκαν σε διαφορετικό χώρο

- Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο της ΦΤΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

Γ.β. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται:

- Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας της ΦΤΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτή.

- Αν έγινε επαναπρογραμματισμός της ΦΤΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτή. Αν ναι, να καταγραφεί λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε.

- Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή της ΦΤΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

- Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) που έχει εκδοθεί από το χειριστή.

- Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατά τη διάρκεια δοκιμών.

- Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

- Δήλωση του χρήστη της ΦΤΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα από αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.

- Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή λειτουργία της ΦΤΜ μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.

- Σε περίπτωση συντήρησης περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.

- Σε περίπτωση επισκευής περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.

- Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

Γ.γ. Στην τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επισκευής στην ΦΤΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών (checkboxes) σαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την ΦΤΜ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ -------------------- ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής; ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό; ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών; ΝΑΙ ΟΧΙ καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας; ΝΑΙ ΟΧΙ

........................................ --- ---

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ -------------------- ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού; ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης; ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή; ΝΑΙ ΟΧΙ

........................................ --- ----

Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που παρέχεται από τον προμηθευτή της ΦΤΜ. Επίσης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα αφού συμπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.13 Συσκευασία ----------- Η συσκευασία της ΦΤΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις:

- Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιά.

- Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές εύθραυστων υλικών.

Η συσκευασμένη μηχανή μπορεί να παραμείνει χωρίς καμμία επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος

- Θερμοκρασία από - 5 OC έως + 48 OC

- Σχετική υγρασία έως 95%,

- Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.14 Λοιπά χαρακτηριστικά -------------------- 2.14.1 Βάρος και Διαστάσεις -------------------- Ο σχεδιασμός της ΦTM είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

2.14.2 Θόρυβος ------- Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της ΦΤΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την παροχή έγκρισης.

2.15 Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ -------------------------- Στη ΦΤΜ ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο από το χειριστή τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες τους:

- η μνήμη εργασίας,

- η φορολογική μνήμη,

- η μνήμη προγραμμάτων,

- το ρολόι,

- η μονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων

- οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο και τις οθόνες.

2.16 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης -------------------------------------------- Η ΦΤΜ διαθέτει σειριακή θύρα που προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΦΤΜ ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

3. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ---------------------------------------------------------

Η ταμειακή μηχανή που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ονομάζεται φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

- α) Το λογισμικό εφαρμογής της ΦΤΜ/ΑΔ είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

- β) Η ΦΤΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες ταμειακές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για φορολογική μεταφορά δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λπ.).

- γ) Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και μέσω άλλων μονάδων, εκτός του πληκτρολογίου.

Στην περίπτωση που το δίκτυο στο οποίο συνδέεται η ΦΤΜ/ΑΔ είναι δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η ΦΤΜ/ΑΔ πληρεί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στο βασικό τύπο ΦΤΜ δηλαδή ηλεκτροπαροχικά, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, εγγραφή φορολογικής μνήμης, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων κ.λπ..

3.1 Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) ---------------------------------------- Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή μονάδα την οποία αποτελούν:

- ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,

- η φορολογική μνήμη,

- η μνήμη προγραμμάτων,

- η μνήμη εργασίας,

- το ρολόι,

- ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων, και

- οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο και τις οθόνες

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και ονομάζεται δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ). Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παρ. 2.3, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Φορολογική μνήμη. ---------------- Για τη φορολογική μνήμη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 2.3.3.

Μνήμη Προγραμμάτων ------------------ Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φορολογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται τα φορολογικά δεδομένα.

3.2 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) ------------------------- Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει εκτός απο τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ), που αναφέρθηκε προηγουμένως, και άλλες μονάδες επεξεργασίας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα αποτελούν τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ).

Στις ΦΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ). Στις ΦΤΜ/ΑΔ που διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή γραμμές δικτύου, ή μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές, ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

3.3 Λειτουργίες ----------- Οι δημοσιονομικές λειτουργίες που αναφέρονται στις παρ. 2.3-2.7 εκτελούνται ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ διαχειριστικής μονάδας (ΔΜ) και ΔΗΜΕ μεταφέρονται με σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες από τη μηχανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα στη ΔΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η απευθείας αλληλεπίδραση του λογισμικού εφαρμογών με το φορολογικό μικροκώδικα.

Ιδιαιτέρως, όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχείων είναι σύμφωνες με τους κανόνες που αναφέρονται στις παρ. 2.3-2.7 και δεν είναι δυνατόν να αλλοιώνονται από το λογισμικό εφαρμογών.

Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία της με άλλες υπομονάδες, εξετάζεται από την Επιτροπή.

Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά μέρος του συγκεκριμένου συστήματος.

3.4 Οθόνες και πληκτρολόγια ------------------------ Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να αποσπώνται από τη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη ΔΗΜΕ, είτε από τη ΔΜ.

3.5 Εκτυπωτικές μονάδες ------------------- Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων είναι δυνατόν να συνδέονται με την ΦΤΜ/ΑΔ ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται είτε από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ.

Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστανται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥ- ΠΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).

Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, ενώ σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να τυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε 6 γραμμές τουλάχιστον.

Στην ΦΤΜ/ΑΔ είναι δυνατόν να συνδέονται περιφερειακές μονάδες, όπως, π.χ., οπτικός αναγνώστης, αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κλπ., εφόσον η λειτουργία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημοσιονομικών δεδομένων.

3.6 Σύνδεση ΔΗΜΕ με υποσυστήματα μετρήσεως -------------------------------------- Η λειτουργία της ΔΗΜΕ είναι δυνατόν να συνδυάζεται με υποσυστήματα όπως ζυγιστικές μηχανές, αντλίες υγρών καυσίμων, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταξίμετρα κ.λπ.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία εισόδου στην ΔΗΜΕ παρέχονται από το αντίστοιχο υποσύστημα μέτρησης.

3.7 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης -------------------------------------------- Η ΔΗΜΕ διαθέτει σειριακή θύρα που προορίζεται για ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΦΤΜ/ΑΔ ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

4. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή --------------------------------- Η φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή πληρεί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο ΦΤΜ ή τον ΦΤΜ/ΑΔ.

4.1 Ειδικά χαρακτηριστικά --------------------- Οι φορητές ΦΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

- εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζομένη, κυρίως, από το βάρος τους,

- κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,

- ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,

- καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,

- τροφοδοσία υπό χαμηλή συνεχή τάση.

4.2 Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ------------------------------ Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία της φορητής ΦΤΜ εξασφαλίζεται από τις κάτωθι πηγές:

4.2.1 Μπαταρία -------- Ενσωματωμένη επαναφορτιζομένη μπαταρία 12V DC που είναι προσιτή χωρίς την αφαίρεση της φορολογικής σφραγίδας. Είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα, σε διάστημα οκτώ ωρών.

Η φορητή ΦΤΜ διαθέτει ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπαταρίας αυτής. Το όργανο αυτό παράγει ακουστικό και οπτικό σήμα, όταν η μπαταρία ευρίσκεται κοντά στην εξασθένηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα.

4.2.2 Εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC. --------------------------- Η φορητή ΦΤΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24V DC.

4.3 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας ------------------------------ Πέραν από κάθε άλλη δοκιμή που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία, πραγματοποιούνται δοκιμές με στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στη συνέχεια.

4.3.1 Θερμοκρασία ----------- Στο διάστημα από 0OC έως +48OC αναφερόμενο, επίσης, στην ετικέτα της φορητής ΦΤΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών που συνοδεύει την φορητή ΦΤΜ.

Στην ετικέτα της φορητής ΦΤΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών που τη συνοδεύει αναφέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να βρεθεί η φορητή ΦΤΜ χωρίς οποιεσδήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το θερμοκρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το διάστημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ [t1, t2].

4.3.2 Σχετική υγρασία --------------- Στο διάστημα από 20% έως 90%.

4.3.3 Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας ----------------------------------- Για τη μπαταρία της παρ. 4.2.1 πιστοποιείται η λειτουργική καταλληλότητά της, καθώς και εκείνη του αισθητήρα αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περιγραφείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [0OC,+48OC] και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται.

4.4 Τεχνικοί έλεγχοι ---------------- 4.4.1 Γενικά ------ Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των φορητών ΦΤΜ κατά τις πειραματικές δοκιμές σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παρ. 4.1.-4.2, εφαρμόζονται οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, συμπληρούμενες και σε συμφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, με εκείνες που έχουν καθοριστεί για τις κλασικές ΦΤΜ που λειτουργούν υπό τάση 220 V AC, 50 Hz.

4.4.2 Θερμικοί κύκλοι --------------- 4.4.2.1. Η φορητή ΦΤΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παρ. 4.4.2.2 που ακολουθεί, για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχιστον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια:

Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό διάστημα [t1-t2], όπου t1=0OC, και t2=+48OC. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορίσουν μία ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της φορητής ΦΤΜ, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν οι σχέσεις t1 < 0 OC και t2 >+48 OC, και ότι τα όρια του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θα αναφέρονται στην μεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φορητής ΦΤΜ.

Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι χαρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, αναφέρονται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιμή.

Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο κατά την αύξηση όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει να είναι μικρότερη των 2OC το λεπτό.

Οι οριακές θερμοκρασίες (ελαχίστη t1` και μέγιστη t2`) που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό κύκλο, στις οποίες η φορητή ΦΤΜ πρέπει να παραμείνει επί 60 λεπτά, ταυτίζονται με t1 και t2 αντίστοιχα:

t1`=t1-5 OC, t2`=t2+5 OC.

4.4.2.2 Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύκλων ---------------------------------------------- Τάση τροφοδοσίας:

η ονομαστική τάση, ή τιμή περιλαμβανομένη στο ονομαστικό διάστημα της τάσεως. Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων δεν πρέπει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Η φορητή ΦΤΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία καθ` όλο το διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο που να εκδίδει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν διακοπές στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή η φορητή ΦΤΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

4.4.3 Αδιαπερατότης ------------- Επιβεβαιώνεται η συμβατότης με την προδιαγραφή IEC 70-1, επίπεδο προστασίας ΙΡΧ1, στις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Η φορητή ΦΤΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατάσταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης δελτίου.

β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.

Μετά τη δοκιμή η φορητή ΦΤΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

4.4.4 Διαταραχές ---------- Επιβεβαιώνεται η συμβατότης με την προδιαγραφή IEC 801-4 αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 KV και χωρητική σύζευξη.

4.4.5 Ελεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας ------------------------------------------ 4.4.5.1. Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορηγείται από τον κατασκευαστή. ----------------------------------------------------------------------- Συνθήκες δοκιμής:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 16 χαρακτήρες.

Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυχώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία.

4.4.5.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (με αντίστοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθενήσεως) ------------------------------------------------------------------------

Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας την μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλησης. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός δελτίου με τις γραμμές και τους χαρακτήρες, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία).

4.4.5.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία της φορητή ΦΤΜ στο διάστημα τάσεως (90%...120% της ονομαστικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούμενο διάστημα από τον κατασκευαστή, και για τις δύο μπαταρίες, επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν προκειμένω την προδιαγραφή ΙΕC 74-2, παρ. 1.2.8.4 με στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοιώτου των φορολογικών στοιχείων.

4.4.6 Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις -------------------------- Εφόσον η φορητή ΦΤΜ δε διαθέτει γείωση πραγματοποιούνται μόνον οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις στο επίπεδο αναφοράς.

9. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 1.6.1998. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας καταλληλότητας που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.1809/1988 με βάση τις διατάξεις των αποφάσεων Σ.1659/104/20.6/88 (ΦΕΚ 497 Β`), 1125645/954/11.12.89 (ΦΕΚ 903 Β`) και 1091111/ΠΟΛ1261/18.12.1990 (ΦΕΚ 836 Β`).

10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-------------------------------------------------------------------------

Υπουργείο Οικονομικών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ. 1076167/811/Α0006/2.7.96 ------------------------------------- Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών 1997 --------------------------------------------------------------

Περιεχόμενα

1 Ορισμοί-2

2 Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΗΤΜ)-2

2.1 Ηλεκτροπαροχικά-2

2.1.1 Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος-2

2.1.2 Κατανάλωση ισχύος-2

2.1.3 Προστασία από υπερτάσεις-2

2.1.4 Ηλεκτροστατική προστασία-2

2.1.5 Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας-2

2.2 Συνθήκες περιβάλλοντος-2

2.3 Ενταμίευση δεδομένων-2

2.3.1 Μνήμη προγραμμάτων-2

2.3.2 Μνήμη εργασίας-2

2.3.3 Φορολογική μνήμη-2

2.3.4 Πρόσθετα λειτουργικά χαρακτηριστικά-2

2.4 Ωρα έκδοσης απόδειξης-2

2.5 Οθόνες-2

2.6 Πληκτρολόγιο-2

2.7 Εκτύπωση-2

2.7.1 Εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων-2

2.7.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων-2

2.7.3 Εκτύπωση απόδειξης εσόδου-2

2.7.4 Εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read)-2

2.7.5 Εκτύπωση περιεχομένου φορολογικής μνήμης-2

2.7.6 Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (Χ κ.λπ.).-2

2.8 Λειτουργικά χαρακτηριστικά-2

2.8.1 Ενδειξη Τιμών-2

2.8.2 Αλλαγές και επιστροφές ειδών-2

2.8.3 Ανάληψη έναντι-2

2.8.4 Είσπραξη έναντι-2

2.8.5 Τμήματα (Αθροιστές)-2

2.8.6 Εκπτωση/Αύξηση-2

2.8.7 Διόρθωση-2

2.8.8 Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες-2

2.9 Εγχειρίδιο χρήσης-2

2.10 Αξιοπιστία-2

2.11 Περίβλημα-2

2.11.1 Σφράγιση περιβλήματος-2

2.11.2 Στοιχεία περιβλήματος-2

2.12 Συντήρηση - Επισκευή-2

2.12.1 Ποιότητα συντήρησης-2

2.12.2 Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών-2

2.13 Συσκευασία-2

2.14 Λοιπά χαρακτηριστικά-2

2.14.1 Βάρος και Διαστάσεις-2

2.14.2 Θόρυβος-2

2.15 Απαραβίαστο τμήμα της ΗΤΜ-2

2.16 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης-2

3 Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ)-2

3.1 Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ)-2

3.2 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ)-2

3.3 Λειτουργίες-2

3.4 Οθόνες και πληκτρολόγια-2

3.5 Εκτυπωτικές μονάδες-2

3.6 Σύνδεση ΔΗΜΕ με υποσυστήματα μετρήσεως-2

3.7 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης-2

4 Φορητή ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΦΗΤΜ)-2

4.1 Ειδικά χαρακτηριστικά-2

4.2 Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος-2

4.2.1 Μπαταρία-2

4.2.2 Εξωτερική πηγή 12V DC.-2

4.3 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας-2

4.3.1 Θερμοκρασία-2

4.3.2 Σχετική υγρασία-2

4.3.3 Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας-2

4.4 Τεχνικοί έλεγχοι-2

4.4.1 Γενικά-2

4.4.2 Θερμικοί κύκλοι.-2

4.4.3 Αδιαπερατότης-2

4.4.4 Διαταραχές.-2

4.4.5 Ελεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας-2

4.4.6 Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.-2

-------------------------

Αποφασίζουμε

Οι τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες ορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και τα ταμειακά συστήματα, που χρησιμοποιούνται από τους επιτηδευματίες οι οποίοι πωλούν αγαθά λιανικώς, ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, ισχύουν ως ακολούθως:

Τεχνικές προδιαγραφές

1-Ορισμοί

Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΗΤΜ)

Ως ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΗΤΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η μνήμη εργασίας, η φορολογική μνήμη, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με τον εκτυπωτή, το πληκτρολόγιο και τις οθόνες. Το πληκτρολόγιο είναι η μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων. ξλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Μνήμη εργασίας

Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα και δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ταμειακής μηχανής. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM).

Φορολογική μνήμη

Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της ΗΤΜ χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή PROM).

Μνήμη προγραμμάτων

Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΗΤΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών). Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης (ROM).

Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, τότε θεωρείται η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή ως ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ).

Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ).

Ως ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ) ορίζεται η ταμειακή μηχανή που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

-α) Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

-β) Η ΗΤΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες ταμειακές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λ.π.).

-γ) Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και μέσω άλλων μονάδων, εκτός του πληκτρολογίου.

Μνήμη προγραμμάτων

Η μνήμη προγραμμάτων της ΗΤΜ/ΑΔ είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής το λογισμικό που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας).

Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ).

Ως δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΗΤΜ/ΑΔ ορίζεται η μονάδα που αποτελείται από τον επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα, από τη φορολογική μνήμη, από τη μνήμη προγραμμάτων, από τη μνήμη εργασίας, από το ρολόι, από το φορολογικό εκτυπωτή, και από τις μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο και τις οθόνες. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

Διαχειριστική μονάδα

Στη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΗΤΜ/ΑΔ ανήκουν όλες οι άλλες μονάδες των οποίων η λειτουργία υποστηρίζεται από το λογισμικό εφαρμογών.

Το λογισμικό εφαρμογών, είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα. Εφόσον η ΗΤΜ/ΑΔ είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης είναι δυνατόν είτε να λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή από γραμμές δικτύου, είτε να μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

Φορητή ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΦΗΤΜ)

Ως φορητή ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΦΗΤΜ) ορίζεται η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΗΤΜ) ή η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης. Για τη ΦΗΤΜ ισχύουν όλες οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο της ΗΤΜ ή της ΗΤΜ/ΑΔ, αντίστοιχα.

Επιτροπή

Οπου αναφέρεται στο κείμενο αυτό η Επιτροπή, εννοείται η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο της ταμειακής μηχανής και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας, ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας.

2-Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΗΤΜ)

2.1-Ηλεκτροπαροχικά

2.1.1-Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΗΤΜ) είναι κατάλληλη να λειτουργεί σε μονοφασικό δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος με τις ακόλουθες παραμέτρους:

--Τάση 220V + 10% και - 15%.

--Συχνότητα 50 HZ π 5%.

Η μόνωση των κυκλωμάτων 220V είναι μεγαλύτερη των 20 MΩ ως προς τη γη, με εφαρμογή συνεχούς τάσεως 500 V.

Οι τροφοδοτικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής.

Τα τροφοδοτικά κυκλώματα είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα φίλτρα καταπνίξεως παρασίτων προς αποφυγή παρεμβολών από ραδιοσυχνότητες. Οι τροφοδοτικές διατάξεις εναρμονίζονται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε όλα τα σημεία τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης, λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από την λειτουργία των ΗΤΜ (Mains interference, Radiated interference). Οι συγκεκριμένες στάθμες δίνονται από τον κατακευαστικό οίκο και επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή.

Η ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή, από πλευράς ασφαλείας, είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 388, IEC 348.

2.1.2-Κατανάλωση ισχύος

Στα εγχειρίδια της ΗΤΜ αναγράφονται απαραιτήτως τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

--Οταν η ΗΤΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση on).

--Οταν η ΗΤΜ κάνει αριθμητικές πράξεις.

--Οταν η ΗΤΜ εκτυπώνει.

2.1.3-Προστασία από υπερτάσεις

Η ΗΤΜ προστατεύεται ικανοποιητικά από υψηλές τάσεις και ρεύματα που προέρχονται είτε από μεταβατικά φαινόμενα είτε από φορτία κεραυνών στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την έγκριση του τύπου της ΗΤΜ πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

--Τιμή κορυφής υπερτάσεως στους αγωγούς τροφοδοσίας, μέχρι 600V.

--Διάρκεια μετώπου υπερτάσεως = 1,2μs π 30%.

--Διάρκεια ημίσεος εύρους υπερτάσεως = 50μs π 20%.

--Σύνθετη αντίσταση εισόδου 20 Ω.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών επαλήθευσης των πιο πάνω απαιτήσεων δεν επιτρέπεται κανένα σφάλμα στην ΗΤΜ. Ακόμη δεν επιτρέπεται λανθασμένη ένδειξη ή εκτύπωση.

2.1.4-Ηλεκτροστατική προστασία

-Αμεση ηλεκτροστατική εκκένωση

Ως άμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και της ΗΤΜ

Για την έγκριση του τύπου της ΗΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

--Τάση εκκένωσης: 4000 V.

--Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150 pF.

--Αντίσταση εκφόρτισης: 330 Ω.

--Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων άμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο μεταξύ δύο άμεσων εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμαστικές άμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων πάνω στα σημεία με τα οποία μπορεί να έρχεται σε επαφή ο χειριστής της ΗΤΜ. Ο χρόνος μεταξύ δύο εκκενώσεων καθορίζεται ελεύθερα από το όργανο που ενεργεί τις πειραματικές δοκιμές.

-Εμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση

Ως έμμεση ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σημείων που δεν ανήκουν στην ΗΤΜ.

Για την έγκριση του τύπου της ΗΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

--Τάση εκκένωσης: 4000 V.

--Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150 pF.

--Αντίσταση εκφόρτισης: 330 Ω.

--Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων έμμεσων εκκενώσεων, χωρίς όριο στον χρόνο μεταξύ δύο έμμεσων εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 δοκιμαστικές έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ΗΤΜ ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις της ΗΤΜ, η οποία τοποθετείται κάτω από την ΗΤΜ και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 10 cm.

-Τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση

Ως τοξοειδής ηλεκτροστατική εκκένωση ορίζεται η εκκένωση που δημιουργείται διαμέσου στρώματος αέρος μεταξύ του ηλεκτροδίου εκκένωσης και διαφόρων σημείων της ΗΤΜ ή του περιβάλλοντος αυτής.

Για την έγκριση του τύπου της ΗΤΜ διεξάγονται πειραματικές δοκιμές κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

--Τάση εκκένωσης: 4.000 V.

--Χωρητικότητα του πυκνωτή αποθηκεύσεως ενέργειας: 150 pF.

--Αντίσταση εκφόρτισης: 330 Ω.

--Δυνατότητα δημιουργίας μεμονωμένων και αλλεπάλληλων τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, χωρίς όριο στο χρόνο μεταξύ διαδοχικών εκκενώσεων.

Πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 τοξοειδείς ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εξ εκάστης των δύο πολικοτήτων σε διάφορα σημεία της ΗΤΜ και ισάριθμες στο άμεσο μεταλλικό περιβάλλον της ή σε μεταλλική πλάκα τουλάχιστον ίση με τις διαστάσεις της, η οποία τοποθετείται κάτω από την ΗΤΜ και ενδιάμεσα τοποθετείται μονωτικό υλικό πάχους 10 cm.

-Ηλεκτροστατική εκκένωση -Ανθρώπου-

Ως ηλεκτροστατική εκκένωση -Ανθρώπου- ορίζεται η εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλεί το ανθρώπινο σώμα όταν έρθει σε επαφή με την ταμειακή μηχανή.

Για την έγκριση του τύπου της ΗΤΜ πραγματοποιούνται τουλάχιστον 100 ηλεκτροστατικές εκκενώσεις -Ανθρώπου- στην ταμειακή μηχανή, σε χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών εκκενώσεων που καθορίζεται ελεύθερα από το όργανο που εκτελεί τις πειραματικές δοκιμές.

-Απαιτήσεις κατά τις δοκιμές ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Βασική επιδίωξη κατά την διάρκεια των πειραματικών δοκιμών με ηλεκτροστατικές εκκενώσεις είναι η διαπίστωση ότι μετά την επιβολή όλων των προδιαγραφόμενων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων δεν αλλοιώνονται τα ενταμιευμένα στις μνήμες δεδομένα και η ταμειακή μηχανή λειτουργεί μετά από κάθε δοκιμή κανονικά.

Κατά τη διάρκεια των τοξοειδών ηλεκτροστατικών εκκενώσεων και των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων -Ανθρώπου- δεν επιτρέπεται καμμία λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη ούτε λανθασμένη εκτύπωση.

Κατά τη διάρκεια -και μόνο τότε- των άμεσων και έμμεσων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων επιτρέπεται ενδεχόμενη λανθασμένη ένδειξη στην οθόνη ή λανθασμένη εκτύπωση.

2.1.5-Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας

Η ΗΤΜ ελέγχεται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα παρουσία ραδιοκυμάτων στη ζώνη συχνοτήτων 27 MHz έως 1800 MHz, όταν σε απόσταση 30 cm ευρίσκεται ομοιοκατευθυντικώς ακτινοβολούσα πηγή ισχύος μέχρι 2 W.

2.2-Συνθήκες περιβάλλοντος

Η ΗΤΜ λειτουργεί απρόσκοπτα κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:

--Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 OC έως 45 OC.

--Σχετική υγρασία: 20% έως 80%.

Για την έγκριση του τύπου της ΗΤΜ πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές σε τρεις διαφορετικές περιβαλλοντικές καταστάσεις κατά τις οποίες η εξεταζόμενη ΗΤΜ δεν πρέπει να παρουσιάσει καμμία ανωμαλία στη λειτουργία, ενταμίευση δεδομένων, φωτεινή ένδειξη, εκτύπωση κ.λπ., σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα.

Η εκκίνηση της διαδοχής των δοκιμών γίνεται με την τοποθέτηση της ΗΤΜ στο θάλαμο δοκιμών κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες εκκίνησης:

--Θερμοκρασία +10 OC π 2 OC

--Σχετική υγρασία 50% π 5% και

--Τροφοδότηση με την ονομαστική τάση λειτουργίας, δηλαδή 220V.

Στη συνέχεια δημιουργείται στο θάλαμο δοκιμών η επιθυμητή περιβαλλοντική κατάσταση όπως προσδιορίζεται σε κάθε δοκιμή, και για όσο χρόνο προβλέπεται σε κάθε δοκιμή. Ο χρόνος διάρκειας μετράει από το σημείο εκείνο που πληρούνται οι συνθήκες.

Συνθήκες πρώτης περιβαλλοντικής δοκιμής

--Θερμοκρασία δοκιμής: 0 OC π 1 OC.

--Σχετική υγρασία: 50% π 5%.

--Διάρκεια δοκιμής: 2 ώρες.

--Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 15% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

Συνθήκες δεύτερης περιβαλλοντικής δοκιμής

--Θερμοκρασία δοκιμής: 45 OC π 2 OC.

--Σχετική υγρασία: 20% π 5%.

--Διάρκεια δοκιμής 2 ώρες.

--Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 15% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

Συνθήκες τρίτης περιβαλλοντικής δοκιμής

--Θερμοκρασία δοκιμής 45 OC π 2 OC.

--Σχετική υγρασία 80% π 5%.

--Διάρκεια δοκιμής 2 ώρες.

--Τάση τροφοδότησης αυξημένη κατά 10% της ονομαστικής τιμής για μία ώρα και μειωμένη κατά 15% της ονομαστικής τιμής για άλλη μία ώρα.

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής ελέγχονται όλες οι λειτουργικές παράμετροι, όπως η σωστή ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη, στη μνήμη προγραμμάτων και στη μνήμη εργασίας. Επίσης ελέγχονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της ταμειακής μηχανής, όπως σωστή φωτεινή ένδειξη, σωστή εκτύπωση, σωστή λειτουργία του μικροεπεξεργαστή κ.λπ.

Μετά το τέλος της τρίτης δοκιμής η ΗΤΜ τίθεται σε λειτουργία με την ονομαστική τάση 220 V και συχνότητα τροφοδοσίας ίση με 50 Hz +5% και εκτυπώνονται πέντε αποδείξεις με απαιτήσεις ενός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read). Στη συνέχεια η συχνότητα τροφοδοσίας γίνεται 50 Hz -5% και εκτυπώνονται άλλες πέντε αποδείξεις όπως προηγουμένως.

Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιαστεί ανωμαλία στην ενταμίευση δεδομένων, την ένδειξη στην οθόνη, την εκτύπωση και γενικότερα στη λειτουργία της ΗΤΜ, των υποσυστημάτων ή των δομικών στοιχείων της.

Η αξιοπιστία MTBF (μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών) της ΗΤΜ δεν επιτρέπεται να μειωθεί από τις συνθήκες περιβάλλοντος που προδιαγράφονται στις προαναφερόμενες δοκιμές.

2.3-Ενταμίευση δεδομένων

2.3.1-Μνήμη προγραμμάτων

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΗΤΜ, είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών).

Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης τύπου ROM.

Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούργιων μνημών αρίστης ποιότητας. Η χωρητικότητα της μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου τύπου ταμειακής μηχανής.

Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, κατατίθεται σ- αυτό.

Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων τύπου ROM, τότε θεωρείται η ΗΤΜ ως ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ) και πληρεί όσα περιγράφονται κατωτέρω στην 3.

2.3.2-Μνήμη εργασίας

Τα προγράμματα και δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της ταμειακής μηχανής ενταμιεύονται στη μνήμη εργασίας.

Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το μέγεθος των απαιτουμένων προγραμμάτων και τον όγκο δεδομένων του συγκεκριμένου τύπου ΗΤΜ.

Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 220V με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα ημέρες. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος της ΗΤΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας υποστήριξης της μνήμης εργασίας.

2.3.3-Φορολογική μνήμη

Τα δεδομένα που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη παραμένουν αναλλοίωτα για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της ΗΤΜ χωρίς χρονικό περιορισμό. Για το σκοπό αυτό η φορολογική μνήμη προδιαγράφεται να είναι τύπου EPROM ή PROM.

Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

-α) Σταθερά στοιχεία

1. Αριθμός Μητρώου της ΗΤΜ

--Παραμένει αμετάβλητος κατά τη διάρκεια ζωής της ΗΤΜ

2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΗΤΜ

3. Διεύθυνση χρήστη

4. Επάγγελμα χρήστη

5. ΑΦΜ χρήστη

Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων (2,3,4, ή 5) καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΚΤΙΚΟΥ μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ανάγνωση της ημερήσιας κίνησης και έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read).

6. -Τιμές συντελεστών ΦΠΑ

Οι τιμές των συντελεστών του ΦΠΑ διατηρούνται αμετάβλητες. Τροποποίηση στις τιμές αυτές γίνεται με την καταγραφή στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ --- ΣΕ --- μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ανάγνωση της ημερήσιας κίνησης και έκδοση δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read).

-β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Η εγγραφή των δεδομένων που έχουν σχέση με το ΦΠΑ στη φορολογική μνήμη γίνεται ως ακολούθως:

--Χρησιμοποιούνται πέντε διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ που αντιστοιχούν σε τιμές 4%, 8%, 18%, 36% και 0%.

--Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των δεδομένων στη φορολογική μνήμη.

--Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτερων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

Τηρούνται τέσσερις αθροιστές (ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ και ΣΔ) στους οποίους ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, και 36%.

Τηρούνται δύο αθροιστές (ΣΑΒΓΔ και ΣΕ) στους οποίους ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ολικά ακαθάριστα (αποφορολογημένα) έσοδα:

--των συντελεστών 4%, 8%, 18%, 36% στον αθροιστή ΣΑΒΓΔ, και

--του συντελεστή 0% στον αθροιστή ΣΕ.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην τιμή κάθε αγαθού συμπεριλαμβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή.

Τηρείται ένας μετρητής (Ν) με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση, ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, όπως προκύπτουν από την κίνηση της ημέρας (αθροιστές ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ και ΣΔ).

2. Ποσά ακαθαρίστων εσόδων (αποφορολογημένων) διακεκριμένα σκ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σκ αυτά που δεν υπάγονται, όπως προκύπτουν από την κίνηση της ημέρας (αθροιστές ΣΑΒΓΔ και ΣΕ).

3. Το πλήθος αποδείξεων λιανικής πωλήσεως ημέρας

4. Ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ.

5. Ποσά ακαθαρίστων εσόδων (αποφορολογημένων) διακεκριμένα σκ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σκ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

6. Πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης (Z-read) από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ.

7. Πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ.

8. Πλήθος βλαβών CMOS από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ.

9. Πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ.

10. Πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ.

11.. Ο χαρακτήρας (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

-Ημέρας ΦΠΑ-ΦΠΑ-ΦΠΑ-ΦΠΑ-Σύνολο-Σύνολο-Πλήθος--συντελεστή-συντελ εστή-συντελεστή-συντελεστή-εσόδων-εσόδων-αποδεί- ξεων--4%,-8%-18%-36%-4%, 8%, 18%, 36%-0%----Από την έναρξη λειτουργίας ΦΠΑ-ΦΠΑ-ΦΠΑ-ΦΠΑ-Σύνολο-Σύνολο--συντελεστή-συντελεστή-συ ντελεστή-συντελεστή-εσόδων-εσόδων--4%,-8%-18%-36%-4%, 8%, 18%, 36%-0%-- Πλήθος-Πλήθος-Πλήθος-Πλήθος-Πλήθος--αποδείξεων-Z- read-αλλαγών-βλαβών-αλλαγών----ΦΠΑ-CMOS-λεκτικών--

Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα ασφάλειας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από τον κατασκευαστή της ΗΤΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφάλειας και η παρεχομένη ασφάλεια απκ αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.

Για την ΗΤΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον επτά χρόνια ή για 2520 εγγραφές ημερήσιας κίνησης (Z-read). Οταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται αυτόματα η ΗΤΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας.

Τα κυκλώματα της φορολογικής μνήμης, τοποθετούνται σε ειδικό κυτίο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΗΤΜ και σφραγίζεται με ειδικό υλικό σε τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση της φορολογικής μνήμης και η παραβίαση του αναλλοίωτου των ενταμιευμένων δεδομένων σε αυτή, δηλαδή το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό όλες τις συνθήκες.

Σε περίπτωση αποσύνδεσης της φορολογικής μνήμης η ΗΤΜ τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας και σηματοδοτείται αντίστοιχα.

Τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή, για χρήση από τις φορολογικές υπηρεσίες.

2.3.4-Πρόσθετα λειτουργικά χαρακτηριστικά

Η ΗΤΜ παραδίδεται στον κάτοχο-αγοραστή με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη.

Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος (π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.ο.κ.).

Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργασίας επαναφέρονται από την φορολογική μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της ΗΤΜ, εφόσον

--δεν έχει γίνει σύνδεση των τμημάτων με συντελεστές ΦΠΑ

--δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι της μηχανής.

2.4-Ωρα έκδοσης απόδειξης

Σε κάθε απόδειξη αναγράφεται η ώρα έκδοσής της με τη μορφή ώρα:λεπτά, που εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, χωρίς να μεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μηχανής.

Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος της μηχανής.

Η λειτουργία του ρολογιού είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 220V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό της μηχανής.

2.5-Οθόνες

Η ΗΤΜ φέρει δύο οθόνες. Η μία είναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειριστή. Η HTM εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτόσημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής - και στις δύο οθόνες.

Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από την ακτινοβολία.

Η επιφάνειά των οθονών είναι αντιανακλαστική και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθμών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι τουλάχιστον 7 mm ύψος x 3,3mm πλάτος.

Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για να εμφανίζονται ποσά τουλάχιστον οκταψήφια χωρισμένα σε τριψήφια τμήματα. Συνεπώς, έχουν τη δυνατότητα παράστασης του αριθμού 99.999.999 κατά την έκδοση μιας απόδειξης.

2.6-Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο της ΗΤΜ είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα και οι διαστάσεις των πλήκτρων καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες εργονομικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΗΤΜ ο πλέον άνετος και αποδοτικός χειρισμός.

--Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο υποσύστημα της ΗΤΜ.

--Απαιτείται μικρή πίεση για το πάτημα των πλήκτρων.

--Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των παρασιτικών παλμών.

--Διαθέτουν πλήκτρα διαφόρων χρωμάτων ή/και διαστάσεων ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που εκτελούν.

--Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές.

Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενη συνδυαστική λειτουργία πλήκτρων δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφάλειας των φορολογικών δεδομένων.

2.7-Εκτύπωση

2.7.1-Εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων

Ως εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων ορίζεται το σύστημα διπλής εκτύπωσης που χρησιμοποιείται για την έκδοση των νομίμων αποδείξεων:

--αποδείξεων εσόδου

--δελτίων ημερήσιας κίνησης (Z-Read)

καθώς και για την εκτύπωση άλλων πληροφοριακών δελτίων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Οι πληροφορίες για εκτύπωση είναι σχετικά πολλές και υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής της μορφής και του όγκου των εκτυπωτέων πληροφοριών.

-Σύστημα διπλής εκτύπωσης

Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύστημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και αντιγράφου. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.

-Νόμιμες αποδείξεις

Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι αποδείξεις εσόδου και τα δελτία ημερήσιας κίνησης (Z-read).

Εγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ) ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) η οποία δίνεται στον πελάτη και της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΗΤΜ. Στις έγκυρες αποδείξεις εσόδου εκτυπώνεται και η χαρακτηριστική ένδειξη: ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

Η ίδια χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ εκτυπώνεται και στα δελτία ημερήσιας κίνησης (Z-read) που αποδεικνύουν την εγγραφή των συνόλων της ημερήσιας κίνησης στη φορολογική μνήμη και απαιτούνται για την ενημέρωση των φορολογικών βιβλίων.

Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από την ΗΤΜ, για τη λήψη ανάλογων πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ώστε να μην είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.

2.7.2-Τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων

Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρουστικός ή θερμικός και τυπώνει ελληνικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή ενημερώνονται οι χρήστες με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγωγέα και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να φυλλάσονται τα ρολά του αρχείου, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη για 40.000.000 χαρακτήρες.

Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος 2,5mm και πλάτος 2mm. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σημείο.

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών ανά γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16 στήλες.

Το τελικό δείγμα γραφής των ελληνικών χαρακτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής.

Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή της ΗΤΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά των κινητήρων τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οποιαδήποτε αποσύνδεση του φορολογικού εκτυπωτή ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη. Επιπλέον σταματούν όλες οι λειτουργίες της ΗΤΜ και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμβαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων.

2.7.3-Εκτύπωση απόδειξης εσόδου

Η μόνη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΗΤΜ.

Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

--Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΗΤΜ

--Διεύθυνση χρήστη

--Επάγγελμα και ΑΦΜ χρήστη

--Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης

--Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

--Η χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

--Αριθμός Μητρώου Ταμειακής Μηχανής.

--Αριθμός Ταμειακής Μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.

--Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

-- Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται

-η ονομασία του είδους, όπου απαιτείται

-η αξία

-ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ, δηλ. 4%, 8%, 18%, 36% ή 0%

--Το συνολικό ποσό της συναλλαγής

Η ΗΤΜ έχει τη δυνατότητα της αυτόματης εκτύπωσης των αγαθών με το συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα της εκτύπωσης των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο συντελεστή ΦΠΑ.

-2.7.3.1. Εκτύπωση αποδείξεων στις ΗΤΜ με πρόγραμμα εστιατορίου

Για την παρακολούθηση των -ανοικτών- τραπεζιών αναγράφονται τα ακόλουθα στις αποδείξεις οι οποίες εκδίδονται κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας και παραδίδονται στον πελάτη κατά το σερβίρισμα:

--Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη της ΗΤΜ

--Διεύθυνση χρήστη

--Επάγγελμα και ΑΦΜ χρήστη - αρμόδια ΔΟΥ

--Ημερήσιος αύξων αριθμός απόδειξης

--Ημερομηνία και ώρα έκδοσης.

--Αριθμός Μητρώου Ταμειακής Μηχανής

--Αριθμός Ταμειακής Μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές.

--Η χαρακτηριστική ένδειξη ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΟΜΙΜΗ.

--Ο αριθμός του τραπεζιού

--Ο αύξων αριθμός του σερβιρίσματος ή της παραγγελίας

--Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται

-η ονομασία του είδους,

-η ποσότητα του είδους,

-η αξία του είδους

-ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ, δηλ. 4%, 8%, 18%, 36% ή 0%

Στις αποδείξεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται σε καμμία περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από μεταφορά).

Για το λόγο αυτό, οι ΗΤΜ που είναι εφοδιασμένες με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία -ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ-. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ και στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, αξία και συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού. Για το κλείσιμο του λογαριασμού εκδίδεται τελική απόδειξη με την ενδειξη ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία. Οι εκπτώσεις και οι αυξήσεις αναγράφονται αποκλειστικά και μόνο στην τελική αυτή απόδειξη.

2.7.4-Εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read)

Η εκτύπωση του δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) γίνεται μετά το τέλος των ημερησίων συναλλαγών και συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ημερήσιας κίνησης. Τα δελτία ημερήσιας κίνησης απαιτούνται για την καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης (Z-read) είναι τα ακόλουθα:

--Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή η επωνυμία του χρήστη της ΗΤΜ

--Η διεύθυνση του χρήστη

--Το επάγγελμα και ο ΑΦΜ του χρήστη

--Η χαρακτηριστική ένδειξη ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

--Ο Αριθμός Μητρώου Ταμειακής Μηχανής

--Ο Αριθμός Ταμειακής Μηχανής για την αναγνώρισή της, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότερες της μιας ταμειακές μηχανές

--Οι τιμές των αθροιστών ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ και ΣΔ στους οποίους ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, 36%, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης

--Η τιμή του αθροιστή ΣΑΒΓΔ στον οποίο ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ολικά ακαθάριστα (αποφορολογημένα) έσοδα που αντιστοιχούν στους συντελεστές 4%, 8%, 18%, και 36% όπως αυτή διαμορφώθηκε από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης

--Η τιμή του αθροιστή ΣΕ στον οποίο ενταμιεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα έσοδα που αντιστοιχούν στο συντελεστή 0%, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης

--Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας

--Ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερήσιας κίνησης

--Η ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου ημερήσιας κίνησης

--Τα ολικά ακαθάριστα (αποφορολογημένα) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας της ΗΤΜ (σύνολο καθαρού τζίρου) διακεκριμένα σ- αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ- αυτά που δεν υπάγονται

--Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη έκδοση του Z- read μέχρι τώρα

--Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη έκδοση του Z-read μέχρι τώρα, με

--Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ

--Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις,

--Τις βλάβες CMOS,

--Τις διακοπές τροφοδοσίας,

--Τις τροποποιήσεις λεκτικών,

--Τις αποσυνδέσεις εκτυπωτή.

2.7.5-Εκτύπωση περιεχομένου φορολογικής μνήμης

Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατκ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατκ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερήσιας κίνησης (Z- read) με δυνατότητα εκτύπωσης και των συνολικών ποσών ΦΠΑ και ακαθαρίστων εσόδων (αποφορολογημένων) κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καμμία εγγραφή στη φορολογική μνήμη και το εκδιδόμενο δελτίο αναφέρει ευανάγνωστα τη χαρακτηριστική ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

2.7.6-Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (Χ κ.λπ.).

Οταν η ΗΤΜ τίθεται σε θέση έκδοσης λοιπών πληροφοριακών δελτίων, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο εκδιδόμενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα.

2.8-Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.8.1-Ενδειξη Τιμών

Η ΗΤΜ έχει, με την χρήση του κωδικού του είδους, τη δυνατότητα αυτόματης ένδειξης τιμών, αυτόματης εκτύπωσης της ονομασίας και ποσοτικής παρακολούθησης των αποθεμάτων για 200 τουλάχιστον διαφορετικά είδη.

2.8.2-Αλλαγές και επιστροφές ειδών

Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο. Η ΗΤΜ διαθέτει ειδικό πλήκτρο -αλλαγών-, το οποίο και χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, η ΗΤΜ ενταμιεύει τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα των αλλαγών, σε τροπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

Η επιστροφή/ακύρωση ειδών είναι επιτρεπτή σε ΗΤΜ που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα εστιάσεως, ενεργοποιείται δε, με ειδικό πλήκτρο -επιστροφών- το οποίο διαθέτει η ΗΤΜ. Τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα έσοδα των επιστροφών/ακυρώσεων ενταμιεύονται στην ΗΤΜ και διαβάζονται με την έκδοση του Ζ-read.

2.8.3-Ανάληψη έναντι

Η ΗΤΜ φέρει ειδικό πλήκτρο για την περίπτωση ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το ταμείο έναντι.

2.8.4-Είσπραξη έναντι

Η ΗΤΜ φέρει ειδικό πλήκτρο για την περίπτωση είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων).

2.8.5-Τμήματα (Αθροιστές)

Η ΗΤΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα.

2.8.6-Εκπτωση/Αύξηση

Η ΗΤΜ έχει τη δυνατότητα δραχμικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης.

Η έκπτωση γίνεται για κάθε αγαθό χωριστά ή για το σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του αγαθού στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση, και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του μερικού συνόλου.

Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αυξήσεως. Επιπλέον, η ΗΤΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κίνησης (Z-read) το ημερήσιο συνολικό ποσό των εκπτώσεων και αυξήσεων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

2.8.7-Διόρθωση

Η ΗΤΜ παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης σε είδη της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης.

2.8.8-Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες

Η ΗΤΜ πέρα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή μέσω ειδικών πλήκτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλασιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού περισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορισμός ρέστων στον πελάτη κ.λπ.).

Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων περιγράφεται λεπτομερώς κατά τον έλεγχο του δείγματος από την Επιτροπή.

2.9-Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο της μηχανής καθώς και η σύνθεσή της, αν η ΗΤΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής).

Στην επόμενη σελίδα φαίνεται σε φωτοτυπία η έγκριση του συγκεκριμένου μοντέλου όπως αυτή δίδεται από την Επιτροπή.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.

Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λπ.. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο, από την ΗΤΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα στοιχεία.

2.10-Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία της ΗΤΜ έχει σαν μέτρο τη μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).

Η αξιοπιστία της ΗΤΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων της και για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία της ΗΤΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κατά την αξιολόγησή της.

Για τη φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3% επί του συνόλου των διατεθεισών ΗΤΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου.

Η απαιτούμενη αξιοπιστία της ΗΤΜ ορίζεται σε 3000 ώρες ως ακολούθως:

--Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.

--Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή.

2.11-Περίβλημα

2.11.1-Σφράγιση περιβλήματος

Το περίβλημα μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα υλικά. Η βάση και το καπάκι ενώνονται με ειδική βίδα που είναι προσαρμοσμένη σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο της ταμειακής μηχανής.

H βάση του συρταριού δεν αποτελεί βάση της ταμειακής μηχανής.

Ο τρόπος στήριξης του καπακιού στη βάση της ταμειακής μηχανής από τον κατασκευαστή είναι τέτοιος ώστε να εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό αυτής, χωρίς την καταστροφή του σφραγισμένου σήματος.

Είναι δυνατή η αφαίρεση και των δύο ρολών χαρτιού του συστήματος διπλής εκτύπωσης, χωρίς την αφαίρεση του καπακιού της μηχανής.

2.11.2-Στοιχεία περιβλήματος

Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνωστη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη της ΗΤΜ και προς το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία:

--Κατασκευαστής ή εισαγωγέας.

--Είδος μηχανής κατά τις διακρίσεις της 1.

--Εμπορική ονομασία τύπου ταμειακής μηχανής (όπως αναφέρεται στην άδεια έγκρισης).

--Αριθμός Μητρώου της ΗΤΜ.

--Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την Επιτροπή.

--Περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της ΦΗΤΜ όπως ορίζονται στην 4.4.2.1

2.12-Συντήρηση - Επισκευή

Για την εύκολη και σύντομη συντήρηση διαθέτει η ΗΤΜ πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών.

Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συντήρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.

2.12.1-Ποιότητα συντήρησης

Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 8 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης της μηχανής.

Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητων συντηρητών, ώστε η άρση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας.

2.12.2-Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

Η ΗΤΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής της και είναι οργανωμένο σε τρείς ενότητες.

Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης-επισκευών είναι συνεχής.

-Α. Πρώτη ενότητα

Περιλαμβάνει μια σελίδα, την πρώτη στο βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία της ΗΤΜ.

-Α.α. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

--Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή της ΗΤΜ.

--Τύπος (οικογένεια - μοντέλο) της ΗΤΜ.

--Κατανάλωση ισχύος της ΗΤΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην 2.1.2.

--Χαρακτηριστικά μπαταρίας και θερμοκρασιακό διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση Φορητής ΗΤΜ.

--Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης της ΗΤΜ.

--Αριθμός Μητρώου της ΗΤΜ.

--Σύνθεση της ΗΤΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.

--Οδηγίες για τη φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση θερμικού εκτυπωτή

-Β. Δεύτερη ενότητα

Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης-χρήστη της ΗΤΜ.

Β.α. Ειδικότερα, στη πρώτη σελίδα καταγράφονται:

--Πλήρη στοιχεία του χρήστη-αγοραστή της ΗΤΜ.

--Ημερομηνία εγκατάστασης της ΗΤΜ στο χώρο λειτουργίας της.

--Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΗΤΜ.

-Β.β. Επιπλέον σελίδες για αλλαγές διευθύνσεων του χρήστη της ΗΤΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης.

-Β.γ. Επιπλέον σελίδες για εκχωρήσεις της ΗΤΜ σε άλλους χρήστες, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων της ταμειακής μηχανής πριν και μετά την εκχώρηση.

-Γ. Τρίτη ενότητα

Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης της ΗΤΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια:

-Γ.α. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

--Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από το χειριστή της ΗΤΜ)

--Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του χειριστή της ΗΤΜ

--Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς της ΗΤΜ στο χώρο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΗΤΜ δεν μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της

--Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού

--Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού

--Ημερομηνία και ώρα επιστροφής της ΗΤΜ στο χώρο λειτουργίας της, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέστηκαν σε διαφορετικό χώρο

--Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο της ΗΤΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

Γ.β. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται:

--Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας της ΗΤΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτή.

--Αν έγινε επαναπρογραμματισμός της ΗΤΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτή. Αν ναι, να καταγραφεί λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε.

--Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή της ΗΤΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

--Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) που έχει εκδοθεί από το χειριστή.

--Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατά τη διάρκεια δοκιμών.

--Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης (Z-read) που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

--Δήλωση του χρήστη της ΗΤΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα από αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.

--Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή λειτουργία της ΗΤΜ μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.

--Σε περίπτωση συντήρησης περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.

--Σε περίπτωση επισκευής περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.

--Αλλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

Γ.γ. Στην τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επισκευής στην ΗΤΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών (checkboxes) σαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με την ΗΤΜ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

--ΝΑΙ--ΟΧΙ--Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--................................ ..........------ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ --ΝΑΙ--ΟΧΙ--Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή;--------ΝΑΙ--ΟΧΙ--......................................

------Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που παρέχεται από τον προμηθευτή της ΗΤΜ. Επίσης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα αφού συμπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.13-Συσκευασία

Η συσκευασία της ΗΤΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις:

--Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιά.

--Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές εύθραυστων υλικών.

Η συσκευασμένη μηχανή μπορεί να παραμείνει χωρίς καμμία επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος

--Θερμοκρασία από -10 OC έως +60 OC,

--Σχετική υγρασία έως 95%,

--Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.14-Λοιπά χαρακτηριστικά

2.14.1-Βάρος και Διαστάσεις

Ο σχεδιασμός της HTM είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

2.14.2-Θόρυβος

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία της ΗΤΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την παροχή έγκρισης.

2.15-Απαραβίαστο τμήμα της ΗΤΜ

Στην ΗΤΜ ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο από το χειριστή τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες τους:

--η μνήμη εργασίας,

--η φορολογική μνήμη,

--η μνήμη προγραμμάτων,

--το ρολόι,

--ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων και η μονάδα ελέγχου του

--οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο και τις οθόνες.

2.16-Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

Η ΗΤΜ διαθέτει σειριακή θύρα που προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΗΤΜ ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

3-Ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ)

Η ταμειακή μηχανή που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ονομάζεται ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΗΤΜ/ΑΔ).

-α) Το λογισμικό εφαρμογής της ΗΤΜ/ΑΔ είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

-β) Η ΗΤΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες ταμειακές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λπ.).

-γ) Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται και μέσω άλλων μονάδων, εκτός του πληκτρολογίου.

Στην περίπτωση που το δίκτυο στο οποίο συνδέεται η ΗΤΜ/ΑΔ είναι δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η ΗΤΜ/ΑΔ πληρεί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στο βασικό τύπο ΗΤΜ δηλαδή ηλεκτροπαροχικά, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, εγγραφή φορολογικής μνήμης, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων κ.λπ..

3.1-Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ)

Η ΗΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή μονάδα την οποία αποτελούν:

--ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,

-- η φορολογική μνήμη,

--η μνήμη προγραμμάτων,

--η μνήμη εργασίας,

--το ρολόι,

--ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων, και

--οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο και τις οθόνες

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και ονομάζεται δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ). Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην 2.3, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

-Φορολογική μνήμη.

Για τη φορολογική μνήμη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην 2.3.3.

- Μνήμη Προγραμμάτων

Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φορολογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται τα φορολογικά δεδομένα.

3.2-Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ)

Η ΗΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει εκτός απο τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ), που αναφέρθηκε προηγουμένως, και άλλες μονάδες επεξεργασίας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα αποτελούν τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ).

Στις ΗΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ). Στις ΗΤΜ/ΑΔ που διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή γραμμές δικτύου, ή μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές, ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

3.3-Λειτουργίες

Οι δημοσιονομικές λειτουργίες που αναφέρονται στις 2.3-2.7 εκτελούνται ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ διαχειριστικής μονάδας (ΔΜ) και ΔΗΜΕ μεταφέρονται με σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες από τη μηχανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα στη ΔΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η απευθείας αλληλεπίδραση του λογισμικού εφαρμογών με το φορολογικό μικροκώδικα.

Ιδιαιτέρως, όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχείων είναι σύμφωνες με τους κανόνες που αναφέρονται στις 2.3-2.7 και δεν είναι δυνατόν να αλλοιώνονται από το λογισμικό εφαρμογών.

Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία της με άλλες υπομονάδες, εξετάζεται από την Επιτροπή.

Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά μέρος του συγκεκριμένου συστήματος.

3.4-Οθόνες και πληκτρολόγια

Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να αποσπώνται από τη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη ΔΗΜΕ, είτε από τη ΔΜ.

3.5-Εκτυπωτικές μονάδες

Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων είναι δυνατόν να συνδέονται με την ΗΤΜ/ΑΔ ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται είτε από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ.

Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστανται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).

Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, ενώ σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να τυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε 6 γραμμές τουλάχιστον.

Στην ΗΤΜ/ΑΔ είναι δυνατόν να συνδέονται περιφερειακές μονάδες, όπως, π.χ., οπτικός αναγνώστης, αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κλπ., εφόσον η λειτουργία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημοσιονομικών δεδομένων.

3.6- Σύνδεση ΔΗΜΕ με υποσυστήματα μετρήσεως

Η λειτουργία της ΔΗΜΕ είναι δυνατόν να συνδυάζεται με υποσυστήματα όπως ζυγιστικές μηχανές, αντλίες υγρών καυσίμων, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταξίμετρα κ.λπ.

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία εισόδου στην ΔΗΜΕ παρέχονται από το αντίστοιχο υποσύστημα μέτρησης.

3.7- Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

Η ΔΗΜΕ διαθέτει σειριακή θύρα που προορίζεται για ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ΗΤΜ/ΑΔ ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης.

4-Φορητή ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΦΗΤΜ)

Η φορητή ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (ΦΗΤΜ) πληρεί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν το βασικό τύπο ΗΤΜ ή τον ΗΤΜ/ΑΔ.

4.1-Ειδικά χαρακτηριστικά

Οι ΦΗΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

--εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζομένη, κυρίως, από το βάρος τους,

--κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,

--ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,

--καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,

--τροφοδοσία υπό χαμηλή συνεχή τάση.

4.2-Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία της ΦΗΤΜ εξασφαλίζεται από τις κάτωθι πηγές:

4.2.1-Μπαταρία

Ενσωματωμένη επαναφορτιζομένη μπαταρία 12V DC που είναι προσιτή χωρίς την αφαίρεση της φορολογικής σφραγίδας. Είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα, σε διάστημα οκτώ ωρών.

Η ΦΗΤΜ διαθέτει ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπαταρίας αυτής. Το όργανο αυτό παράγει ακουστικό και οπτικό σήμα, όταν η μπαταρία ευρίσκεται κοντά στην εξασθένηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα.

4.2.2-Εξωτερική πηγή 12V DC.

Η ΦΗΤΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12V DC.

4.3-Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

Πέραν από κάθε άλλη δοκιμή που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία, πραγματοποιούνται δοκιμές με στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στη συνέχεια.

4.3.1-Θερμοκρασία

Στο διάστημα από -5OC έως +60OC αναφερόμενο, επίσης, στην ετικέτα της ΦΗΤΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών που συνοδεύει την ΦΗΤΜ.

Στην ετικέτα της ΦΗΤΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης-επισκευών που τη συνοδεύει αναφέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να βρεθεί η ΦΗΤΜ χωρίς οποιεσδήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το θερμοκρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το διάστημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της ΦΗΤΜ [t1, t2].

4.3.2-Σχετική υγρασία

Στο διάστημα από 20% έως 90%.

4.3.3-Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας

Για τη μπαταρία της 4.2.1 πιστοποιείται η λειτουργική καταλληλότητά της, καθώς και εκείνη του αισθητήρα αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περιγραφείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [-5OC,+60OC] και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται.

4.4-Τεχνικοί έλεγχοι

4.4.1- Γενικά

Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των ΦΗΤΜ κατά τις πειραματικές δοκιμές σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις ανωτέρω 4.1.-4.2, εφαρμόζονται οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, συμπληρούμενες και σε συμφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, με εκείνες που έχουν καθοριστεί για τις κλασικές ΗΤΜ που λειτουργούν υπό τάση 220 V AC, 50 Hz.

4.4.2-Θερμικοί κύκλοι.

4.4.2.1. Η ΦΗΤΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην

4.4.2.2 που ακολουθεί, για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχιστον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια:

Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της ΦΗΤΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό διάστημα [t1-t2], όπου t1=-5OC, και t2=60OC. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορίσουν μία ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας της ΦΗΤΜ, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν οι σχέσεις t1-5 OC και t260 OC, και ότι τα όρια του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θα αναφέρονται στην μεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΦΗΤΜ.

Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι χαρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, αναφέρονται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιμή.

Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο κατά την αύξηση όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει να είναι μικρότερη των 2OC το λεπτό.

Οι οριακές θερμοκρασίες (ελαχίστη t1` και μέγιστη t2`) που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό κύκλο, στις οποίες η ΦΗΤΜ πρέπει να παραμείνει επί 60 λεπτά, προσδιορίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις:

t1`=t1-5 OC, t2`=t2+5 OC.

4.4.2.2 Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύκλων

Τάση τροφοδοσίας:

η ονομαστική τάση, ή τιμή περιλαμβανομένη στο ονομαστικό διάστημα της τάσεως.

Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων δεν πρέπει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Η ΦΗΤΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία καθ- όλο το διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο που να εκδίδει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν διακοπές στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή η ΦΗΤΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

4.4.3-Αδιαπερατότης

Επιβεβαιώνεται η συμβατότης με την προδιαγραφή IEC 70-1, επίπεδο προστασίας ΙΡΧ1, στις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Η ΦΗΤΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατάσταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης δελτίου.

β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.

Μετά τη δοκιμή η ΦΗΤΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

4.4.4-Διαταραχές.

Επιβεβαιώνεται η συμβατότης με την προδιαγραφή IEC 801-4 αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 KV και χωρητική σύζευξη.

4.4.5-λλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας

4.4.5.1. Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορηγείται από τον κατασκευαστή.

Συνθήκες δοκιμής:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 16 χαρακτήρες.

Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυχώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία.

4.4.5.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (με αντίστοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθενήσεως)

Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας την μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλησης. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός δελτίου με τις γραμμές και τους χαρακτήρες, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία).

4.4.5.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία της ΦΗΤΜ στο διάστημα τάσεως (90%...120% της ονομαστικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούμενο διάστημα από τον κατασκευαστή, και για τις δύο μπαταρίες, επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν προκειμένω την προδιαγραφή ΙΕC 74-2, 1.2.8.4 με στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοιώτου των φορολογικών στοιχείων.

4.4.6-Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Εφόσον η ΦΗΤΜ δε διαθέτει γείωση πραγματοποιούνται μόνον οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις στο επίπεδο αναφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!