Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων.

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016

ΦΕΚ Β’ 2773/02.09.2016

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις»,

β) της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του Ν. 4336/ 2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

γ) των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

δ) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ε) του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει,

στ) του άρθρου 128 του Π.δ. 284/1988, «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128 και 165),

ζ) του Π.δ. 73/23-09-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),

η) της υπ' αριθμ. Υ5/27-01-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).

θ) της υπ' αριθμ. Υ14/06-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄ 2144).

2. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

3. Την ανάγκη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών για την έγκαιρη υλοποίηση των ειδικότερα οριζόμενων στο άρθρο 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141).

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, που προκύπτουν, για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και η σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων.

Άρθρο 2

Καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης των μεταφερόμενων υποθέσεων

α) Η καταγραφή της εκτίμησης του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016, για το βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητας των υποθέσεων από πλευράς ενδιαφέροντος με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS/ICIS ορίζεται ως εξής:

Απλή μικρού ενδιαφέροντος βαθμός αξιολόγησης 1
Ενδιαφέρουσα - σημαντική βαθμός αξιολόγησης 2
Πολύ ενδιαφέρουσα - εξόχως σημαντική βαθμός αξιολόγησης 3
Ειδικού χειρισμού - Άμεση ενημέρωση Οικονομικού Εισαγγελέα βαθμός αξιολόγησης 4

β) Η αξιολόγηση της παραγράφου α' λαμβάνεται υπόψη από τη Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

γ) Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., η καταγραφή του βαθμού αξιολόγησης θα γίνει στο απογραφικό δελτίο και πριν την μεταφορά των υποθέσεων, ενώ για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα γίνει μετά την μεταφορά των υποθέσεων στην Γ.Γ.Δ.Ε. και με διαδικασία που θα ορισθεί από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Άρθρο 3
Σύσταση Ομάδας Εργασίας

α) Συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141) από την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

β) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για την ταχεία, ομαλή και ασφαλή μεταφορά των υποθέσεων, η παρακολούθηση προόδου και η υποβοήθηση της διαδικασίας μεταφοράς των υποθέσεων, ο εντοπισμός προβλημάτων, η επίλυση ειδικών θεμάτων και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους.

γ) Ως μέλη της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζονται τα εξής:

1. Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ως συντονίστρια και η Παναγιώτα Γιαβρή που υπηρετεί ως Ειδικός Συνεργάτης στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. ως αναπληρωματικό μέλος.

2. Γρηγόριος Γρηγοριάδης του Ανδρέα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ως τακτικό μέλος και ο Χρήστος Κατάρας του Σπυρίδωνος, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ως αναπληρωματικό μέλος.

3. Κόκκοτας Περικλής, αναπληρωτής προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως τακτικό μέλος και ο Θωμαδάκης Σταύρος, αναπληρωτής προϊστάμενος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως αναπληρωματικό μέλος.

4. Κατσίπης Ιωάννης, αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως τακτικό μέλος και ο Αραμπατζάκης Γεώργιος που υπηρετεί στο γραφείο υποστήριξης του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως αναπληρωματικό μέλος.

5. Ντούνιας Παναγιώτης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως τακτικό μέλος και η Καλαφατάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως αναπληρωματικό μέλος.

6. Ευστάθιος Τσίρμπας που υπηρετεί στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως τακτικό μέλος και η Νατάσσα Ξεπαπαδέα που υπηρετεί στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ως αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο υπάλληλος που θα ορίσει ο Συντονιστής. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών σε τόπο που θα ορίζει ο Συντονιστής. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

Η παρούσα απόφαση θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!