Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016 Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

Δείτε την απόφαση ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 15-12-2015 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016

ΦΕΚ Β’ 2604/23.08.2016

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.

Διαβάστε την απόφαση ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, εδώ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143/2015), όπως ισχύει.
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την αριθμ. ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016.

4. Το αριθμ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1063815 ΕΞ 2016/20-4-2016 Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2016 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, όπως αυτές εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis στις 15-7-2016 και ώρα 3.30 μ.μ.

6. Τον αριθμό των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά το προηγούμενο έτος 2015, καθώς και των διενεργηθέντων ελέγχων το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016.

7. Tην ανάγκη αξιολόγησης των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάσει αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμό ΔΕΛ Β΄ 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού των μερικών και πλήρων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2016 κατά προτεραιότητα, από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις εξάγονται σε αναφορά στην εφαρμογή “Discoverer” του Ο.Π.Σ. Elenxis, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, την ανάλυση και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Η ως άνω αναφορά περιλαμβάνει δύο αρχεία ως εξής:

α) Αρχείο με τίτλο «Απολογισμός Α΄ εξαμήνου 2016», το οποίο περιλαμβάνει:

i. Τη συνολική ετήσια στοχοθεσία εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

ii. Τον αριθμό των υπηρετούντων στην Ελεγκτική Υπηρεσία ελεγκτών.

iii. Τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου και εάν αφορούν σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011 - 2015) ή προγενέστερα.

iv. Τα βεβαιωθέντα ποσά των διενεργηθέντων ελέγχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-6-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

v. Τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων του Β΄ εξαμήνου 2016 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2016, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

vi. Το ύψος των βεβαιωθέντων ποσών που υπολείπονται της ετήσιας στοχοθεσίας, χαρακτηρισμένων ως προς το είδος του ελέγχου.

Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω περίπτωση iii, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων του Β΄ εξαμήνου 2016 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31-12-2016.

β) Αρχείο με τίτλο «Προτεραιοποιήμενες/Aξιολογημένες υποθέσεις», το οποίο περιλαμβάνει τις προτεραιοποιημένες/αξιολογημένες υποθέσεις, ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά ως προς την τελική μοριοδότησή τους και χαρακτηρισμένες ως προς το είδος του ελέγχου και εάν αφορούν στην τελευταία πενταετία (2011 - 2015) ή προγενέστερα.

Η σειρά ταξινόμησης εμφανίζεται σε χωριστή στήλη. Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων που εμφανίζονται στο εν λόγω αρχείο, ελέγχονται κατά προτεραιότητα για το Β΄ εξάμηνο του 2016, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2016, ανά είδος ελέγχου, τηρώντας και την οριζόμενη στις οικείες διατάξεις αναλογία διενεργηθέντων ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προγενέστερα αντίστοιχα.

4. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών υποχρεούνται:

α) Να ανακτήσουν αμελλητί τα προαναφερόμενα αρχεία της παραγράφου 3 της παρούσας. Τα ανακτηθέντα αρχεία εξάγονται σε αρχείο “Excel” και εφόσον απαιτείται, προστίθεται στήλη «Παρατηρήσεις» βάσει των παρακάτω οριζομένων:

α.1) Να αξιολογήσουν με ευθύνη τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, τόσο τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, όσο και αυτές που δεν προτεραιοποιούνται.

Έκαστος προϊστάμενος Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνει ότι συντρέχει βάσιμος λόγος πρόκρισης υποθέσεων προς έλεγχο κατά προτεραιότητα, υποχρεούται, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να αντικαταστήσει τις τελευταίες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις από το τέλος της κατάταξης με τις συγκεκριμένες υποθέσεις που ο ίδιος προκρίνει για προτεραιοποίηση, συνεκτιμώντας και τη σημαντικότητα των υποθέσεων που αντικαθίστανται.

Προς τούτο συνεκτιμώνται η γενεσιουργός αιτία (π.χ. Εισαγγελική Παραγγελία που δεν προτεραιοποιείται ή δεν εμφανίζεται ως τέτοια στο Ο.Π.Σ. Elenxis), η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης (πρωτίστως ενδιαφέρει η αύξηση του ποσοστού εισπραχθέντων ποσών έναντι βεβαιωθέντων), η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης κ.λπ..

α.2) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από την 15-7-2016 και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία, προκειμένου να ενεργήσουν ομοίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4.α.1 της παρούσας.

α.3) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που βρίσκονται στην υπηρεσία τους, οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis (Εισαγγελικές Παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. προσαύξησης περιουσίας, κ.λπ.) και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία, προκειμένου να ενεργήσουν ομοίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 4.α.1 της παρούσας.

α.4) Σε περίπτωση αντικατάστασης υποθέσεων κατά τις ως άνω παρ. α.1, α.2 και α.3, θα πρέπει η αντικατάσταση να γίνεται με βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση η οποία αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις d.eleg@mofadm.gr και dpfy.c@mofadm.gr των Διευθύνσεων Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Η ως άνω τεκμηρίωση συνοδεύεται με το αρχείο «Προτεραιοποιήμενες/Aξιολογημένες υποθέσεις», όπου στη στήλη «Παρατηρήσεις» αποτυπώνονται οι τυχόν αντικαταστάσεις υποθέσεων.

Με την παρέλευση άπρακτης της τιθέμενης προθεσμίας των δέκα ημερών, ο πίνακας των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων θεωρείται οριστικός.

β) Να ανακατανείμουν με ευθύνη τους, τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις στους ελεγκτές των Υπηρεσιών τους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υποθέσεων και την επιβάρυνση των ελεγκτών, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ορθολογική διαχείριση των υποθέσεων προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

γ) Να προτάξουν δίδοντας άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο:

γ.1) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή.

Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

γ.2) Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

γ.3) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

γ.4) Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.

γ.5) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους.

5. Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μετά την παραλαβή των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, μοριοδοτούνται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου της παρούσας.

Οι νέες υποθέσεις συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το αρχείο με τίτλο «Προτεραιοποιήμενες/Aξιολογημένες υποθέσεις» και ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν.

Στη συνέχεια οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να αξιολογήσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση στο Σύστημα τα διαλαμβανόμενα σε αυτές, ενεργώντας ομοίως και βάσει των οριζομένων στις περιπτώσεις 4.α.1 και 4.α.4 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης αυτών, όσο και το στάδιο εξέλιξης των υποθέσεων που τυχόν αντικαθίστανται.

6. Η Διεύθυνση Ελέγχων στην οποία αποστέλλονται οι τεκμηριώσεις αντικατάστασης προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!