Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1109/2016 Φορολόγηση διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος ανέργων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ.:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο:210 3375317-8 
FAX:210 3375001 

ΑΔΑ: 75ΞΚΗ-25Υ 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016

ΠΟΛ:1109 

ΠΡΟΣ:Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). 

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, δίδονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ). 

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Θδ' του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'/ 01-03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων α) εγγεγραμμένων στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων αυτού, β) εγγεγραμμένων στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εξομοιούται, ως προς τα έννομα αποτελέσματα της, με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Επομένως, οι άνεργοι του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΓΕΝΕ εξομοιώνονται φορολογικά με τους άνεργους του ΟΑΕΔ. 

3. Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, προκειμένου να εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου, όταν το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα του υπόχρεου και των εξαρτώμενων μελών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των (πραγματικών) καθαρών δηλωθέντων εισοδημάτων τους, τότε υπολογίζεται προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων).

Η διαφορά αυτή μειώνεται με τα ποσά που ορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/13 και αν δεν καλύπτεται, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών όταν ο φορολογούμενος, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). ή στα λοιπά ταμεία ανεργίας που με νόμο έχουν εξομοιωθεί με τον Ο.Α.Ε.Δ. 

4. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η πληροφορία της ιδιότητας του ανέργου έχει ληφθεί από τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει στην διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, τα οποία ζητήθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ., Γ.Ε.Ν.Ε. και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, για τον σκοπό της εξαίρεσης των ανέργων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

5. Επειδή είναι ενδεχόμενο, κάποιοι φορολογούμενοι που ήταν άνεργοι, να μη περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία, για να διατηρήσουν το δικαίωμα η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων τους να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οι δηλώσεις τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά με επιφύλαξη και εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ. 

Αν τυχόν έχει ήδη υποβληθεί η δήλωση και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση για νέα εκκαθάριση της δήλωσής του στη Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την βεβαίωση της ανεργίας. 

6. Επισημαίνεται ότι, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που να αποδεικνύει ότι ήταν άνεργοι κατά το έτος για το οποίο φορολογούνται. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!