Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016 Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Κ. Παπαμακαρίου 
Τηλέφωνο: 210 – 33.75.312 
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

ΑΔΑ: 70ΜΥΗ-Θ7Ρ 

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1074804 ΕΞ 2016 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης ενταγμένου στα Κ.Τ.Ε.Λ. 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται σύμφωνα με τον οριζόμενο στην ίδια παράγραφο πίνακα. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών αποσβένονται με συντελεστή 5%, ενώ τα μέσα μεταφοράς ατόμων αποσβένονται με συντελεστή 16%

2. Όπως διευκρινίστηκε με τη ΠΟΛ. 1073/2015 ερμηνευτική εγκύκλιο, οι κατηγορίες παγίων που απαριθμούνται στον ως άνω πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 και αποσβένονται με τον αντίστοιχο συντελεστή που προβλέπεται σε αυτόν, είναι γενικές και ο νομοθέτης, σε αντίθεση με παλαιότερες διατάξεις, δεν υιοθέτησε την αναλυτική ούτε την ειδική κατηγοριοποίηση των παγίων. 

Κατόπιν αυτού, η ένταξη σε κατηγορία συγκεκριμένου πάγιου περιουσιακού στοιχείου γίνεται από την ίδια την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί με βάση τη χρήση, το σκοπό και τα ειδικά χαρακτηριστικά του.

Εάν κάποιο πάγιο, παρά τα παραπάνω, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες του πιο πάνω πίνακα, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. 

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.2963/2001, με τον οποίο ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, ορίζεται ότι με τον όρο «ΚΤΕΛ» νοείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων», που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.102/1973. 

Τα ΚΤΕΛ του ν.δ.102/1973, ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 50 του ν.2963/2001 και τα οποία όμως εξακολουθούν να λειτουργούμε με αυτή τη μορφή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2963/2001, καθώς και οι ΚΤΕΛ ΑΕ, που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία ιδιοκτησίας των ή ιδιοκτησίας τρίτων.

Ειδικά για τα ΚΤΕΛ Α.Ε., σκοπός τους είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001, η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου. 

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 ορίζεται ότι η μεταφορά προσώπων διενεργείται με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης.

Τα λεωφορεία αυτά, όταν τίθενται για πρώτη σε κυκλοφορία, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δέκα πέντε (15) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

Μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αυτά αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και στα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

5. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4199/2013 «Εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών» ορίζεται ότι η εκτέλεση των δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται από πρόσωπα που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία υπεραστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη αφενός μεν της γραμματικής ερμηνείας των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 όπου γίνεται ενδεικτική απαρίθμηση των μέσων μαζικής μεταφοράς που υπόκεινται σε συντελεστή απόσβεσης 5%, καθώς και του γεγονότος ότι ο ν. 4172/2013 δεν υιοθετεί μία αναλυτική ή ειδική κατηγοριοποίηση των παγίων σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών αποσβέσεων, αφετέρου δε του συνδυασμού των αναφερομένων ως άνω διατάξεων σχετικά με την εκτέλεση μεταφοράς ατόμων από λεωφορεία δημοσίας χρήσης ενταγμένων στα ΚΤΕΛ αλλά και του χρόνου απόσυρσης αυτών, όπως αυτός προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001, προκύπτει ότι η απόσβεση του κόστους κτήσης των λεωφορείων δημοσίας χρήσης ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης και ανανέωσης αυτών, θα διενεργείται με τον συντελεστή απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήτοι 5% ετησίως. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διοίκησης 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ
18/05/2016 11:50:19

Η διοικητική λύση την οποία υιοθετεί το ως άνω έγγραφο είναι εσφαλμένη.

1. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 που ισχύει από 1.1.2014 ορίζει ότι οι συντελεστές
απόσβεσης των μέσων μεταφοράς είναι δύο, 5% για τα Μέσα μαζικής
μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και
σκαφών και 16% για τα μέσα μεταφοράς ατόμων.

Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ 1073/31.3.2015 §5β έγινε δεκτό ότι:

« Οι παραπάνω κατηγορίες παγίων που αποσβένονται με τον αντίστοιχο συντελεστή είναι γενικές και ο νομοθέτης, σε αντίθεση με παλαιότερες διατάξεις, δεν υιοθέτησε την αναλυτική ούτε την ειδική κατηγοριοποίηση των παγίων. Κατόπιν αυτού, η ένταξη σε κατηγορία συγκεκριμένου πάγιου περιουσιακού στοιχείου γίνεται από την ίδια την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί με βάση τη χρήση, το σκοπό και τα ειδικά χαρακτηριστικά του.
Εάν κάποιο πάγιο, παρά τα παραπάνω, δεν μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις
κατηγορίες του πιο πάνω πίνακα, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος
των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) και όχι εκείνος που
τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού».

2. Το άρθρο 3 § 22 του ν. 4110/2013 που ίσχυσε το έτος 2013 προέβλεπε συντελεστή απόσβεσης 5% για τα μέσα μεταφοράς για τους τομείς Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων, Πλωτές μεταφορές, Αεροπορικές μεταφορές- Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη.

3. Με βάση τα ανωτέρω τίθεται το ερώτημα: Ποιος ο συντελεστής απόσβεσης του
λεωφορείου ενταγμένου σε ΚΤΕΛ ΑΕ.
5% δεν είναι σε καμία περίπτωση, διότι σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα
αεροσκάφη, τα τρένα και τα πλοία. Εάν ο νομοθέτης ήθελε στα μέσα μαζικής
μεταφοράς και τα λεωφορεία τότε θα έγραφε στο άρθρο 24 την φράση « μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών κλπ ή μέσα μαζικής μεταφοράς περιλαμβανομένων και των αεροσκαφών κλπ». Δηλαδή και από την γραμματική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι δεν πρόκειται για ενδεικτική απαρίθμηση των μέσων μεταφοράς αλλά για συγκεκριμένη απαρίθμηση μέσων μεταφοράς ακριβώς ίδια απαρίθμηση με την προϊσχύσασα διάταξη του ν. 4110/2013.
Άρα απομένει από τον πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 ο συντελεστής 16% των μέσων μεταφοράς ατόμων που προσιδιάζει στο λεωφορείο ΚΤΕΛ. Άλλωστε σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα τουριστικά πούλμαν και τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών, έργο των οποίων εκτελούν, υπό προϋποθέσεις, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

4. Με βάση την νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών, ν. 2963/2001 και τις εκδοθείσες σε εκτέλεση αυτού υπουργικές αποφάσεις πράγματι ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ έχει «ζωή» έως 27 ετών. Ο νομοθέτης όμως προέβλεψε ότι τα λεωφορεία ηλικίας έως 11 ετών λαμβάνουν μεγαλύτερη αποζημίωση από τα λεωφορεία άνω των 11 ετών. Δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε ισχυρό κίνητρο να αλλάζουν τα λεωφορεία οι ιδιοκτήτες τους στα 12 έτη, ώστε ο στόλος να είναι πάντοτε τελευταίας τεχνολογίας και άρα και ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλέξει η επιχείρηση θα πρέπει να συμβαδίζει με αυτή την προοπτική.