ΕΣΠΑ - Προγράμματα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Παροχή επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
   
 • Λιανικού εμπορίου
   
 • Εξωστρέφειας και διεθνούς εμπορίου (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
   
 • Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

H πράξη έχει δημοσιευθεί με εμπροσθοβαρή χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και πρόκειται να ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 όπου θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΕ-ΕΚΤ) από κοινού με τους ακόλουθους φορείς ανά κλάδο:

 • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics): Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η: www.logistics-eede.gr
   
 • Λιανικό Εμπόριο: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής είναι η www.esee-emporio.gr
   
 • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο: Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η www.exagogiko-eede.gr
   
 • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης και υποβολής αίτησης είναι η edu.sepe.gr

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως αναφέρονται παραπάνω http://logistics-eede.gr http://www.esee-emporio.gr http://www.exagogiko-eede.gr http://www.exagogiko-eede.gr, στο πεδίο «Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου». Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του από 16/2/2016 έως 31/3/2016.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτησή του. Η επιλογή γίνεται με σχετική μοριοδότηση βάσει εισοδήματος, διάρκειας ανεργίας και εκπαιδευτικού επιπέδου (αναφέρεται στο πλήρες κείμενο του κάθε προγράμματος στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

3. Ο κάθε ωφελούμενος που έχει επιλεγεί αρχικά οφείλει να προσκομίσει στον αντίστοιχο φορέα από τους παραπάνω τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτησή του. Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους ορίζονται στα αντίστοιχα προγράμματα που είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι οριστικώς επιλεγέντες ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες  Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της ελληνικής Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, θα ζητείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη δράση.

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι νέοι 18-24 ετών

Περίοδος υποβολής από 16/2/2016 έως 31/3/2016

Ηλεκτρονική υποβολή ανά τομέα/δράση στις πλατφόρμες:

 • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics): www.logistics-eede.gr
   
 • Λιανικό εμπόριο: www.esee-emporio.gr  
   
 • Εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο: www.exagogiko-eede.gr 
   
 • Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών: edu.sepe.gr

Είδος ενίσχυσης

 • Κατάρτιση / Επιμόρφωση
   
 • Μαθητεία / Πρακτική άσκηση / Υποστήριξη εκπαίδευσης-έρευνας

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν Άνεργοι Νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

1. Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1992 μέχρι και 31/12/1997.

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.

Αναλυτικές Πληροφορίες στα κείμενα των προγραμμάτων στις αντίστοιχες πλατφόρμες.

Τι χρηματοδοτείται

Χορηγείται επίδομα για την κατάρτιση και πρακτική άσκηση.

Αναλυτικές Πληροφορίες στα κείμενα των προγραμμάτων στις αντίστοιχες πλατφόρμες.

Προϋπολογισμός

€ 39.750.000

Σχετικά αρχεία 

Κατάρτιση/Πρακτική Άσκηση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα ΕΕΔΕ

Κατάρτιση/Πρακτική Άσκηση στο Λιανικό Εμπόριο ΕΣΕΕ

Κατάρτιση/Πρακτική Άσκηση στο Εξαγωγικό Εμπόριο ΕΕΔΕ

Κατάρτιση/Πρακτική Ασκηση στις ΤΠΕ ΣΕΠΕ

Εφοδιαστική αλυσίδα: Ελληνική Εταρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Τηλ:801 11 25255
Ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.logistics-eede.gr/ 

Λιανικό εμπόριο: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.esee-emporio.gr/ 

Εξωστρέφεια και Διεθνές εμπόριο: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 
Τηλ:801 11 25255
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.exagogiko-eede.gr/ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος 
E-mail διεύθυνση: edu@sepe.gr 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://edu.sepe.gr/ 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2016 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!