Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1128/23-4-1997 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και `Ερευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της.

ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97

Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ιδρύματα Τεχνολογίας και `Ερευνας, τα οποία συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

`Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

α. της περίπτωσης α`της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

β. της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθώς και του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού.

γ. της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

δ. του άρθρου 10.

ε. της παραγράφου 1 και της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10α.

στ. του άρθρου 12 σε συνδυασμό με τις αριθμ. 1002414/204/25/ΠΟΛ. 1 005/8.1.1993 (ΦΕΚ 53Β) 9.2.93 και 1114970/9412/2230/0014/ΠΟΛ. 1306/20.9.1993 ΕΔΥΟ.

ζ. του άρθρου 15.

η. της περίπτωσης (ββ) της παραγρ. 1 του άρθρου 22 σε συνδυασμό με την αριθμ. 1143550/12177/0014/ ΠΟΛ. 1285/22. 12. 1994 ΑΥΟ.

θ. των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 23

ι. των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 26

ια. του άρθρου 27

ιβ. του άρθρου 29

ιγ. του άρθρου 31

ιδ. του άρθρου 47

ιε. του άρθρου 48

ιστ. της παραγράφου 2 του άρθρου 54

ιζ. της παραγράφου 1 του άρθρου 55

ιη. της παραγράφου 3 του άρθρου 58

ιθ. τις διατάξεις της αριθμ. 1019064/887/Α0014/ ΠΟΛ.l057/28.2.92 ΕΔΥΟ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 3 και 4 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 για τα προνόμοια και τις Ασυλίες των Ευρωπαικών Κοινοτήτων.

4. Την ανάγκη διευκολύνσεων για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων από τα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και από τα Ιδρύματα Τεχνολογίας και`Ερευνας που συμβάλλονται με την Ευρωπαική Επιτροπή.

5. `Οτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει εξ ολοκλήρου η εν μέρει στη δαπάνη υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.

6. `Οτι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Τεχνολογίας και `Ερευνας για την εφαρμογή του Φ.Π.Α., ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Ευρωπαικής Επιτροπής.

7. Την αριθ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς".

8.`Οτι η απόφαση αυτή, δεν έχει επιπτώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Δικαιούχα πρόσωπα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 1642/86, Ο Φ.Π.Α., που αναλογεί στην παράδοση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή στα Ιδρύματα Τεχνολογίας και`Ερευνας, στην εισαγωγή ή στην ενδοκοινοτική απόκτηση `Ερευνας στην εισαγωγή ή στην ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και στη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτά και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται σ` αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή εκτελούνται για λογαριασμό της, καταβάλλεται με τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

2. Η κατωτέρω διαδικασία τηρείται αυτελώς για κάθε σύμβαση και εφαρμόζεται ακόμη και στην περίπτωση που η εκτέλεση υπογραφείσας με την Ευρωπαική Επιτροπή σύμβασης, εκχωρείται από ένα από τα πιο πάνω πρόσω- πα σε άλλο όμοιο.

3. Ιδρύματα Τεχνολογίας και `Ερευνας είναι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, Εθνικό Κέντρο `Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" Εθνικό `Ιδρυμα Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελληνικό `Ιδρυμα Βασικής Βιολογικής `Ερευνας, `Ιδρυμα Τεχνολογίας και `Ερευνας, Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών καυσίμων, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης διέπουν και τον Ειδικό Λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας του Υπ. Ανάπτυξης και τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπ. Παιδείας για την υλοποίηση προγραμμάτων του Β` Κ.Π.Σ., Τ.Ε.Ι., Ε.Π.Ι. και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς του Δημοσίου τομέα.

Άρθρο 2

Όροι και προυποθέσεις

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω εφόσον:

1. Συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτήν, μερικά ή ολικά.

2. Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. θεωρείται ότι ενεργούν στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν αγοράζουν αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης κατά το ποσοστό που συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος η Ευρωπαική Επιτροπή.

Στο ποσοστό που δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά χρηματοδοτείται από το Δημόσιο ή άλλο φορέα εμπεριέχεται Φ. Π.Α. και εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ, 1019064/887/Α0014/ΠΟΛ.1057/28.2.92 ΕΔΥΟ.

3. Για κάθε σύμβαση που συνάπτουν με την αρμόδια Γενική Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβάλλουν δήλωση μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τις διατάξεις της περ. (β) της παραγρ. (1 )του άρθρου 29του Ν. 1642/86 προκειμένου να δηλώσουν την ανάληψη ερευνητικού προγράμματος που πρόκειται να εκτελέσουν η την εκχώρηση αυτού.

4. Είναι υποκείμενα στο Φ.Π.Α πρόσωπα, υπαγόμενα στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

5. Ο καινούργιος μηχανολογικός καιλοιπός εξοπλισμός του άρθρου 1 της παρούσας αποτελεί επενδυτικό αγαθό των εν λόγω προσώπων κατά τις διατάξεις της περ. (α) της παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86.

Αρθρο 3

Αγορά, εισαγωγή και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

1. Με την επιφύλαξη του όρθρου 2 της παρούσας, τα πρόσωπα του άρθρου 1 που προτίθενται να εισαγουν η να αγοράσουν από το εσωτερικό της χώρας επενδυτικά αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση αυτών, υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για το Φ.Π.Α. ΔΟΥ αίτηση με την οποία ζητούν έγκριση για εισαγωγή η αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών χωρίς την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Στην αίτηση αυτή τα εν λόγω πρόσωπα επισυνάπτουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά Τελωνείο ή προμηθεύτρια επιχείρηση, στον οποίο αναγράφουν τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγουν ή να αγοράσουν από το εσωτερικό της χώρας, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής, το ονοματεπώνυμο ή επω- νυμία και τη διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον ΑΦΜ και την αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησης αυτής.

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι το δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας έχει συμβληθεί με την Ευρωπαικη Επιτροπή για την εκτέλεση προγράμματος για λογαριασμό της, ο τόπος εγκατάστασης του, ότι πρόκειται για υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο (ΑΦΜ) υπαγόμενο στο κανονικό καθεστώς Φ,Π.Α. και ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες κατά περίπτωση που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.

γ) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν, για τις λαμβανόμενες υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης στο εσωτερικό της Χώρας, την αξία αυτών, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και διεύθυνση του παρέχοντα τον ΑΦΜ του και την αρμόδια ΔΟΥ.

δ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης ανάθεσης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται ρητά το ποσοστό συμμετοχής της στο πρόγραμμα καθώς και η διάρκεια αυτού.

ε) Αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης, σε περίπτωση που η εκτέλεση (μερικά ή ολικά) του προγράμματος εκχωρείται από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ του αναδόχου, αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας χορηγεί βεβαίωση για τη συνδρομή των προυποθέσεων παράδοσης στον αιτούντα χωρίς Φ.Π.Α. των αγαθών ή υπηρεσιών που αναγράφονται στον ανωτέρω κατά περίπτωση πίνακα, επισυνάπτοντας σ` αυτή θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα αυτού.

Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό η κατα περίπτωση στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή των αγαθών ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση εισαγωγής, το αρμόδιο Τελωνείο, στο οικείο παραστατικό χρεώνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο όμως δεν εισπράττει, αναγράφοντας σ` αυτό την ένδειξη "Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.......... ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ..........ΑΥΟ".

Αντίγραφο του παραστατικού αυτού, αποστέλλει εντός μηνός από το τελωνισμό στη ΔΟΥ η οποία έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση.

4. Η προμηθεύτρια επιχείρηση των αγαθών ή η παρέχουσα τις υπηρεσίες εγκατάστασης ή συναρμολόγησης, εκδίδει το υπό του ΚΒΣ προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο, στο οποίο χρεώνει και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. τον οποίο δεν εισπράττει, αναγράφοντας σ` αυτό την ένδειξη "ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ Φ.Π.Α. - ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ........... .....ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.... ...................... ΑΥΟ".

5. Ο αγοραστής πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας προσκομίζει στον προιστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ που έχει εκδόσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε η προμηθεύτρια αγαθών ή υπηρεσιών επιχείρηση εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του.

6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει αν τα αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς Φ.Π.Α. έχουν εγκατασταθεί στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν και ότι έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου.

7 Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, ως αγοραστές εισαγωγείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ τον χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών το βραδύτερο εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη λειτουργίας τους.

8. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, σύ- μφωνα με την παρούσα απόφαση, χωρίς Φ.Π.Α. πριν από τη χρησιμοποίησή τους, τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να καταβάλλουν στο δημόσιο το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην πώληση αυτή, καθώς και πρόστιμο ισόποσο του φόρου που αναλογούσε στην εισαγωγή ή στην αγορά, από το εσωτερικό της χώρας, των επενδυτικών αγαθών.

Για το πρόστιμο αυτό, δεν έχο υν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1642/86.

Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών ή τη χρησιμοποίησή τους σε αφορολόγητη δραστηριότητα, εντός πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για την απόκτηση τους, ενεργείται διακανονισμος με την εκκαθαριστική δήλωση της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού αγαθού και μετά τη λήξη της πενταετίας διακανονισμού, το συγκεκριμένο επενδυτικό αγαθό χρησιμοποιείται σε αφορολόγητη δραστηριότητα, ή διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα καθοιονδήποτε τρόπο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αυτοπαράδοσης (άρθρο 7 παραγρ. 2 περιπτ. α και β σε συνδυασμό με το άρθρο 15 παραγρ. 2 περιπτ. α) του Ν. 1642/86.

9. Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται από άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται να εγγραφούν στο σύστημα VIES και να κοινοποιούν στον αλλοδαπό προμηθευτή τους τον ΑΦΜ που τους χορηγήθηκε με το πρόθεμα ΕL.

Η απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. πράξη στη χώρα προέλευσης αποτελεί για τα εν λόγω πρόσωπα αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης στην Ελλάδα.

Για τη δήλωση και απεικόνιση των αγαθών αυτών στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης των πράξεων αυτών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 4

Λήψη υπηρεσιών

1. Η διαδικασία καταβολής του Φ.Π.Α που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας, εφαρμόζεται ανάλογα και για την αμοιβή που καταβάλλεται από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, για την αγορά η χρήση δικαιωμά- των τεχνογνωσίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή υποδείγματος, εφόσον τα δικαιώματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και θα εξυπηρετήσουν το πρόγραμα για περισσότερες απο μια διαχειριστικές περιόδους ή θα αποτελέσουν τη βάση για τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ή των μεθόδων παραγωγής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τα δικαιούχα πρόσωπα:

α) Με τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας συνυποβάλλουν και αντίγραφο της σχετικής σύμβασης πώλησης ή παραχώρησης του συγκεκριμένου δικαιώματος.

β) Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που αναφέρεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας δηλώνουν επιπλέον ότι, η χρησιμοποίηση των δικαιωμάτων αυτών είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος.

3. Η αμοιβή που καταβάλλεται από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, για υπηρεσίες που λαμβάνουν από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στη χώρα του παρέΧοντα απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωναμε το σημείο 10 του άρθρου 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ Π.Α τα δικαιούχα πρόσωπα προσκομίζουν στον παρέχοντα τις υπηρεσίες στο άλλο κράτος μέλος, το "ειδικό κοινοτικό έντυπο" αίτηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που επισυνάπτεται, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το ανωτέρω έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από την αρμόδια Γενική Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα. Στο έντυπο αυτό αναφέρονται:

-το όνομα του ενδιαφερομένου προσώπου του άρθρου 1 της παρούσας.

-η αξία των υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. καθώς και η ημερομηνία και τα λοιπά στοιχεία της οικείας σύμβασης.

Το πρωτότυπο του ειδικού εντύπου παραδίδεται στον παρέχοντα τις υπηρεσίες στο όλλο κράτος μέλος, προκειμένου να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο χωρίς Φ.Π.Α., ενώ φωτοτυπία αυτού φυλάσσεται στο αρχείο του ενδιαφερομένου προσώπου.

4. για την κσταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αμοιβή που καταβάλλεται από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, για υπηρεσίες που λομβάνουν από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στη χώρα του λήπτη αυτών (Ελλάδα) κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1642/86 χρεωπιστώνονται στην περιοδική δήωλση Φ.Π.Α. (ως πράξη λήπτη), που υποβάλλουν τα εν λόγω πρόσωπα ως λήπτες των εν λόγω υπηρεσιών.

5. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, στα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά ως ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρέχοντα την υπηρεσία και του λήπτη αυτής (πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας), κατά τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1642/86, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση.

Άρθρο 5

Δικαίωμα έκπτωσης

Η διαδικασία κσταβολής του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, εφαρμόζεται για την αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών από τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της Ευρωπαικής Επιτροπής σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα.

Το ποσοστό αυτό πρέπει να προκύπτει από την οικεία σύμβαση.

Σε περίπτωση καταβολής Φ.Π.Α. από τα εν λόγω πρόσωπα, για το ανωτέρω ποσοστό παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης και κατ` επέκταση επιστροφής του φόρου αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις των με αριθμ. Π.1185/521/ΠΟΛ.59/10.2.88 ΑΥΟ και 1031790/2051 /575/ΠΟΛ. 1078/2.4.91 ΑΥΟ κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο ποσοστό χρηματοδότησης του προγράμματος από το Δημόσιο ή άλλο φορέα, εφόσον έχει την έννοια της αντιπαροχής, θεωρείται ότι εμπεριέχει Φ.Π.Α. ο οποίος προσδιορίζεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης και αποδίδεται κατά το άρθρο 31 του Ν. 1642.86.

Προκειμένου να κριθεί αν το υπόλοιπο ποσοστό της χρηματοδότησης υπάγεται η οχι σε Φ.Π.Α. και αν γι` αυτό παρέχεται ή όχι δικαίωμα έκπτωσης του φόρου είναι θέμα πραγματικό και ερευνάται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔΥΟ με αριθ, 1019064/887/ΑOO14/ΠΟΛ. 1057/28.2.92.

Άρθρο 6

Απεικόνιση των πράξεων

1. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης ο φόρος που αναλογεί στα αγαθά που εισάγονται ή αγοράζονται στο εσωτερικό της χώρας καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4 της παρούσας προσαυξάνει τόσο το φόρο εισροών όσο και το φόρο εκροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν.

Η παρακολούθηση της αξίας αυτών των αγαθών καθώς και το ποσό του φόρου που αναλογεί σ` αυτό, τα εν λόγω πρόσωπα πρέπει να παρακολουθούν σε ειδικό λογαριασμό Φ.Π.Α. η ιδιαίτερη στήλη, ετσι ωστε να μην αλλοιώνονται με πλασματικά ποσά οι χρεωπιστωτικές ή οι καταχωρήσεις του τηρούμενου λογαριασμού ή στήλης Φ. Π.Α. και παράλληλα να είναι ευχερής ο έλεγχος αυτών.

Για την αγορά, ενδοκοινοτική αποκτηση η εισαγωγή παγίων, που πραγματοποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας, πρέπει να τηρείται ιδιαίτερος λογαριασμός ή στήλη παγίων καθώς και φόρου που αναλογεί στην αξία αυτών, για την παρακολούθησή τους, προκειμένου να είναι ευχερής ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 παραγρ. 2, 24 και 26 του Ν. 1642/86. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/1992 "Κ.Β.Σ." εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή.

2. Ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες σε πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, που σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής εκδίδει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία με Φ.Π.Α. χωρίς να τον εισπράττει, εμφανίζει τις πράξεις αυτές κανονικά στις φορολογητέες εκροές και το φόρο που αναλογεί σ` αυτές τον αναγράφει στον οικείο κωδικό με την ένδειξη "λοιπά προστιθέμενα ποσά".

3. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, την αξία των αποκτηθέντων αγαθών ή υπηρεσιών καθώς και τον αναλογούντα σ` αυτήν Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της παρούσας, απεικονίζουν στον πίνακα Δ`της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου, στους οικείους κωδικούς τόσο της ενότητας (α) όσο και της ενότητας (β).

Για το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσοστό που δεν συμμετέχει στις πράξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αναλογών Φ.Π.Α. αποδίδεται στο Δημόσιο με την ίδια περιοδική δήλωση.`Ετσι, αναγράφεται στον κωδ. 411, στη στήλη (1) της ενότητας (ε) "ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ" του πίνακα Δ` το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία των εισροών που αποκτήθηκαν χωρίς την καταβολή Φ. Π.Α με τη διαδικασία της παρούσας.

Στη στήλη (2) του ίδιου κωδικού γράφεται το ποσοστό μείωσης δηλαδή η διαφορά 100% - το ποσοστό επι τοις % που συμμετέχει στο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το ποσοστό του φόρου μεταφερόμενο στον ΚΩΔ. 419 του ίδιου πίνακα, τελικά να αποδοθεί στο Δημόσιο μέσω πίνακα Ε.

Αρθρο 7

Παραβάσεις Κυρώσεις

Στα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας και γενικά από τις διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 47 και 48 του ίδιου νόμου.

Αρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση η οποία ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 1997

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!