Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΔΕΕΦ Α 1155428 ΕΞ 2-12-2015 Αίτηση του ....... (Τοπικό Τμήμα ......), για τη χορήγηση, -αυτοτελώς σε κάθε Τοπικό Τμήμα του ......,- απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση ευκαιριακών εκδηλώσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' «ΦΠΑ» 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:10672 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες:Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο:210-3645832 
Fax:210-3645413 
e-mail:dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr 

Αθήνα, 02.12.2015 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1155428 ΕΞ 2015 

Πρωτ. Εισ.: 1154156/01.12.2015 

ΠΡΟΣ: 1. 
2. 
3. 
ΚΟΙΝ: 1. 
2. 
3. 

Θέμα: Αίτηση του ....... (Τοπικό Τμήμα ......), για τη χορήγηση, -αυτοτελώς σε κάθε Τοπικό Τμήμα του ......,- απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση ευκαιριακών εκδηλώσεων.

Σχετ.: Το έγγραφό της Δ.Ο.Υ.......με αριθμό πρωτοκόλλου....../30.11.2015 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η Δ.Ο.Υ...... διαβίβασε στην Υπηρεσία μας, αίτημα του ...... (Τοπικό Τμήμα ....), για τη χορήγηση απαλλαγής με σκοπό τη συμμετοχή του ..... (Τοπικό Τμήμα ......) σε χριστουγεννιάτικο παζάρι το οποίο θα διοργανωθεί στην......

Στην αίτηση δεν αναγράφεται το κατά πόσον ο .....έχει ήδη διοργανώσει - σε πανελλαδική βάση - απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α ευκαιριακές εκδηλώσεις εντός του 2015. Στην αίτησή του, ο ....... (Τοπικό Τμήμα .....) διευκρινίζει ότι τα Τοπικά Τμήματά του δεν συνιστούν σωματεία ανεξάρτητα από την Κεντρική Διοίκηση και δεν διαθέτουν δικό τους Α.Φ.Μ.. Κατόπιν τούτου, ο ..... (Τοπικό Τμήμα ......) ζητά η εν λόγω εκδήλωση να μην «προσμετρηθεί» στις δύο απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α. εκδηλώσεις που δύναται να διενεργήσει, κατ' έτος, ο .. , αλλά η εκδήλωση αυτή να «προσμετρηθεί» στο οικείο Τοπικό Τμήμα .. του ....... Επίσης, ο ....... αιτείται όπως, το κάθε Τοπικό Τμήμα του, να έχει, γενικότερα, τη δυνατότητα διοργάνωσης έως δύο απαλλασσόμενων από το Φ.Π.Α. ευκαιριακών εκδηλώσεων αυτοτελώς. Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο ...... του 

Καταστατικού του ... , όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του, τα τοπικά τμήματα συνιστούν δομές της περιφερειακής διάρθρωσης του ... συνεπώς δεν διαθέτουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Κατόπιν τούτων και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με τη διάταξη 22.1 .ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α., (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται, στις περιπτώσεις δ', θ', ιβ', ιδ', ιε' και ιστ' της οικείας παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση. 

2. Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 6786/640/07.10.1986 (ΦΕΚ 703 Β'), ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον οικονομικό έφορο της περιφέρειας που έχουν την έδρα τους και έγκριση αυτού. 

3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1071/1995, διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η ανωτέρω απαλλαγή χορηγείται εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις (2) δύο κατ' ανώτατο όριο ανά έτος. 

4. Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η ανωτέρω απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισης της αίτησης αυτής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μόνο σε πρόσωπα, και όχι σε τοπικά τμήματα/παραρτήματα των προσώπων αυτών, τα οποία δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Επίσης, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. ορίζεται η Δ.Ο.Υ. της έδρας του νομικού προσώπου και όχι της κατά τόπον χωρικής αρμοδιότητας του οικείου τοπικού τμήματος/παραρτήματος. 

6. Συμπερασματικά, σε ότι αφορά τον ....... η απαλλαγή των έως και δύο (2) ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α. ανά έτος μπορεί να χορηγείται δυνητικά μόνο από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ....., υπό την επιφύλαξη φυσικά των όσων ορίζονται στην Α.Υ.Ο. 6786/640/07.10.1986 (ΦΕΚ 703 Β') και στην Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1071/1995. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του 
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Αικ. Σταυροπούλου 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!