Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1204/4-9-2015 Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1056/11-5-2010 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΠΟΛ. 1204 
ΦΕΚ B 2077 - 23.09.2015

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά. 

Διαβάστε την ΠΟΛ. 1056/2010, κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του α.ν. 1819/51 (ΦΕΚ 149 Α΄/1951) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α΄/1980) και ισχύουν σήμερα. 

2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β΄/2010) «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν. 

4. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 130 και 372), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/08−08−2013 (Β΄ 2003) και συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25−09−2013 (Β΄ 2417) και την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23−12−2013 (Β΄ 3317). 

5. Την υπ’ αριθ. 20 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 25−06−2014 «Επιλογή και διορισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». 

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1212/2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει. 

7. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων. 

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Tο ποσό των παραγράφων 1 και 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1056/2010 (ΦΕΚ 712 Β΄/2010) ορίζεται σε διακόσια ευρώ (200,00 €). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!