Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 3-9-2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β' 
Ταχ.Δ/νση : Κηφισίας 124 
Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα 
Πληροφορίες : Ανδρούτσου Μ., Θεοδωρακοπούλου Θ. 
Τηλέφωνο : 210 6987 413, 420 
FAX : 210 6987 408 
e-mail : finexcis@otenet.gr 

ΑΔΑ: ΒΧΓΗΗ-Μ5Ζ 

Αθήνα, 03 -09-2015 

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5018396 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή ορισμένες διατάξεις του ν.4336/2015 (ΦΕΚ.94/Α/14.8.2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», ο οποίος ισχύει από την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού, ήτοι από 19/08/2015. 

Α. Μέρος Β', άρθρο 2, παράγραφος Δ', υποπαράγραφος Δ.6. «Τροποποίηση του ν.2969/01(ΦΕΚ Α'281)» 

Με τις εν λόγω κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε ορισμένες διατάξεις του ν. 2969/01(ΦΕΚ.281/Α) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», για λόγους απλοποίησης και βελτίωσης της νομοθεσίας με στόχο την αύξηση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ευελιξίας και της υψηλής αποτελεσματικότητας στον έλεγχο. 

Ειδικότερα: 

Με τις εν λόγω διατάξεις 

α) Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου Γ3 του άρθρου 7 του ν.2969/01, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν.4303/2014 (ΦΕΚ. 231/Α) εδάφιο, με το οποίο αίρεται η προηγούμενη απαγόρευση συστέγασης και συλλειτουργίας αποσταγματοποιείου, το οποίο συστεγάζεται και συλλειτουργεί με οινοποιείο, με ποτοποιείο, ενώ διατηρείται η απαγόρευση της συστέγασης και συλλειτουργίας του αποσταγματοποιείου, το οποίο συστεγάζεται και συλλειτουργεί με οινοποιείο, με Οινοπνευματοποιείο Α' και Β' κατηγορίας. Με την εν λόγω άρση της προγενέστερης περιοριστικής διάταξης διευρύνεται η δυνατότητα συστέγασης και συλλειτουργίας αποσταγματοποιείου - ποτοποιείου και στην περίπτωση συστέγασης του αποσταγματοποιείου με οινοποιείο συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα καθώς και στην ορθή λειτουργία της αγοράς δεδομένης της βελτίωσης κατά τα τελευταία έτη και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ελέγχων. 

Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη αναγκαία προκειμένου και στη συγκεκριμένη περίπτωση (συστέγαση - συλλειτουργία αποσταγματοποιείου με οινοποιείο) να παρέχεται η δυνατότητα στα αποσταγματοποιεία να συστεγάζονται και να συλλειτουργούν με ποτοποιεία, δεδομένου ότι τα παραγόμενα από τα αποσταγματοποιεία προϊόντα, τα οποία δεν μπορούν να διατίθενται αυτούσια στην κατανάλωση, αποτελούν κατ' ουσία πρώτες ύλες για τα ποτοποιεία, όπου παρασκευάζονται τα τελικά διατιθέμενα στην κατανάλωση αλκοολούχα προϊόντα και 

β) Αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν.2969/01 λόγω της τροποποίησης των διατάξεων της παρ. Γ3 του ιδίου άρθρου προκειμένου να υπάρχει συμφωνία με την εν λόγω διάταξη. 

Β. Μέρος Β', άρθρο 2, παράγραφος Δ', υποπαράγραφος Δ.5. «Τροποποίηση του ν.2960/01(ΦΕΚ Α'265)» 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίστανται, από 1/10/2015, τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, με διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ, ενώ με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καταργείται , από 1/10/2016, η ως άνω παράγραφος 5. 

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 αναπροσαρμόζεται από 1/10/2015 ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ με την παράγραφο 2, καταργείται από 1/10/2016 ο ως άνω οριζόμενος συντελεστής ΕΦΚ και η διαδικασία επιστροφής φόρου για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο /Η Προϊστάμενος/η 
Του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΕΥΦ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!