Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ19Γ 5042952 ΕΞ 16-12-2013 Κοινοποίηση του Κανονισμού 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ 19η 
ΤΜΗΜΑ Γ' 
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Φ. Καβαζαράκη  
Τηλέφωνο:210 6987445 
FAX:210 6987450  
Email:d19diadi@otenet.gr  

ΑΔΑ: ΒΝ5ΓΗ-Ξ11

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 

Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5042952 ΕΞ 2013  

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Κανονισμού 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου». 

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό 608/2013 (εφ'εξής Κανονισμός), με τον οποίο αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο της τελωνειακής επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Α. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. 

Η παρέμβαση των τελωνειακών αρρών πραγματοποιείται για εμπορεύματα για τα οποία υπάρρει υποψία (εύλογες ενδείξεις) ότι στο κράτος μέλος όπου βρίσκονται παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού και τα οποία:

α) διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγή ή επανεξαγωγή,
β) εισέρρονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε ή εξέρρονται από αυτό,
γ) τίθενται σε καθεστώς αναστολής ή σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη. 

Εξαιρούνται από το πεδίο παρέμβασης του Κανονισμού, οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • εμπορεύματα που παραδίδονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του καθεστώτος ρρησιμοποίησης για ειδικούς σκοπούς του άρθρο 82 του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, 
 • αγαθά μη εμπορικού ραρακτήρα τα οποία περιέρονται σε προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, 
 • οι παραβιάσεις που προκύπτουν από το παράνομο παράλληλο εμπόριο, ήτοι εμπορεύματα που έχουν παρασκευασθεί με τη συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωμάτων αλλά διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά χωρίς την έγκρισή του, 
 • οι παραβιάσεις που προκύπτουν από «υπερβάσεις» και συγκεκριμένα από παραγωγή εμπορευμάτων από πρόσωπο που έχει την δέουσα εξουσιοδότηση του κατόχου των δικαιωμάτων ΔΙ, σε ποσότητα όμως που υπερβαίνει τη συμφωνηθείσα μεταξύ αυτού του προσώπου και του κατόχου των δικαιωμάτων ΔΙ. 

Β. Αιτήσεις παρέμβασης. 

Υποβολή αιτήσεων. 

Η αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις παρέμβασης είναι η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Δικαστικού (Πλατεία Αγίου Νικολάου, 18510 Πειραιάς) και οι κάτοχοι των ΔΔΙ καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα του άρθρου 3 του Κανονισμού, μπορούν να υποβάλλουν: 

α) «εθνική αίτηση», με την οποία ζητείται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους να ασκήσουν παρέμβαση στο εν λόγω κράτος μέλος ή 

β) «ενωσιακή αίτηση», με την οποία ζητείται παρέμβαση από τις τελωνειακές αρχές περισσότερων του ενός κρατών μελών. 

Η εθνική ή ενωσιακή αίτηση παρέμβασης, υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου, περιλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνεται στον εκτελεστικό Κανονισμού, ο οποίος έχει εκδοθεί και θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την δημοσίευσή του, η οποία αναμένεται έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2013. 

Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης παρέμβασης αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί και κοινοποιηθεί από τις τελωνειακές αρχές στον κάτοχο ΔΔΙ, η αναστολή της παράδοσης ή η δέσμευση των εμπορευμάτων, η εν λόγω αίτηση μπορεί να είναι μόνο εθνική και πρέπει να υποβάλλεται στην Δ/νση Τελωνείων Αττικής εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους. 

Αποφάσεις επί των αιτήσεων παρέμβασης. 

Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής, κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφαση της για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για άλλες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εφόσον ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες. Εφόσον υποβάλλεται αίτηση μετά την αναστολή της παράδοσης ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον αιτούντα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 

Η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα COPIS τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2014 και ακολουθώντας την εφαρμοζόμενη έως σήμερα στα πλαίσια του Κανονισμού 1383/2003 διαδικασία, οφείλει να κοινοποιεί άμεσα:

α) στις ελληνικές τελωνειακές αρχές κάθε απόφασή της επί εθνικής ή κοινοτικής αίτησης παρέμβασης για την έγκριση, ανάκληση, τροποποίηση ή παράταση της ισχύος της καθώς και κάθε άλλη απόφαση που λαμβάνεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των άλλων κρατών μελών επί ενωσιακής αίτησης παρέμβασης, 

β) στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που αναφέρονται στην ενωσιακή αίτηση, κάθε απόφασή της επί ενωσιακής αίτησης παρέμβασης για την έγκριση, ανάκληση, τροποποίηση ή παράταση της ισχύος της. 

Το διάστημα της παρέμβασης που καθορίζεται στην απόφαση έγκρισης της αίτησης παρέμβασης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσής της, με δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος ισχύος τους έως και ένα έτος, μετά από σχετική αίτηση του αιτούντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού. 

Η Δ/νση Τελωνείων Αττικής δύναται να προβεί σε ανάκληση της απόφασης έγκρισης εθνικής αίτησης παρέμβασης ή σε αναστολή στο εθνικό έδαφος της απόφασης έγκρισης ενωσιακής αίτησης, εάν το πρόσωπο υπέρ του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση παρέμβασης χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους, από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού, τις πληροφορίες που του παρείχαν οι τελωνειακές αρχές αναφορικά με την ποσότητα, την καταγωγή και τη φύση των εμπορευμάτων, τα στοιχεία του παραλήπτη και του αποστολέα των εμπορευμάτων κ.λ.π. 

Επιπλέον, η Δ/νση Τελωνείων Αττικής δύναται να προβεί σε αναστολή της τελωνειακής παρέμβασης μέχρι τη λήξη του διαστήματος παρέμβασης που έχει καθοριστεί στη σχετική απόφαση έγκρισης παρέμβασης, εάν το πρόσωπο υπέρ του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση παρέμβασης: 

 • δεν ενημερώσει σχετικά την Δ/νση Τελωνείων Αττικής στην περίπτωση που ένα δικαίωμα ΔΙ που καλύπτεται από την αίτηση έπαυσε να ισχύει, ή στην περίπτωση που αυτός έπαυσε να είναι το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλει την αίτηση παρέμβασης, ή στην περίπτωση που επέρχονται τροποποιήσεις στις πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση παρέμβασης, 
 • δεν επιστρέψει τα δείγματα (άρθρο 19 παρ.3), 
 • δεν καλύψει τα έξοδα αποθήκευσης και καταστροφής των εμπορευμάτων και δεν προσκομίσει τις τυχόν απαιτούμενες μεταφράσεις των κειμένων που συνοδεύουν την αίτηση παρέμβασης, 
 • χωρίς βάσιμο λόγο, δεν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για να εξακριβωθεί αν έχει παραβιαστεί ΔΔΙ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (άρθρα 22 παρ.3 και 25 παρ.9). 

Γ. Παρέμβαση των Τελωνειακών Αρχών.

1. Διαδικασία αναστολής της παράδοσης ή δέσμευσης των εμπορευμάτων και καταστροφής τους, πλην των περιπτώσεων των μικρών αποστολών. 

1.1. Διαδικασία αναστολής της παράδοσης ή δέσμευσης των εμπορευμάτων. 

Οι τελωνειακές αρχές, εφόσον εντοπίσουν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν ΔΔΙ, ανεξάρτητα εάν αυτά καλύπτονται από απόφαση έγκρισης παρέμβασης ή όχι, πρέπει: • να προβαίνουν σε αναστολή της παράδοσης ή σε δέσμευσή των εμπορευμάτων, ζητώντας εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πληροφορίες από το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης ή κατά περίπτωση από το πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλλει αίτηση παρέμβασης σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση ΔΔΙ [στην περίπτωση των αλλοιώσιμων εμπορευμάτων (άρθρο 2 σημείο 20), οι τελωνειακές αρχές δεν προβαίνουν σε αναστολή της παράδοσης ή σε δέσμευσή τους, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από εγκριθείσα αίτηση παρέμβασης], 

 • να κοινοποιούν στον διασαφιστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων την απόφαση αναστολή της παράδοσης ή δέσμευσης των εμπορευμάτων, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την απόφασή τους αυτή, στην οποία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την διαδικασία καταστροφής των εμπορευμάτων όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 23 του Κανονισμού, 
 • και ταυτόχρονα, να κοινοποιούν την ως άνω απόφασή τους και στο πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει ενκριθεί η αίτηση παρέμβασης ή κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που δικαιούται να υποβάλλει αίτηση παρέμβασης σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση ΔΔΙ (ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο πρόσωπο αυτό να υποβάλλει στη συνέχεια αίτηση παρέμβασης). 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 2 σημείο 14), ως κάτοχος των εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων, θεωρείται και κάθε πρόσωπο που ασκεί φυσικό έλεγχο επί των εμπορευμάτων, όπως είναι και οι μεταφορείς που ασκούν εξουσία επί των εμπορευμάτων δυνάμει σύμβασης μεταφοράς. 

Μετά την άσκηση της τελωνειακής παρέμβασης, η οποία συνίσταται σε αναστολή της παράδοσης ή την δέσμευση των εμπορευμάτων, οι τελωνειακές αρχές: 

 • παρέχουν τη δυνατότητα επιθεώρησης των εμπορευμάτων που τελούν υπό αναστολή παράδοσης ή δέσμευση, τόσο στον διασαφιστή ή κάτοχο των εμπορευμάτων, όσο και στο πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, 
 • προβαίνουν σε δειγματοληψία αντιπροσωπευτική των εμπορευμάτων και αποστέλλουν τα δείγματα στο πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, κατόπιν αίτησής του, για να πραγματοποιηθεί ανάλυση αυτών με αποκλειστική ευθύνη του. 

Στην περίπτωση εμπορευμάτων, τα οποία δεν καλύπτονται από εγκριθείσα αίτηση παρέμβασης, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν την παράδοση ή αίρουν τη δέσμευσή τους αμέσως μετά τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων, εφόσον:

α) δεν εντοπίσουν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την αναστολή της παράδοσης ή τη δέσμευσή των εμπορευμάτων, το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να υποβάλει αίτηση σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ή 

β) δεν υποβληθεί αίτηση παρέμβασης στην Δ/νση Τελωνείων Αττικής εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης ή της δέσμευσής των εμπορευμάτων, ή 

γ) απορριφθεί από την Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής η υποβληθείσα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αίτηση παρέμβασης. 

1.2. Διαδικασία καταστροφής των εμπορευμάτων - περιπτώσεις πρόωρης παράδοσής τους. 

Τα εμπορεύματα τα οποία έρουν δεσμευτεί ή έρει ανασταλεί η άδεια παράδοσής τους, δύναται να καταστρέφονται υπό τελωνειακό έλεγρο και υπό την ευθύνη του προσώπου υπέρ του οποίου έρει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, ρωρίς να ρρειάζεται να εξακριβωθεί βάσει της εθνικής νομοθεσίας εάν έρει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, επιβεβαιώσει γραπτώς στις τελωνειακές αρρές εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ή τριών (3) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους, ότι κατά την πεποίθησή του, έρει παραβιαστεί σρετικό δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα, 

β) ο διασαφιστής ή ο κάτορος των εμπορευμάτων επιβεβαιώσει γραπτώς στις τελωνειακές αρρές, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ή τριών (3) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης ή της δέσμευσής των εμπορευμάτων, ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα. Οι τελωνειακές αρρές έρουν την διακριτική ευρέρεια να θεωρήσουν ότι ο διασαφιστής ή ο κάτορος των εμπορευμάτων συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα, στις περιπτώσεις που αυτός, εντός των ως άνω προθεσμιών, ούτε επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρρές ότι συμφωνεί με την καταστροφή τους, ούτε κοινοποιήσει την αντίρρησή του όσον αφορά την καταστροφή τους. 

Επισημαίνεται ότι, η απλοποιημένη διαδικασία της καταστροφής των εμπορευμάτων δεν ολοκληρώνεται εφόσον οι τελωνειακές αρρές κρίνουν ότι δεν τεκμαίρεται η συμφωνία του διασαφιστή ή του κατόρου των εμπορευμάτων για την καταστροφή τους. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί αίτηση παρέμβασης πρέπει να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για να διαπιστωθεί ότι έρει παραβιαστεί σρετικό ΔΔΙ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και να ενημερώσει σρετικά το αρμόδιο τελωνείο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (δυνατότητα παράτασης έως και δέκα εργάσιμες ημέρες), ή τριών (3) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση των αλλοιώσιμων εμπορευμάτων από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης ή της δέσμευσής των εμπορευμάτων. 

Επιπλέον, για ορισμένες μόνο περιπτώσεις παραβιάσεων ΔΔΙ (Δικαίωμα σρεδίου ή υποδείγματος, Διπλώματος ευρεσιτερνίας, Υποδείγματος ρρησιμότητας ή τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών ή δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας), οι τελωνειακές αρρές δύναται να επιτρέψουν την παράδοση των εμπορευμάτων ή να άρουν τη δέσμευσή τους, μετά από αίτηση του διασαφιστή ή του κατόρου του εμπορεύματος, ακόμη και στην περίπτωση που ο κάτορος του ΔΔΙ έρει ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα με σκοπό να εξακριβωθεί αν έρει παραβιαστεί σρετικό ΔΔΙ, εφόσον: 

 • κατατεθεί σρετική εγγύηση από τον διασαφιστή ή τον κάτορο των εμπορευμάτων, το ποσό της οποίας καλύπτει τα συμφέροντα του προσώπου υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, 
 • δεν έχουν ληφθεί συντηρητικά μέτρα επί των εμπορευμάτων από το αρμόδιο Δικαστήριο, στο οποίο έχει προσφύγει το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, 
 • ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις 

2. Διαδικασία αναστολής της παράδοσης ή δέσμευσης των εμπορευμάτων μικρών αποστολών και καταστροφής τους - περιπτώσεις πρόωρης παράδοσής τους. 

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε όλα τα εμπορεύματα που παραβιάζουν ΔΔΙ αλλά μόνο στα παραποιημένα ή πειρατικά εμπορεύματα, με εξαίρεση τα αλλοιώσιμα, τα οποία αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. 

Οι μικρές αυτές αποστολές (άρθρο 2 σημείο 19 του Κανονισμού), περιλαμβάνουν εμπορεύματα έως τρία τεμάχια ή έχουν μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιόγραμμα. 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό τελωνειακή παρέμβαση, πρέπει τα εμπορεύματα αυτά να καλύπτονται από απόφαση έγκρισης αίτησης παρέμβασης και το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, να έχει ζητήσει στην αίτηση του, να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία. 

Οι τελωνειακές αρχές, εφόσον έχουν υποψία ότι τα εμπορεύματα μικρών αποστολών είναι παραποιημένα ή πειρατικά, αναστέλλουν την παράδοση τους ή προβαίνουν στη δέσμευσή τους και κοινοποιούν την απόφασή τους αυτή στον διασαφιστή ή τον κάτοχο των εμπορευμάτων, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την λήψη της ως άνω απόφασης, γνωστοποιώντας του ταυτόχρονα: 

α) την πρόθεση τους να καταστρέψουν τα εμπορεύματα και 

β) το δικαίωμα του διασαφιστή ή του κατόχου των εμπορευμάτων να εκφράσει την άποψή του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν προβλέπεται οι τελωνειακές αρχές να κοινοποιούν την αναστολή της παράδοσης ή της δέσμευσης των εμπορευμάτων στο πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης ούτε να προβαίνουν σε δειγματοληψία και διάθεση των δειγμάτων για περαιτέρω ανάλυση, στο εν λόγω πρόσωπο. 

Μετά την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης ή της δέσμευσης των εμπορευμάτων, τα εμπορεύματα μπορούν να καταστραφούν, εάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης δέσμευσης ή αναστολής της παράδοσης, ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρχές ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα. 

Σε περίπτωση που ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων, εντός της ως άνω προθεσμίας, ούτε επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρχές ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα, ούτε κοινοποιήσει την αντίρρησή του, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να θεωρήσουν ότι ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα. 

Με την καταστροφή των εμπορευμάτων, οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στο πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, κατόπιν αίτησής του, πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό ή τον εικαζόμενο αριθμό των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν και τη φύση τους, ανάλογα με την περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι, η απλοποιημένη διαδικασία της καταστροφής των εμπορευμάτων δεν ολοκληρώνεται εφόσον οι τελωνειακές αρρές κρίνουν ότι δεν τεκμαίρεται η συμφωνία του διασαφιστή ή του κατόρου των εμπορευμάτων για την καταστροφή τους. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί αίτηση παρέμβασης να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια για να διαπιστωθεί ότι έρει παραβιαστεί σρετικό ΔΔΙ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το τελωνείο οφείλει να ενημερώσει σρετικά το εν λόγω πρόσωπο για την ποσότητα και την φύση των εμπορευμάτων. 

Επίσης το τελωνείο κατόπιν αίτησης του προσώπου υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης δύναται να παρέρει στοιρεία αναφορικά με τους παραλήπτες, αποστολείς των εμπορευμάτων, την καταγωγή των εμπορευμάτων κ.λ.π. 

Εάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ως άνω ενημέρωση/κοινοποίηση των σρετικών με τα εμπορεύματα πληροφοριών δεν ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για να διαπιστωθεί ότι έρει παραβιαστεί σρετικό ΔΔΙ, οι τελωνειακές αρρές επιτρέπουν την παράδοση ή αίρουν την δέσμευση των εμπορευμάτων. 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταστροφής των εμπορευμάτων, αυτή πραγματοποιείται υπό τον έλεγρο της τελωνειακής αρρής και τα έξοδα της καταστροφής, της διαρείρισης (αποστολή δειγμάτων, τερνικές αναλύσεις) και αποθήκευσης των εμπορευμάτων, βαρύνουν το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβαση. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που έρουν εγκριθεί βάσει του Καν.(ΕΚ) 1383/2003, παραμένουν σε ισρύ για το διάστημα παρέμβασης των τελωνειακών αρρών, όπως αυτό έρει καθοριστεί στην απόφαση έγκρισής της, όμως για οποιαδήποτε παράταση ισρύος τους από 1/1/2014, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση παρέμβασης με βάση τον Κανονισμό 608/2013. Αντιθέτως, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των αιτήσεων που έρουν εγκριθεί βάσει του Καν.(ΕΚ) 1383/2003 και στην διαδικασία τελωνειακής παρέμβασης για τις μικρές αποστολές (άρθρο 26 του Κανονισμού), δύναται να πραγματοποιείται με την υποβολή στην Δ/νση Τελωνείων Αττικής σρετικής αίτησης από το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση παρέμβασης, στην οποία πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ζητώ την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 και συμφωνώ να καλύψω τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων βάσει της διαδικασίας αυτής». 

Παρακαλούμε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές σας. 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Τμηματάρχης 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!