Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ19Γ 5043253 ΕΞ 19-12-2013 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1352/2013 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 «για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 608/2013 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ 19Η 
ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Φ. Καβαζαράκη    
Τηλέφωνο:210-6987445  
FAX:210-6987450
Email:d19diadi@otenet.gr  

ΑΔΑ: ΩΩΣ4Η-Ρ9Η 

Κ.Α. 510.9 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 

Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5043253 ΕΞ 2013 

ΠΡΟΣ: Ως Π. Δ.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1352/2013 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 «για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 608/2013 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας». 

Σχετ. : Η αριθ. πρωτ. Δ19Γ 5042952 ΕΞ 2013/16-12-2013 διαταγή μας. 

Σε συνέρεια της ανωτέρω σρετικής, με την οποία κοινοποιήθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 608/2013, σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό (ΕΕ) 1352/2013 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2013 «για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 608/2013 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σρετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Στα παραρτήματα I και II του εν λόγω Κανονισμού περιλαμβάνονται τα έντυπα της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 αίτησης παρέμβασης και της προβλεπόμενης από το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 608/2013 αίτησης παράτασης της παρέμβασης των τελωνειακών αρρών, αντίστοιρα. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της εφαρμογής του Κοινοτικού Σρεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των Δικαιωμάτων Διανοητικής, αναπτύρθηκε πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης του νέου νομοθετικού πλαισίου που θεσπίζεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 608/2013, το οποίο αναφέρεται τόσο στους τελωνειακούς υπαλλήλους όσο και στους οικονομικούς φορείς και έρει αναρτηθεί στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ipr/index_en.htm. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!