Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1122/15-6-2015 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β', Α' 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Β. Καρκούλα, Β. Γιοβά 
Τηλέφωνα: 210 - 3375312, 317 
ΦΑΞ: 210 - 3375001 
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Ε' 
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 
Ταχ. Κωδ.: 183 46 Μοσχάτο 
Πληροφορίες: Κ. Χατήρα, Γ. Κουνδουράκης 
Τηλέφωνα: 210 - 4802214, 552 

ΑΔΑ: 7Κ61Η-130 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 

ΠΟΛ. 1122 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. 

Έπειτα από την τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013, με την ΠΟΛ.1054/02.03.2015 (ΦΕΚ 495Β') Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 

A. Στοιχεία καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1.1.β του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 276 Β'), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1054/02.03.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

2. Επισημαίνεται ότι η παροχή των παραπάνω στοιχείων των καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών, καθώς και των στοιχείων πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos της παρ. 1.1.α της ίδιας ως άνω Απόφασης, αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, και όχι στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες. 

3. Επίσης, η παροχή των παραπάνω στοιχείων αναφέρεται αποκλειστικά σε καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, όψεως κ.λπ.) και προθεσμίας, καθώς και σε λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται από τα ΕΛΤΑ και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει είτε ετήσιο σύνολο καθαρών χρεώσεων είτε ετήσιο σύνολο καθαρών πιστώσεων μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ. 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι δε θα αθροίζεται το ποσό των χρεώσεων και των πιστώσεων μαζί προκειμένου κάποιος λογαριασμός που υπερβαίνει κατά αυτόν τον τρόπο το όριο των 100.000 ευρώ να είναι επιλέξιμος για αποστολή των παραπάνω στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει ένα από τα δύο ως άνω αναφερόμενα ποσά (χρεώσεις, πιστώσεις) να ξεπερνά το ανωτέρω όριο. 

4. Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη λαμβάνονται υπόψη: 

  • τα εμβάσματα από (προς) άλλες τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ, 
  • οι καταθέσεις/ αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις/ αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών, καθώς και 
  • οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ίδιου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ). 

Αντίθετα, αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης/χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο, δε λαμβάνονται υπόψη. 

5. Σχετικά με το ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό (ζ' στοιχείο της παρ. 1.1.β του άρθρου 1), η ανωτέρω Απόφαση αναφέρεται σε ένα μόνο ποσό, το μεγαλύτερο κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, είτε αφορούσε χρεωστική είτε πιστωτική συναλλαγή (με αναφορά στο αρχείο δεδομένων εάν πρόκειται για χρεωστική ή πιστωτική κίνηση), με εξαίρεση όμως τις συναλλαγές εκείνες που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. Α4 της παρούσας. 

6. Στις περιπτώσεις όπου ένας λογαριασμός ανοίγει και κλείνει σε ενδιάμεση ημερομηνία του έτους αναφοράς, θα αναφέρεται το ποσό του ανοίγματος ως υπόλοιπο προηγούμενου έτους και το ποσό του κλεισίματος ως υπόλοιπο του έτους αναφοράς. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, λογαριασμοί όπου το ποσό ανοίγματος αποτελεί προϊόν μεταφοράς από ήδη υφιστάμενο λογαριασμό/προθεσμιακή κατάθεση και ο νέος λογαριασμός έχει έστω και έναν κοινό δικαιούχο με τον υφιστάμενο. 

7. Σε περίπτωση λογαριασμών με περισσότερους του ενός δικαιούχους, τα στοιχεία που αφορούν τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης, το ποσό της μεγαλύτερης χρεωστικής ή πιστωτικής συναλλαγής κάθε λογαριασμού, καθώς και τα ποσά με τα υπόλοιπα της 31/12 κάθε χρήσης (του έτους αναφοράς και του αμέσως προηγούμενου) των παραπάνω λογαριασμών θα καταχωρούνται σε μία εγγραφή, στην οποία όμως θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των δικαιούχων του λογαριασμού. Δεν είναι αναγκαία η επανάληψη της εγγραφής των ίδιων στοιχείων τόσες φορές όσες και οι δικαιούχοι κάθε λογαριασμού. 

8. Όταν ο καταθετικός λογαριασμός τηρείται σε ξένο νόμισμα, για τον υπολογισμό των συνολικών ετήσιων κινήσεων χρέωσης και πίστωσης, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους αναφοράς ή η τελευταία διαθέσιμη τιμή του νομίσματος αναφοράς. 

Όσον αφορά στο ποσό μεγαλύτερης συναλλαγής ανά λογαριασμό, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, όπως ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή αυτή. 

Όσον αφορά τα ποσά με υπόλοιπα 31/12 κάθε έτους αναφοράς των παραπάνω λογαριασμών, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του εκάστοτε νομίσματος του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους αναφοράς ή η τελευταία διαθέσιμη τιμή, εάν το συγκεκριμένο νόμισμα δεν αναφέρεται στο Δελτίο Τιμών της Ε.Κ.Τ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους αναφοράς. 

Τέλος, εάν ένας λογαριασμός ανοίγει ή κλείνει σε ενδιάμεση ημερομηνία του έτους αναφοράς, ως ισοτιμία μετατροπής του νομίσματος σε ευρώ, θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ. του εκάστοτε νομίσματος, όπως ισχύει κατά τις ημερομηνίες ανοίγματος ή/και κλεισίματος του λογαριασμού. 

9. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός προέρχεται από συγχωνευόμενη/ απορροφούμενη τράπεζα, θα καταχωρείται μόνο ο τριψήφιος κωδικός της νέας τράπεζας που προέκυψε από τη συγχώνευση ή της απορροφώσας τράπεζας. 

Β. Χαρτοφυλάκιο 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1.1.γ του άρθρου 1 της ίδιας Απόφασης, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1054/02.03.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ και ΑΕΠΕΥ), οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ), με εξαίρεση αυτές οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο για εσωτερική διαχείριση, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία χαρτοφυλακίων φυσικών προσώπων που αφορούν σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. 

2. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι ως «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) νοείται η εκάστοτε εταιρία του ομίλου «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» η οποία τηρεί αρχείο για τα σχετικά στοιχεία χαρτοφυλακίων των επενδυτών. 

3. Τα ζητούμενα στοιχεία χαρτοφυλακίων που αφορούν στα υπόλοιπα που τηρεί ένας επενδυτής ατομικά ή με άλλους συνδικαιούχους, σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο η ΕΧΑΕ, διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών από την ΕΧΑΕ και η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων χρηματοπιστωτικών μέσων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διαδικασίες της εταιρίας. 

Σήμερα, η ΕΧΑΕ διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων - ΣΑΤ. Ωστόσο, εάν μελλοντικά, η ΕΧΑΕ διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο και άλλους Λογαριασμούς, τα στοιχεία αυτών θα πρέπει να διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών από την ΕΧΑΕ. 

4. Για τις ανάγκες εφαρμογής των ανωτέρω, η παροχή των παραπάνω στοιχείων χαρτοφυλακίου αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι είτε φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είτε φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τους οποίους όμως έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, και όχι στα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες. 

5. Το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζεται σε επίπεδο επενδυτή. Δηλαδή, εάν ένας επενδυτής έχει περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια με την ίδια ή/και διαφορετική σύνθεση δικαιούχων, θα πρέπει η αξία αυτών να αθροίζεται συνολικά, αφού επιμεριστεί ισόποσα στους συνδικαιούχους το υπόλοιπο του εκάστοτε χαρτοφυλακίου, προκειμένου να προσδιορισθεί εάν είναι μεγαλύτερο από το όριο των 200.000 ευρώ. 

6. Ως χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορούν σε κινητές αξίες χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ νοούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5, εδάφια (α), (β) και (γ) του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α'195), συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρηματικών υπολοίπων που τηρούνται σε επενδυτικούς λογαριασμούς στα πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα και στις ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, καθώς και των υπολοίπων λογαριασμών περιθωρίου (Margin), ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν αποκτηθεί από τον δικαιούχο με ίδια χρηματικά μέσα ή με παροχή πίστωσης βάσει του άρθρου 6 του ν. 4141/2013

7. Η αποστολή των καταστάσεων με στοιχεία χαρτοφυλακίων φυσικών προσώπων που αφορούν σε χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5, εδάφια (α), (β) και (γ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α'195) πραγματοποιείται από τα πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα, τις ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα κινητών αξιών ή διαχείρισης κινητών αξιών και χρηματικών υπολοίπων χαρτοφυλακίου για λογαριασμό πελατών τους/φυσικών προσώπων. 

8. Η αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων θα πραγματοποιείται από τα πιστωτικά/χρηματοδοτικά ιδρύματα, τις ΕΠΕΥ, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΟΕΕ με τις τιμές που λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται για την έκδοση των περιοδικών ενημερωτικών καταστάσεων περιουσιακών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3606/2007 και σύμφωνα με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο που διέπει κάθε εταιρία ή κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο. 

9. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι υποχρέωση αποστολής στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1.1.γ του άρθρου 1 της Απόφασης αυτής υφίσταται όταν η αξία των χαρτοφυλακίων υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ έστω σε μία από τις δύο αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή χρονικές στιγμές, είτε την 31/12 του έτους αναφοράς (π.χ. το 2013) ή την 31/12 του αμέσως προηγούμενου έτους αναφοράς (π.χ. το 2012). Εφόσον προκύψει υπέρβαση του ορίου των 200.000 ευρώ σε μία εκ των δύο ημερομηνιών αναφοράς, θα αποσταλούν στοιχεία για την αξία χαρτοφυλακίου τόσο την 31/12 του έτους αναφοράς όσο και την 31/12 του προηγούμενου έτους αναφοράς. 

10. Τέλος, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο τηρείται σε ξένο νόμισμα, για τον υπολογισμό του υπολοίπου της αξίας του, ως ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ θα λαμβάνεται η μέση συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή fixing) του Δελτίου Τιμών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς (31/12) ή η τελευταία διαθέσιμη τιμή του νομίσματος αναφοράς. 

Γ. Μερίσματα 

1. Σύμφωνα με την παρ. 1.1.δ του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης, η οποία προστέθηκε με την ΠΟΛ. 1054/02.03.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), όπως ορίζεται στην παρ. Β2 της παρούσας, υποχρεούται να διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

2. Επισημαίνεται ότι η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, όπως ορίζει το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.3 του άρθρου 1 της ίδιας Απόφασης, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 

Δ. Τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.ε του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης, η οποία προστέθηκε με την ΠΟΛ. 1054/02.03.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και οι εταιρίες παροχής πιστώσεων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων τακτής λήξης, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβεβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας. Στην έννοια των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων περιλαμβάνονται και οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing). 

2. Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' του άρθρου 32 του ν. 4172/2013, ως ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δηλώνεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση όλων των τύπων δανείων (δηλαδή τόκοι και κεφάλαιο). 

Ε. Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφασης, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1054/02.03.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα. 

Τέλος, προκειμένου για τη διευκόλυνση των υπόχρεων για τη διαβίβαση των στοιχείων που προβλέπονται από την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΠΟΛ.1054/02.03.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, οι εφαρμογές της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. θα παραμένουν διαθέσιμες για την υποβολή εκπρόθεσμων ή τροποποιητικών αρχείων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, επιβαλλομένων σε κάθε περίπτωση των προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 

Ειδικά τα στοιχεία των περιπτώσεων 1.1.β, 1.1.γ και 1.1.δ, για την πρώτη εφαρμογή και μόνο, μπορούν να αποσταλούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2015, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τα ημερολογιακά έτη αναφοράς 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος, χωρίς τις ανωτέρω προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!