Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015/6-4-2015 Περί της υποχρέωσης τήρησης των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), καθώς και των άρθρων 21 και 22 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ .
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΗΛ: 210-6801052 
FAX: 210-6834039 
Πληροφορίες: Βασίλειος Ιατρίδης 

Μαρούσι, 06/04/2015 

Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015

ΠΡΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 

ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 7183/10-03-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «..................». 

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Α' της ΠΟΛ. 1097/09-04-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883/09-042014), τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), για τις συναλλαγές, καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περιπτώσεως ζ' του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 50 και 51 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013). 

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον 

(α) οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή 

(β) οι ως άνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος. 

3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται, ότι ο Φάκελος Τεκμηρίωσης «...συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β 'της παραγράφου 2 του παρόντος.». 

4. Με την περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 διευκρινίζεται, ότι ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω: 

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, 

(β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και 

(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο. 

5. Βάσει του περιεχομένου του υπ' αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 7183/10-03-2015 εγγράφου της ομορ- ρύθμου εταιρείας «..................», προκύπτει ότι υφίσταται κοινοπραξία τεχνικού δημοσίου έργου με κύκλο εργασιών της τάξεως των €1.500.000,00, στην οποία συμμετέχουν οι κατωτέρω: 

(α) με ποσοστό 33,33% ο πολιτικός μηχανικός-κατασκευαστής δημοσίων έργων «Α», ατομική επιχείρηση, 

(β) με ποσοστό 33,33% ο πολιτικός μηχανικός «Β», ατομική επιχείρηση και 

(γ) με ποσοστό 33,34% η ετερόρρυθμη κατασκευαστική εταιρεία «Γ και Σία Ε.Ε.». 

Η προαναφερθείσα κοινοπραξία έχει αναλάβει την εκτέλεση δημοσίου έργου, του οποίου μέρος των εργασιών εκτελούνται από τα κοινοπρακτικά μέλη-μέρη. Για τις εν λόγω εργασίες τα μέλη εκδίδουν τα παρακάτω φορολογικά στοιχεία προς την κοινοπραξία: 

- η ατομική επιχείρηση «Α» εκδίδει τιμολόγια προς την κοινοπραξία αξίας €350.000,00 

- η ατομική επιχείρηση «Β» εκδίδει τιμολόγια προς την κοινοπραξία αξίας €75.000,00 

- η ετερόρρυθμη εταιρεία «Γ και Σία Ε.Ε.» εκδίδει τιμολόγια προς την κοινοπραξία αξίας €195.000,00 

6. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, η θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι οι επιχειρήσεις «Α», «Β», «Γ και Σία Ε.Ε.», καθώς και η κοινοπραξία νοούνται ως συνδεδεμένες, απόρροια των διατάξεων των υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της περιπτώσεως ζ' του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). 

7. Περαιτέρω, επειδή οι κοινοπραξίες και οι προσωπικές επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.) νοούνται ως νομικές οντότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως δ' του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί τηρή-σεως Φακέλου Τεκμηρίωσης. 

8. Εν προκειμένω, βάσει των δεδομένων που μας κοινοποιήσατε, προκύπτουν τα εξής: 

- η κοινοπραξία και η ατομική επιχείρηση «Α» υποχρεούνται σε κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης και σε υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, αφού οι συναλλαγές που πραγματοποιούν με συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπερβαίνουν τα απαλλακτικά όρια που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013

- η ετερόρρυθμη εταιρεία «Γ και Σία Ε.Ε.», εφόσον ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα €5.000.000,00 ανά φορολογικό έτος, υποχρεούται σε κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης και σε υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, αφού οι συναλλαγές της με την κοινοπραξία υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 21 (περ. α' της παρ. 2) του Ν. 4174/2013 απαλλακτικό όριο των €100.000,00. Σε αντίθετη περίπτωση (κύκλος εργασιών άνω των €5.000.000,00), το απαλλακτικό όριο διαμορφώνεται σε €200.000,00 (περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ.) και επειδή οι συναλλαγές της με την κοινοπραξία υπολείπονται του ποσού αυτού (€195.000,00), απαλλάσσεται της υποχρεώσεως κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών. 

- η ατομική επιχείρηση «Β», εφόσον δεν πραγματοποιεί άλλες, πέραν των ως άνω αναγραφομένων, συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, απαλλάσσεται της υποχρεώσεως κατάρτισης Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (καθώς, εμπίπτει στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013). 

9. Τέλος, σας καλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας, ότι αφενός, η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα των εντελλομένων ελεγκτών για τη διενέργεια του πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στις υπό μελέτη επιχειρήσεις και αφετέρου, το σύνολο των προεκτεθέντων τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). 

Η Διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 
Μαριάνθη Χ. Πανταζοπούλου 
Εφοριακός ΠΕ/Β3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!