Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ.1027/22-01-2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
1.ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α'ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375315-6
FAX: 210 3375001
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης
Τ.Κ.: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο : 210 4802010
ΙΙ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης
Τ.Κ.: 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΑΔΑ: 609ΔΗ-ΜΜ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015

ΠΟΛ.:1027

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-26/7/2013) περί υποχρέωσης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων από ορισμένα πρόσωπα σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές με φορολογουμένους.

2.Την ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β 32/14.1.2014) Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. για την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

3.Την υπ’ αριθμ. 20 της 25.6.2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβούλιου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.06.2014) για την επιλογή και τον διορισμό της κ. Αικατερίνης Σαββαίδου.

4.Το γεγονός της μη έγκαιρης πληροφόρησης των εκμισθωτών αγροτικών εκτάσεων για την υποχρέωση υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

5.Ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1013/7-1-2014 ( ΦΕΚ Β' 32) απόφασής μας για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014.

2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!